Všeobecne záväzné nariadenia - platné

 • 1/2006 VZN o finančných príspevkoch a iných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


 • 1/2008 o prijatí doplnku č. 11 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 2/2008 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia
 • 4/2008 o prijatí doplnku č. 12 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 5/2008 o prijatí doplnku č. 13 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 6/2008 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok

 • 8/2008 o prijatí doplnku č. 14 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 1/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

 • 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 7/2011 (úplné znenie)
 • 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 7/2011, v znení Dodatku č.1 a v znení VZN č.20/2015 (Úplné znenie)

 • 6/2009 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia

 • 7/2009 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok

 • 11/2009 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti

 • 1/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta pre športové kluby

 • 2/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta pre kultúrne aktivity – registrované kultúrne kluby a občianske združenia v oblasti kultúry

 • 3/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

 • 4/2010 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok

 • 8/2010 o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev na území mesta a verejného poriadku

 • 1/2011 o prijatí doplnku č. 16 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 2/2011 o prijatí doplnku č. 17 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 3/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v znení dodatku č. 1, 2, 3
 • 4/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku

 • 5/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
 • 7/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok

 • 9/2011 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – lokalita Pradiareň

 • 10/2011 VZN o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku v znení VZN č. 3/2014

 • 10/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku

 • 11/2011 VZN, ktorým sa upravuje spôsob opravného prostriedku (odvolania) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení vydaných pri výkone samosprávnej pôsobnosti

 • 12/2011 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – Výstavba krematória v Kežmarku

 • 13/2011 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Kežmarok

 • 1/2012 Zmeny ÚPN

 • 5/2012 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok - Zmiešané funkcie, Areál bývalých kasární“

 • 6/2012 VZN, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 8/2015 (úplné znenie)

 • 1/2013 VZN, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok

 • 2/2013 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby poskytované v Zariadení opatrovateľskej služby v Kežmarku

 • 5/2013 VZN o poskytnutí ubytovania občanom bez prístrešia v nocľahárni

 • 1/2014 VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Kežmarok

 • 2/2014 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

 • 3/2014 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku

 • 4/2014 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok

 • 5/2014 VZN o vylepovaní volebných plagátov na území mesta Kežmarok

 • 6/2014 VZN, o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

 • 7/2014 VZN o miestnych daniach

 • 5/2014 VZN o vylepovaní volebných plagátov na území mesta Kežmarok

 • 8/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

 • 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev na území mesta a verejného poriadku

 • 2/2015 o vymedzení miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

 • 3/2015 VZN, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

 • 4/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 6/2011 o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase krízovej situácie na území mesta Kežmarok

 • 5/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2006 o riešení krízových situácií na území mesta Kežmarok

 • 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1991 o zriadení mestskej polície

 • 7/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2005 o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva Kežmarok o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok

 • 9/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2003 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou a zásady činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra

 • 10/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/1996 o podmienkach používania erbu mesta

 • 12/2015, o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Kežmarku

 • 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o poskytnutí ubytovania občanom bez prístrešia v nocľahárni

 • 14/2015 VZN, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok

 • 15/2015 VZN, Trhový poriadok - Trhovisko na ul. Baštová

 • 16/2015 VZN, Trhový poriadok - príležitostné trhy

 • 17/2015 VZN, Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo

 • 18/2015 VZN o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

 • 19/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 8/2015

 • 21/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo

 • 22/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy


 • 23/2015 VZN, o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

 • VZN č.20-2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3-2009 v znení VZN č.7-2011, v znení Dodatku č.1 o poskytovaní soc.služieb na území mesta Kežmarok

 • 24/2015 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Kežmarku


 • 25/2015 ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok


 • 26/2015 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Kežmarok

 • 27/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy v znení VZN č. 22/2015

 • 28/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok

 • 29/2015 VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok

 • 30/2015 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • 31/2015 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2001 o odpadoch v znení Dodatku č.1

 • 32/2015 VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok

 • 33/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Kežmarku

 • 34/2015 VZN, o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby v Kežmarku

 • VZN 1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2015 v znení VZN č. 21/2015 - trhový poriadok EĽRO

 • VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

 • VZN 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov

 • VZN 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2015. v znení VZN č.28/2015 o podmienkach predaja výrobkov

 • VZN č. 5/2016,ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2015 v znení VZN č. 22/2015 a 27/2015 - trhový poriadok, príležitostné trhy

 • VZN č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok

 • VZN č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok

 • VZN č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov

 • VZN č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 10/2016, o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok

 • VZN č. 1_2017 - o zrušení ZŠ, Nižná brána, o zrušení MŠ Severná.pdf

 • VZN č. 2/2017, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok
 • Všeobecne záväzné nariadenia - všetky

 • 6/2004 VZN o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

 • 7/2004 VZN o miestnych daniach

 • 8/2004 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • 9/2004 VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti – platné do 01. 01. 2009

 • 1/2005 VZN o úhradách za sociálne služby v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

 • 2/2005 VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Kežmarok

 • 3/2005 VZN o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva Kežmarok o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • 4/2005 VZN o miestnych daniach

 • 4/2005 VZN o miestnych daniach (s doplnkom č. 1)
 • 4/2005 VZN o miestnych daniach (s doplnkom č. 2)

 • 4/2005 VZN o miestnych daniach (v znení doplnkov č.1 a č.2)

 • 5/2005 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 5/2005 VZN o poplatku za komunálny odpad (s doplnkom č. 1)

 • 6/2005 VZN o poskytovaní finančných príspevkov z vlastných príjmov mesta pre športové kluby

 • 1/2006 VZN o finančných príspevkoch a iných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 • 2/2006 VZN o riešení krízových situácií na území mesta

 • 3/2006 VZN o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta

 • 1/2007 VZN o poskytovaní finančných príspevkov z vlastných príjmov mesta pre kultúrne aktivity - registrované kultúrne kluby a občianske združenia v oblasti kultúry

 • 2/2007 VZN o o zriadení Zariadenia prechodného ubytovania

 • 1/2008 o prijatí doplnku č. 11 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 2/2008 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia
 • 3/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1996, v znení doplnkov č. 1/2004, č. 2/2004 o zásadách prenájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok

 • 4/2008 o prijatí doplnku č. 12 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 5/2008 o prijatí doplnku č. 13 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 6/2008 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok

 • 7/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti – platné do 11. 09. 2009

 • 8/2008 o prijatí doplnku č. 14 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Zariadení pre seniorov v Kežmarku

 • 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 7/2011 (úplné znenie)
 • 4/2009 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti – platné do 01. 01. 2010

 • 5/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom stacionári Korytnačka v Kežmarku v znení VZN č. 6/2010 a VZN č. 8/2011 (úplné znenie)
 • 6/2009 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia (viď VZN 2/2008)

 • 7/2009 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok

 • 8/2009 o miestnych daniach

 • 9/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • 11/2009 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti

 • 1/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta pre športové kluby

 • 2/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta pre kultúrne aktivity – registrované kultúrne kluby a občianske združenia v oblasti kultúry

 • 4/2010 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok

 • 5/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Kežmarok

 • 6/2010 o poskytovaní sociálnych služieb

 • 7/2010 o poskytovaní sociálnych služieb
 • 8/2010 o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev na území mesta a verejného poriadku

 • 1/2011 o prijatí doplnku č. 16 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 2/2011 o prijatí doplnku č. 17 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 3/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení
 • 4/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku

 • 5/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
 • 6/2011 o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase krízovej situácie na území mesta Kežmarok

 • 7/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok

 • 8/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009, v znení VZN č. 6/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom stacionári Korytnačka v Kežmarku
 • 9/2011 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – lokalita Pradiareň

 • 11/2011 VZN, ktorým sa upravuje spôsob opravného prostriedku (odvolania) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení vydaných pri výkone samosprávnej pôsobnosti

 • 12/2011 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – Výstavba krematória v Kežmarku

 • 13/2011 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Kežmarok

 • 2/2012 VZN o miestnych daniach

 • 3/2012 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • 5/2012 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok - Zmiešané funkcie, Areál bývalých kasární“

 • 6/2012 VZN, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 8/2015 (úplné znenie)

 • 1/2013 VZN, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok

 • 2/2013 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby poskytované v Zariadení opatrovateľskej služby v Kežmarku

 • 3/2013 VZN o miestnych daniach

 • 4/2013 VZN o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície Kežmarok

 • 5/2013 VZN o poskytnutí ubytovania občanom bez prístrešia v nocľahárni

 • 1/2014 VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Kežmarok

 • 4/2014 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok

 • 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev na území mesta a verejného poriadku

 • 4/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 6/2011 o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase krízovej situácie na území mesta Kežmarok

 • 5/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2006 o riešení krízových situácií na území mesta Kežmarok

 • 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1991 o zriadení mestskej polície

 • 7/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2005 o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva Kežmarok o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok

 • 9/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2003 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou a zásady činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra

 • 10/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/1996 o podmienkach používania erbu mesta

 • 12/2015, o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Kežmarku

 • 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o poskytnutí ubytovania občanom bez prístrešia v nocľahárni

 • 14/2015 VZN, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok

 • 15/2015 VZN, Trhový poriadok - Trhovisko na ul. Baštová

 • 16/2015 VZN, Trhový poriadok - príležitostné trhy

 • 17/2015 VZN, Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo

 • 19/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 8/2015

 • 21/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo

 • 22/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy

 • 23/2015 VZN, o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

 • 27/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy v znení VZN č. 22/2015

 • 28/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok

 • 30/2015 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


 • Vyhľadávanie

  Kalendár predajných trhov

  • Vianočné trhy - december
  • Jarné trhy - apríl
  • Letné trhy - jún
  • Eľro - 2.júlový víkend
  • Jesenné trhy - október
  • Zimné trhy - december


  Bližšie info
  052 / 466 01 24

  Úradné hodiny

  Po: 8.00-15.00
  Ut:8.00-15.00
  St: 8.00-16.30
  Št:8.00-15.00
  Pi: 8.00-14.30