Občan > Úvod

Všeobecne záväzné nariadenia - platné

 • 1/2006 VZN o finančných príspevkoch a iných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


 • 1/2008 o prijatí doplnku č. 11 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 2/2008 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia
 • 4/2008 o prijatí doplnku č. 12 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 5/2008 o prijatí doplnku č. 13 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 6/2008 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok

 • 8/2008 o prijatí doplnku č. 14 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 1/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

 • 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 7/2011 (úplné znenie)
 • 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 7/2011, v znení Dodatku č.1 a v znení VZN č.20/2015 (Úplné znenie)

 • 6/2009 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia

 • 7/2009 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok

 • 11/2009 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti

 • 1/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta pre športové kluby

 • 2/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta pre kultúrne aktivity – registrované kultúrne kluby a občianske združenia v oblasti kultúry

 • 3/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

 • 4/2010 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok

 • 8/2010 o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev na území mesta a verejného poriadku

 • 1/2011 o prijatí doplnku č. 16 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 2/2011 o prijatí doplnku č. 17 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 3/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v znení dodatku č. 1, 2, 3
 • 4/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku

 • 5/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
 • 7/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok

 • 9/2011 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – lokalita Pradiareň

 • 10/2011 VZN o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku v znení VZN č. 3/2014

 • 10/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku

 • 11/2011 VZN, ktorým sa upravuje spôsob opravného prostriedku (odvolania) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení vydaných pri výkone samosprávnej pôsobnosti

 • 12/2011 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – Výstavba krematória v Kežmarku

 • 13/2011 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Kežmarok

 • 1/2012 Zmeny ÚPN

 • 5/2012 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok - Zmiešané funkcie, Areál bývalých kasární“

 • 6/2012 VZN, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 8/2015 (úplné znenie)

 • 1/2013 VZN, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok

 • 2/2013 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby poskytované v Zariadení opatrovateľskej služby v Kežmarku

 • 5/2013 VZN o poskytnutí ubytovania občanom bez prístrešia v nocľahárni

 • 1/2014 VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Kežmarok

 • 2/2014 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

 • 3/2014 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku

 • 4/2014 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok

 • 5/2014 VZN o vylepovaní volebných plagátov na území mesta Kežmarok

 • 6/2014 VZN, o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

 • 7/2014 VZN o miestnych daniach

 • 5/2014 VZN o vylepovaní volebných plagátov na území mesta Kežmarok

 • 8/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

 • 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev na území mesta a verejného poriadku

 • 2/2015 o vymedzení miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

 • 3/2015 VZN, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

 • 4/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 6/2011 o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase krízovej situácie na území mesta Kežmarok

 • 5/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2006 o riešení krízových situácií na území mesta Kežmarok

 • 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1991 o zriadení mestskej polície

 • 7/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2005 o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva Kežmarok o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok

 • 9/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2003 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou a zásady činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra

 • 10/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/1996 o podmienkach používania erbu mesta

 • 12/2015, o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Kežmarku

 • 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o poskytnutí ubytovania občanom bez prístrešia v nocľahárni

 • 14/2015 VZN, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok

 • 15/2015 VZN, Trhový poriadok - Trhovisko na ul. Baštová

 • 16/2015 VZN, Trhový poriadok - príležitostné trhy

 • 17/2015 VZN, Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo

 • 18/2015 VZN o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

 • 19/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 8/2015

 • 21/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo

 • 22/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy


 • 23/2015 VZN, o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

 • VZN č.20-2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3-2009 v znení VZN č.7-2011, v znení Dodatku č.1 o poskytovaní soc.služieb na území mesta Kežmarok

 • 24/2015 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Kežmarku


 • 25/2015 ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok


 • 26/2015 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Kežmarok

 • 27/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy v znení VZN č. 22/2015

 • 28/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok

 • 29/2015 VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok

 • 30/2015 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • 31/2015 VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2001 o odpadoch v znení Dodatku č.1

 • 32/2015 VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok

 • 33/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Kežmarku

 • 34/2015 VZN, o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby v Kežmarku

 • VZN 1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2015 v znení VZN č. 21/2015 - trhový poriadok EĽRO

 • VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

 • VZN 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov

 • VZN 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2015. v znení VZN č.28/2015 o podmienkach predaja výrobkov

 • VZN č. 5/2016,ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2015 v znení VZN č. 22/2015 a 27/2015 - trhový poriadok, príležitostné trhy

 • VZN č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok

 • VZN č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok

 • VZN č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov

 • VZN č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 10/2016, o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok

 • VZN č. 1_2017 - o zrušení ZŠ, Nižná brána, o zrušení MŠ Severná.pdf

 • VZN č. 2/2017, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok
 • Všeobecne záväzné nariadenia - všetky

 • 6/2004 VZN o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

 • 7/2004 VZN o miestnych daniach

 • 8/2004 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • 9/2004 VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti – platné do 01. 01. 2009

 • 1/2005 VZN o úhradách za sociálne služby v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

 • 2/2005 VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Kežmarok

 • 3/2005 VZN o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva Kežmarok o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • 4/2005 VZN o miestnych daniach

 • 4/2005 VZN o miestnych daniach (s doplnkom č. 1)
 • 4/2005 VZN o miestnych daniach (s doplnkom č. 2)

 • 4/2005 VZN o miestnych daniach (v znení doplnkov č.1 a č.2)

 • 5/2005 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 5/2005 VZN o poplatku za komunálny odpad (s doplnkom č. 1)

 • 6/2005 VZN o poskytovaní finančných príspevkov z vlastných príjmov mesta pre športové kluby

 • 1/2006 VZN o finančných príspevkoch a iných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 • 2/2006 VZN o riešení krízových situácií na území mesta

 • 3/2006 VZN o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta

 • 1/2007 VZN o poskytovaní finančných príspevkov z vlastných príjmov mesta pre kultúrne aktivity - registrované kultúrne kluby a občianske združenia v oblasti kultúry

 • 2/2007 VZN o o zriadení Zariadenia prechodného ubytovania

 • 1/2008 o prijatí doplnku č. 11 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 2/2008 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia
 • 3/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1996, v znení doplnkov č. 1/2004, č. 2/2004 o zásadách prenájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok

 • 4/2008 o prijatí doplnku č. 12 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 5/2008 o prijatí doplnku č. 13 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 6/2008 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok

 • 7/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti – platné do 11. 09. 2009

 • 8/2008 o prijatí doplnku č. 14 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Zariadení pre seniorov v Kežmarku

 • 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 7/2011 (úplné znenie)
 • 4/2009 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti – platné do 01. 01. 2010

 • 5/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom stacionári Korytnačka v Kežmarku v znení VZN č. 6/2010 a VZN č. 8/2011 (úplné znenie)
 • 6/2009 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia (viď VZN 2/2008)

 • 7/2009 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok

 • 8/2009 o miestnych daniach

 • 9/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • 11/2009 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti

 • 1/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta pre športové kluby

 • 2/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta pre kultúrne aktivity – registrované kultúrne kluby a občianske združenia v oblasti kultúry

 • 4/2010 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok

 • 5/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Kežmarok

 • 6/2010 o poskytovaní sociálnych služieb

 • 7/2010 o poskytovaní sociálnych služieb
 • 8/2010 o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev na území mesta a verejného poriadku

 • 1/2011 o prijatí doplnku č. 16 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 2/2011 o prijatí doplnku č. 17 k VZN 3/2002 (viď VZN 3/2002)

 • 3/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení
 • 4/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku

 • 5/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
 • 6/2011 o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase krízovej situácie na území mesta Kežmarok

 • 7/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok

 • 8/2011 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009, v znení VZN č. 6/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom stacionári Korytnačka v Kežmarku
 • 9/2011 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – lokalita Pradiareň

 • 11/2011 VZN, ktorým sa upravuje spôsob opravného prostriedku (odvolania) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení vydaných pri výkone samosprávnej pôsobnosti

 • 12/2011 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – Výstavba krematória v Kežmarku

 • 13/2011 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Kežmarok

 • 2/2012 VZN o miestnych daniach

 • 3/2012 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • 5/2012 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok - Zmiešané funkcie, Areál bývalých kasární“

 • 6/2012 VZN, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 8/2015 (úplné znenie)

 • 1/2013 VZN, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok

 • 2/2013 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby poskytované v Zariadení opatrovateľskej služby v Kežmarku

 • 3/2013 VZN o miestnych daniach

 • 4/2013 VZN o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície Kežmarok

 • 5/2013 VZN o poskytnutí ubytovania občanom bez prístrešia v nocľahárni

 • 1/2014 VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Kežmarok

 • 4/2014 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok

 • 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev na území mesta a verejného poriadku

 • 4/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 6/2011 o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase krízovej situácie na území mesta Kežmarok

 • 5/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2006 o riešení krízových situácií na území mesta Kežmarok

 • 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/1991 o zriadení mestskej polície

 • 7/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2005 o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva Kežmarok o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok

 • 9/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 2/2003 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou a zásady činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra

 • 10/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/1996 o podmienkach používania erbu mesta

 • 12/2015, o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Kežmarku

 • 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o poskytnutí ubytovania občanom bez prístrešia v nocľahárni

 • 14/2015 VZN, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok

 • 15/2015 VZN, Trhový poriadok - Trhovisko na ul. Baštová

 • 16/2015 VZN, Trhový poriadok - príležitostné trhy

 • 17/2015 VZN, Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo

 • 19/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 8/2015

 • 21/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo

 • 22/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy

 • 23/2015 VZN, o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

 • 27/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy v znení VZN č. 22/2015

 • 28/2015 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok

 • 30/2015 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


 • Vyhľadávanie

  Úradné hodiny

  Hodiny pre verejnosť:

  Pondelok   8.00 - 15.00
  Utorok 8.00 - 15.00
  Streda 8.00 - 16.30
  Štvrtok 8.00 - 15.00
  Piatok 8.00 - 14.30

  Hlavné námestie 1,
  060 01 Kežmarok
  Potrebujete informáciu?
  Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
  Videoklip Kežmarok 2015

  Virtuálna prehliadka mesta

  Virtuálna prehliadka mesta
  Fotogaléria

  Festival remesiel EĽRO

  Európske ľudové remeslo

  Legendárium súťaž

  Legendárium súťaž
  Verejné obstarávanie
  Mestské kultúrne stredisko
  Verejné obstarávanie MsKS

  Kalendár kultúr. podujatí

  Kam v regióne

  Kam v regióne

  Ponuka majetku mesta

  Ponuka majetku mesta

  Mestské dotácie

  Kino Iskra

  Kino Iskra
  Filmový klub Iskra
  Audiovizuálny fond

  Projekt aktívne starnutie

  Aktívne starnutie