Profil verejného obstarávateľa

Mesto Kežmarok je podľa § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon VO“/ verejným obstarávateľom. Na základe uvedeného je mesto Kežmarok povinné pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťažných návrhov postupovať podľa zákona VO.

Úrad pre verejné obstarávanie /ďalej „UVO“/ dňa 27.02.2014 zriadil elektronické úložisko podľa § 113 ods. 3 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov v spojení s paragrafom § 148 ods. 3 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov, na ktorom je verejný obstarávateľ povinný zriadiť profil, v ktorom uverejňuje informácie a dokumenty o ktorých to ustanovuje zákon. Odo dňa 28.02. 2014 sú všetky informácie a dokumenty zverejňované na Profile verejného obstarávateľa na portáli UVO.

Odkaz na UVO: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5844

Zákon o registri partnerov verejného sektora – zmeny v koncepcii Registra konečných užívateľov výhod
Národná rada Slovenskej republiky schválila 25. októbra 2016 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých právnych predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 1. februára 2017. V tejto súvislosti Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) upozorňuje, že v dôsledku prijatého právneho predpisu dochádza k zmene súčasnej právnej úpravy Registra konečných užívateľov výhod (RKUV). Register partnerov verejného sektora (RPVS) nahradí doterajší RKUV, ktorého správcom a prevádzkovateľom bude Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Bližšie informácie k RPVS tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20170201Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok

tel.: 052 4660 101, 052 4660 111
e-mail: primator@kezmarok.sk
web: www.kezmarok.sk

IČO: 00326283
DIČ: 2020697184

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služby
Mesto Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
[8.3.2017, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Zákazky s nízkou hodnotou 2011, 2012, 2013


[9.11.2016, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Povinne zverejňované informácie podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z.
Podľa zákona 343/2015 § 64 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. mesto Kežmarok zver...
[22.7.2016, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Odôvodnenie prijatiia ponuky v zmysle ustanovení par. 46 odst. (2) zákona o verejnom obstarávaní
Odôvodnenie prijatiia ponuky v zmysle ustanovení par. 46 odst. (2) zákona o verejnom obstarávaní Notebook Toshiba, wireless mouse, HP LaserJet P2035...
[22.12.2015, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Odôvodnenie prijatia ponuky v zmysle ustanovení § 46 odst. (2) zákona o verejnom obstarávaní
Odôvodnenie prijatia ponuky v zmysle ustanovení § 46 odst. (2) zákona o verejnom obstarávaní pre predmet zákazky: "Okapový chodník a doplňujúce konš...
[23.11.2015, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Odôvodnenie prijatia ponuky v zmysle ustanovení § 46 odst. (2) zákona o verejnom obstarávaní
Odôvodnenie prijatia ponuky v zmysle ustanovení § 46 odst. (2) zákona o verejnom obstarávaní pre predmet zákazky: "Dobudovanie bezpečnostného kamero...
[23.11.2015, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
VÝZVA na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Mesto Kežmarok uverejňuje VÝZVU na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu podľa § 9 od...
[22.10.2015, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Výzva na predloženie ponuky na dodanie tovaru podľa § 9 ods. 9zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Mesto Kežmarok uverejňuje výzvu na predloženie ponuky na dodanie tovaru podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopl...
[21.9.2015, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Výzvy na predloženie ponuky podľa § 9 odst.9 ZVO na dodávku tovaru - osobné ochranné pracovné prostriedky s uzavretím rámcovej zmluvy
Mesto Kežmarok uverejňuje výzvu na predloženie ponuky na dodávku tovaru podľa § 9 odst. 9 zákona o verejnom obstarávaní s uzavretím rámcovej zmluvy pr...
[17.9.2015, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie prác podľa § 9 ods. 9zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Mesto Kežmarok uverejňuje výzvu na predloženie ponuky na dodávku tovarov podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopln...
[16.9.2015, Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného konania]
<< Späť | 1 2 3 4 .. 9 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie