Občan > Prehľad podaných projektov

ZAPOJENOSŤ MESTA KEŽMAROK DO VÝZIEV NA ZÍSKANIE FINANCIÍ V RÁMCI EÚ FONDOV, CELOEURÓPSKYCH PROGRAMOV, DOTÁCIÍ ZO ŠR A GRANTOVÝCH PROGRAMOV V ROKU 2016

1. Názov projektu: Kompletizácia kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality

Poskytovateľ: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Dátum podania žiadosti: 13.1.2016
Celkový rozpočet:  45 989,00 €
Spolufinancovanie:  25 989,00 €
Dotácia: 20 000,00  €
Zhrnutie projektu:              
Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovaniu rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície. Ide o doplnenie kamerového systému o 16 ks nových kamier (14 ks statických kamier, 2 ks otočných kamier), ku ktorým je potrebné doplniť 2 ks počítačov s potrebným príslušenstvom a 2 ks LCD monitorov, pomocou ktorých sa bude na operačnom stredisku monitorovať bezpečnosť v uliciach, nakoľko súčasný stav je nepostačujúci.
Kamery budú nainštalované v týchto lokalitách:
- kruhový objazd pri Lidli – Ul. Michalská, 3 statické kamery
- pri Tatraľane – Ul. Michalská, 2 statické kamery
- Ul. Ľubická cesta, 2 statické kamery
- Ul. Trhovište, 1 statická kamera
- Ul. Hviezdoslavova, 1 statická kamera
- Ul. Huncovská, 1  statická kamera
- križovatka Ul. Garbiarska – Dr. Alexandra, 1 otočná kamera
- Ul. Kušnierska brána, 1 statická kamera
- Slovenská pošta – Ul. Dr. D. Fischera, 1 otočná kamera
- Ul. Pod lesom, 2 statické kamery
Projekt schválený, vo fáze realizácie.

 

2. Názov projektu: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Kežmarok

Poskytovateľ:  Ministerstvo dopravy, výstavby a RR  
Dátum podania žiadosti: 23.2.2016
Celkový rozpočet:  5 400,00 €
Spolufinancovanie: 1 080,00 €
Dotácia:  4 320,00 €
Zhrnutie projektu:   Projekt rieši zmenu a doplnky Územného plánu mesta Kežmarok.
Projekt nebol podporený.

 

3. Názov projektu: Rekonštrukcia strechy a vybavenie telocvične ZŠ Nižná brána

Poskytovateľ:  Ministerstvo školstva, športu, vedy a výskumu
Dátum podania žiadosti: 2.3.2016
Celkový rozpočet:  75 379,96 €
Spolufinancovanie: 27 479,96 €
Dotácia:  47 900,00 €
Zhrnutie projektu:
Rekonštrukcia strechy - prestavba plochej strechy na sklonitú a vybavenie telocvične športovým náradím.
Projekt ukončený.

 

 

4. Názov projektu: Modernizácia priestorov CVČ - Umelá lezecká stena

Poskytovateľ:  Ministerstvo financií SR
Dátum podania žiadosti: 30.3.2016
Celkový rozpočet:  13 965,00 €
Spolufinancovanie: 1 500,00 €
Dotácia: 12 465,00 €
Zhrnutie projektu:  
Cieľom projektu je vytvorenie umelej lezeckej steny v priestoroch Centra voľného času.
Projekt schválený,  je vo fáze realizácie.

 

5. Názov projektu: Modernizácia prístrojového vybavenia kuchyne Zariadenia pre seniorov v Kežmarku

Poskytovateľ:  Ministerstvo financií SR
Dátum podania žiadosti: 30.3.2016
Celkový rozpočet:  10 258,00 €
Spolufinancovanie: 1 030,00 €
Dotácia: 9 270,00 €
Zhrnutie projektu:   Projekt sa týkal modernizácie vybavenia kuchyne v Zariadení pre seniorov, a to zakúpením nových zariadení pre kvalitné fungovanie kuchyne a prípravy stravy obyvateľom zariadenia.
Projekt nebol podporený.

 

6. Názov projektu: Oprava maľby vstupu historického cintorína a plochy v časti vstupu na galériu mohýľ

Poskytovateľ:  Nadácia Slovenskej sporiteľne
Dátum podania žiadosti: 22.4.2016
Celkový rozpočet:  4 128,00 €
Spolufinancovanie: 828,00 €
Dotácia:  3 300,00 €
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu bola oprava maľby vstupu historického cintorína a plochy v časti vstupu na lapidárium.
Projekt nebol podporený.

 

7. Názov projektu: Zariadenie pre seniorov – plastový podnosový plastový systém

Poskytovateľ:  Prešovský samosprávny kraj   
Dátum podania žiadosti: 27.4.2016
Celkový rozpočet:  5 500,00 €
Spolufinancovanie: 1 100,00 €
Dotácia: 4 400,00 €
Zhrnutie projektu:   Zakúpenia prenosného podnosového systému na prepravu a servírovanie stravy imobilným obyvateľom zariadenia.        
Projekt nebol podporený.

 

8. Názov projektu: Proti drogám

Poskytovateľ:  Ministerstvo zdravotníctva SR      
Dátum podania žiadosti: 9.5.2016
Celkový rozpočet:  11 640,00 €
Spolufinancovanie: 600,00 €
Dotácia: 11 040,00 €
Zhrnutie projektu:   Projekt sa týkal prevencie protidrogových aktivít zameraných na deti. Aktivity pozostávajú z odborných prednášok, športového dňa a kultúrneho podujatia.     
Projekt nebol podporený.

9. Názov projektu: Futbal to je hra!

Poskytovateľ:  Nadácia Slovenskej sporiteľne     
Dátum podania žiadosti: 13.5.2016
Celkový rozpočet:  max. 3 000,00 €
Spolufinancovanie: 0,00 €
Dotácia:  3 000,00 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu bolo zakúpenie vybavenia pre futbalový klub mesta Kežmarok.
Projekt nebol podporený.

10. Názov projektu: Geopark – ZŠ Dr. Fischera

Poskytovateľ:  SPP – Zlepšime spoločne Slovensko     
Dátum podania žiadosti: 13.07.2016
Celkový rozpočet:  5 995,00 €
Dotácia:  5 995,00 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu bolo vybudovať inovatívny geologický náučný chodník v areáli Základnej školy Dr. Daniela Fischera v Kežmarku.      
Projekt nebol podporený.

 

11. Názov projektu: SPP – spoločne pri tanku  

Poskytovateľ:  SPP – Zlepšime spoločne Slovensko      
Dátum podania žiadosti: 13.07.2016
Celkový rozpočet:  6 000,00 €
Dotácia:  6 000,00 €
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu bola rekonštrukcia a obnova parku a zelene pri tanku v meste Kežmarok.
Projekt nebol podporený.

 12. Názov projektu: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier II. etapa

Poskytovateľ:  Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 16.08.2016
Celkový rozpočet:  643 333,06 €
Spolufinancovanie: 32 166,66
Dotácia: 611 166,40
Zhrnutie projektu:   Projekt sa týka tvorby a budovania cyklochodníka - prieťah mestom Kežmarok.
Projekt schválený,  je vo fáze realizácie.


13. Názov projektu: Discover Kežmarok in EU

Poskytovateľ:  Európa pre občanov
Dátum podania žiadosti: 24.08.2016
Celkový rozpočet:  10 000,00 €
Spolufinancovanie: 0,00
Dotácia: 10 000,00
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu bolo vytvorenie  kultúrneho a športového podujatia na medzinárodnej úrovni so zámerom propagácie kultúry a histórie mesta Kežmarok.
Projekt nebol podporený.

 

14. Názov projektu: Rekonštrukcia vínnej cesty Limanowa- Kežmarok

Poskytovateľ:  Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 16.08.2016
Celkový rozpočet:  755 392,66 €
Predpokladané spolufinancovanie: 37 769,63
Predpokladaná dotácia: 717 623,03
Zhrnutie projektu:  
Projekt sa týka rekonštrukcie meštianskeho domu na Hradnom námestí č. 3 pre návštevníkov mesta a účastníkov cyklotrás v meste Kežmarok.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

15. Názov projektu: PSS „Skrášli svoje okolie“ Úprava schodísk sídl. Sever

Poskytovateľ:  PSS
Dátum podania žiadosti: 9.9.2016
Celkový rozpočet:  5 000,00 €
Predpokladané spolufinancovanie: 0,00 €
Predpokladaná dotácia: 5 000,00 €
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu je oprava a obnova verejných priestranstiev na sídlisku Sever a to najmä verejné schodiská a cestičky.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

16. Názov projektu: Rozvoj a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok

Poskytovateľ:  Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 15.09.2016
Celkový rozpočet:  54 489,00 €
Predpokladané spolufinancovanie: 2 724,45
Predpokladaná dotácia: 51 764,55
Zhrnutie projektu:  
Projekt sa týka rekonštrukcie cyklistických prístreškov, doplnenie mobiliáru k cyklistickým chodníkom, vybudovanie oddychovej zóny a pump ride trackovej trasy pri areáli Zlatná Kežmarok.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

17. Názov projektu: Materiálne a kultúrno-spoločenské dedičstvo Nového Targu a Kežmarku

Poskytovateľ: Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2014-2020
Dátum podania žiadosti: 15.09.2016
Celkový rozpočet:  36 813,90 €
Predpokladané spolufinancovanie: 1 840,70
Predpokladaná dotácia: 34 973,20
Zhrnutie projektu:  
Projekt sa týka vydanie monografie mesta Kežmarok. Kniha História Kežmarku od polovice 18. storočia po súčasnosť. Kniha sa delí do dvoch konceptov a to: I. Politický a hospodársky vývoj mesta Kežmarok od 2. polovice 18. storočia po súčasnosť a II. Školstvo a kultúra od r. 1945 po súčasnosť. Kniha zachytáva kultúrne dianie a aktivity mesta Kežmarok od minulosti po súčasnosť.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

18. Názov projektu: Podpora zlepšenia dopravnej situácie v meste

Poskytovateľ:  Ministerstvo vnútra SR + Nadácia ČSOB Banky
Dátum podania žiadosti: 21.09.2016
Celkový rozpočet: 17 585,00  €
Spolufinancovanie: 9 585,00
Dotácia: 6 000,00 € + 2 000,00 €
Zhrnutie projektu:   Projekt sa týka osvetlenie prechodov pre chodcov a osadenie meračov rýchlosti na komunikáciách mesta Kežmarok.
Projekt schválený, ukončený.

 

19. Názov projektu: Rezbárske sympózium

Poskytovateľ:  Vyšehrádsky fond
Dátum podania žiadosti: 29.11.2016
Celkový rozpočet: 20 000,00 €
Predpokladané spolufinancovanie: 4 000,00 €
Predpokladaná dotácia: 16 000,00 €
Zhrnutie projektu:  
Pri príležitosti osláv 500 rokov reformácie cirkvi a 300 rokov od vybudovania dreveného evanjelického artikulárneho kostola v Kežmarku sa uskutočnia v priebehu roka 2017 rôzne oslavy a podujatia. Mesto Kežmarok sa plánuje zapojiť s prípravou a realizáciou projektu Rezbárskeho sympózia v Kežmarku.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

20. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46 „Barónka“

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR
Plánovaný termín podania žiadosti: 19.12.2016
Celkový rozpočet: 56 246,00 €
Predpokladané spolufinancovanie: 2 813,00 €
Predpokladaná dotácia: 53 433,00 €
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu je obnova fasády, strechy, okien a dverí na meštianskom dome na Hlavnom námestí č. 46.
Projekt je vo fáze hodnotenia.  

 

21. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu Dr. Alexandra č. 16 „Enzým“

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR
Plánovaný termín podania žiadosti: 19.12.2016
Celkový rozpočet: 25 669,32 €
Predpokladané spolufinancovanie: 1 284,32 €
Predpokladaná dotácia: 24 385,00 €
Zhrnutie projektu:   Cieľom projektu je stabilizácia meštianskeho domu Dr. Alexandra č. 16.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

22. Názov projektu: Seniorfit Park

Poskytovateľ:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Plánovaný termín podania žiadosti: 31.12.2016
Celkový rozpočet: 18 600 €
Predpokladané spolufinancovanie: 1 860 €
Predpokladaná dotácia: 16 740 €
Zhrnutie projektu:   Predmetom projektu je zriadenie Seniorfit parku v areáli zariadenia. Pôjde o umiestnenie 6 cvičebných zariadení určených pre seniorov, informačnej tabuli v záhrade zariadenia.
Projekt je vo fáze hodnotenia.  

 

PROJEKTY PODANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM OBDOBÍ /
DOTÁCIA POSKYTNUTÁ V ROKU 2016

 

1. Názov projektu: Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice v Kežmarku

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dátum podania žiadosti:  28. 10. 2009
Celkový rozpočet: 764 953,11 €
Spolufinancovanie:  53 913,73 €
Dotácia:  711 039,38 €
Zhrnutie projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v centre mesta, ktorej využitie bude slúžiť na rozšírenie činnosti pamäťovej a fondovej inštitúcie – Mestskej knižnice v Kežmarku a na zachovanie kultúrneho dedičstva v regióne.
Projekt schválený, ukončený, prebieha monitorovacie obdobie.

 

2. Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Dátum podania žiadosti: 29.9.2015
Celkový rozpočet:   248 478,90 €               
Spolufinancovanie:   43 406,95 €      
Dotácia: 205 071,95 €                                 
Zhrnutie projektu: ProjektModernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok“ pozostával z troch aktivít: 1. Vypracovanie svetelno-technickej štúdie, 2. Modernizácia verejného osvetlenia - výmena zastaraných svietidiel za nové moderné LED svietidlá na území mesta Kežmarok, 3. Realizácia svetelno-technického merania. Modernizáciou verejného osvetlenia sa zvýšila kvalita osvetlenia ulíc a znížila sa jeho energetická náročnosť.
Projekt schválený, ukončený, prebieha monitorovacie obdobie.

 

3. Názov projektu: Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality

Poskytovateľ: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Dátum podania žiadosti: 24. 08. 2015
Celkový rozpočet: 22 041,00 €
Spolufinancovanie: 9 041,00 €
Dotácia: 13 000,00 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovania rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície.
Projekt schválený, ukončený.

 

4. Názov projektu: Zateplenie ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku
Poskytovateľ: Environmentálny fond
Dátum podania žiadosti: 9.10.2015
Celkový rozpočet: 230 462,00 €
Spolufinancovanie: 122 083,00 €
Dotácia: 108 379,00
Zhrnutie projektu:   Zateplenie objektu ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku
Projekt schválený, ukončený.

 

5. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu na ul. Hlavné nám č. 52

Poskytovateľ:  Ministerstvo kultúry SR
Dátum podania žiadosti: 5.11.2015
Celkový rozpočet39 964,00 €
Spolufinancovanie: 
14 964,00 €
Dotácia: 
25 000,00 €
Zhrnutie projektu:   Budova meštianskeho domu č. 25 sa nachádza na Hlavnom námestí v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok. V súčasnosti sa nachádzajú okná a fasáda v havarijnom stave. Tieto nedostatky poškodzujú túto budovu a znehodnocujú ju. V rámci obnovy chceme realizovať výmenu výplní okenných otvorov a dverí, obnovu čelnej fasády a spracovať technický posudok.
Projekt schválený, ukončený.                                                                

ZAPOJENOSŤ MESTA KEŽMAROK DO GRANTOVÝCH PROGRAMOV V ROKU 2015

 PROJEKTY V REALIZÁCII

1. Názov projektu: Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice v Kežmarku

Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Regionálny operačný program – 3.1.b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Dátum podania žiadosti:  28. 10. 2009
Doba trvania projektu:  marec2012 –  október 2015
Celkový rozpočet: 764 953,11  EUR
Spolufinancovanie: 53 913,73  EUR
Nenávratný finančný príspevok: 711 039,38 EUR
Zhrnutie projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v centre mesta, ktorej využitie bude slúžiť na rozšírenie činnosti pamäťovej a fondovej inštitúcie – Mestskej knižnice v Kežmarku a na zachovanie kultúrneho dedičstva v regióne.
Projekt je ukončený.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 %  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 10 %  zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do Vašej budúcnosti“

2. Názov projektu: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier

Poskytovateľ grantu: Spoločný technický sekretariát v Krakowe
Názov programu: Program  cezhraničnej spolupráce Poľská republika- Slovenská republika 2007-2013
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Projektoví partneri: Hladovka, Huncovce, Liesek, Liptovský Mikuláš, Nižná, Suchá Hora, Trstená, Vrbov
Doba trvania projektu: február 2014 – november 2015
Celkový rozpočet: 293 660,66   EUR za mesto Kežmarok
Spolufinancovanie: 14 683,03   EUR
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 29 366,07   EUR
Dotácia: 249 611,56    EUR
Zhrnutie projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti a kvality regionálnych a miestnych cyklistických trás v prihraničnej oblasti. Cyklotrasy - Nowy Targ – Suchá Hora - Vrbov- Kežmarok,  Kežmarok – Zlatná, Huncovce - Kežmarok, Žiar – Smrečany - Liptovský Mikuláš – Liptovský Trnovec, Suchá Hora  - Hladovka, Hladovka – Liesek, Liesek – Trstená, Trstená – Nižná.
Projekt je ukončený.

 

3. Názov projektu: Revitalizácia oddychovej zóny profesora Grosza v Kežmarku

Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond
Názov programu:  A3 Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Dátum podania žiadosti: 29. 10. 2014
Doba trvania projektu: apríl 2015 – september 2015
Celkový rozpočet: 7 105 EUR                    
Spolufinancovanie: 355,25   EUR 
Dotácia: 6 749,75    EUR
Zhrnutie projektu: Oddychová zóna pomenovaná po profesorovi Groszovi sa nachádzala v nevyhovujúcom stave. V rámci projektu sa revitalizovala oddychová zóna. Projekt prispeje k zlepšeniu ochrany a tvorby životného prostredia v našom meste.
Projekt je ukončený.

 

4. Názov projektu: Dobudovanie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok pre prevenciu a zníženie pouličnej kriminality

Poskytovateľ grantu: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Názov programu: Prevencia kriminality
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Dátum podania žiadosti: 11. 12. 2014
Doba trvania projektu: máj 2015 – august 2015
Celkový rozpočet: 7 912,50  EUR              
Spolufinancovanie: 1 912,50  EUR 
Dotácia: 6 000  EUR
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovania rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície.
Projekt je ukončený.

 

5. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu č. 25 na ulici Hlavné námestie 25 v Kežmarku s číslom ÚZPF 2636/0

Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Dátum podania žiadosti: 14. 01. 2015
Doba trvania projektu: jún 2015 – december 2015
Dotácia: 5 000 EUR
Zhrnutie projektu: Budova meštianskeho domu č. 25 sa nachádza na Hlavnom námestí v pamiatkovej rezervácii Kežmarok. Okná, dvere a fasáda boli v havarijnom stave. Realizáciou projektu sa vymenili výplne okenných otvorov, dverí a obnova čelnej fasády, čím sa zlepšil stavebno-technický stav, zvýšila sa atraktivita NKP z pohľadu obyvateľov mesta ako aj jeho návštevníkov, uchováva sa kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.
Projekt je ukončený.

 

6. Názov projektu : Park Svetlonosky          

Poskytovateľ grantu:  Nadácia Slovenskej sporiteľne                                  
Názov programu:  Obce bližšie k vám 2015
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Dátum podania žiadosti: 15. 4. 2015
Doba trvania projektu: 8.6.2015 – 30.9.2015
Celkový rozpočet: 5 913,50 Eur
Spolufinancovanie: 1 913,50  Eur
Dotácia: 4 000 Eur
Zhrnutie projektu: Park Svetlonosky sa nachádza v turisticky veľmi vyhľadávanej a historicky významnej zóne mesta Kežmarok. Jeho stav bol nevyhovujúci, nielen z estetického, ale aj bezpečnostného hľadiska. Realizáciou projektu mu mesto chcelo prinavrátiť jeho historický význam – v minulosti v parku stála socha Svetlonosky, ktorá predstavovala pamätník na elektrifikáciu mesta Kežmarok v roku 1894.
Projekt je ukončený.

 

7. Názov projektu: Kežmarok proti drogám

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo zdravotníctva SR
Názov programu: Podpora protidrogových aktivít pre rok 2015
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Dátum podania žiadosti: 19.05.2015
Doba trvania projektu: september 2015 – október 2015
Celkový rozpočet:  6 300 EUR                  
Spolufinancovanie: 300 EUR 
Dotácia: 6 000  EUR
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je zrealizovať aktivity zamerané  na predchádzanie užívania drog a rizikám s tým spojenými. Projekt pozostáva z nasledujúcich aktivít: realizácia odborných prednášok pre žiakov základných a stredných škôl v celkovom počte 400 osôb vrátane výstavy na prezentačných paneloch a osadenia kamerového systému, realizácia športových podujatí “Ber loptu, neber drogu“ - streetballový turnaj pre žiakov základných a stredných škôl a beh mestom „Protidrogová míľa“, realizácia kultúrneho podujatia „Ber hudbu“ Neber drogu“
Projekt je ukončený.

 

8. Názov projektu: Multifunkčné ihrisko ZŠ Dr. Fischera Kežmarok

Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády Slovenskej republiky
Názov programu: „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Dátum podania žiadosti: 19. 05. 2015
Doba trvania projektu: august 2015 – november 2015
Celkový rozpočet: 53 453,11  EUR                  
Spolufinancovanie: 13 453,11 EUR 
Dotácia: 40 000  EUR
Zhrnutie projektu: Výstavbou multifunkčného ihriska na území Základnej školy Dr. Fischera pribudla nová plocha, ktorú je možné využívať počas celého roka, a to v jarnom, letnom a jesennom období na tenis, bedminton, basketbal, hádzanú, futbal a volejbal, v zimnom období ako verejné klzisko prípadne na hokej. Pomocou výstavby nového multifunkčného ihriska s umelým povrchom a príslušenstvom na realizovanie športových aktivít a tým zvýšenie dostupnosti športového vyžitia pre širokú verejnosť počas celého roka chce mesto prispieť k rozvoju športu v meste.
Projekt je ukončený.

 

9. Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok

Poskytovateľ grantu: Ministerstvo hospodárstva SR
Názov programu: Konkurencie schopnosť a hospodársky rast
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Doba trvania projektu: 29.12. - 30.12.2015          
Dátum podania žiadosti: 29.9.2015
Celkový rozpočet: 248 478,90 EUR
Spolufinancovanie: 43 406,95 EUR
Dotácia: 205 071,95 EUR
Zhrnutie projektu: ProjektModernizácia verejného osvetlenia v meste Kežmarok“ pozostával z troch aktivít: 1. Vypracovanie svetelno-technickej štúdie, 2. Modernizácia verejného osvetlenia - výmena zastaraných svietidiel za nové moderné LED svietidlá na území mesta Kežmarok, 3. Realizácia svetelno-technického merania. Modernizáciou verejného osvetlenia sa zvýšila kvalita osvetlenia ulíc a znížila sa jeho energetická náročnosť.
Projekt je ukončený.

„Investícia do Vašej budúcnosti“
www.economy.gov.sk

 

PROJEKTY VO FÁZE HODNOTENIA

 

1. Názov projektu: Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie kriminality
Poskytovateľ grantu: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Názov programu: Prevencia kriminality
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Dátum podania žiadosti: 24. 08. 2015
Doba trvania projektu:  október 2015 –  december 2015
Celkový rozpočet: 22 041  EUR                 
Spolufinancovanie: 4 408,20  EUR 
Dotácia: 17 632,80 EUR
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovania rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície.
Projekt je vo fáze hodnotenia.


2. Názov projektu: Zateplenie polikliniky v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Environmentálny fond
Názov programu: Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Doba trvania projektu:
Dátum podania žiadosti:      9.10.2015
Celkový rozpočet: 198 852 EUR
Spolufinancovanie:
Zhrnutie projektu: Zateplenie objektu polikliniky v Kežmarku
Projekt je vo fáze hodnotenia.

3. Názov projektu: Zateplenie ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Environmentálny fond
Názov programu: Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Doba trvania projektu:
Dátum podania žiadosti: 9.10.2015
Celkový rozpočet: 230 462 EUR
Spolufinancovanie:
Zhrnutie projektu:   Zateplenie objektu ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku
Projekt je vo fáze hodnotenia.

4. Názov projektu: Zateplenie MŠ Severná
Poskytovateľ grantu: Environmentálny fond
Názov programu: Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Doba trvania projektu:
Dátum podania žiadosti: 9.10.2015
Celkový rozpočet: 170 999 EUR
Spolufinancovanie:
Zhrnutie projektu:   Zateplenie objektu MŠ Severná
Projekt je vo fáze hodnotenia.

5. Názov projektu: Zateplenie MŠ Možiarska
Poskytovateľ grantu: Environmentálny fond
Názov programu: Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Doba trvania projektu:
Dátum podania žiadosti: 9.10.2015
Celkový rozpočet: 124 345 EUR
Spolufinancovanie:
Zhrnutie projektu:   Zateplenie objektu MŠ Možiarska
Projekt je vo fáze hodnotenia.

6. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu na ul. Hlavné nám č. 52
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo kultúry SR
Názov programu:        Obnov si svoj dom
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Doba trvania projektu:
Dátum podania žiadosti: 5.11.2015
Celkový rozpočet: 39 964 EUR
Spolufinancovanie:
Dotácia:
Zhrnutie projektu: Budova meštianskeho domu č. 25 sa nachádza na Hlavnom námestí v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok. V súčasnosti sa nachádzajú okná a fasáda v havarijnom stave. Tieto nedostatky poškodzujú túto budovu a znehodnocujú ju. V rámci obnovy chceme realizovať výmenu výplní okenných otvorov a dverí, obnovu čelnej fasády a spracovať technický posudok.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

7. Názov projektu: Vytváranie bezbariérového prostredia – ZOS Kežmarok
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov programu:        
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Doba trvania projektu:
Dátum podania žiadosti: 28.12.2015
Celkový rozpočet: 48 503 EUR
Spolufinancovanie:
Dotácia:
Zhrnutie projektu:   Projekt sa týka vytvorenia bezbariérových vstupov do izieb klientov cestou rozšírenia otvorov dverí a s tým súvisiacou úpravou.
Projekt je vo fáze hodnotenia.

 

NEPODPORENÉ PROJEKTY


1. Názov projektu: Obnova Reduty MPR Kežmarok
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR –fondy EU
Názov programu: Regionálny operačný program – 3.1.b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Dátum podania žiadosti: 17. 02. 2015
Doba trvania projektu: jún 2015 – november 2015
Celkový rozpočet: 323 941,22  EUR                 
Spolufinancovanie: 16 197,06  EUR 
Požadovaná dotácia: 307 744,16  EUR
Zhrnutie projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia významnej historickej kultúrnej pamiatky. Prostredníctvom obnovy strechy, obnovy a výmaľby  fasády, výmenou výplní okenných otvorov a obnovou vstupu sa zlepší nevyhovujúci stavebno-technický stav budovy, ako aj stav budovy z bezpečnostné hľadiska, dosiahne sa zvýšenie energetických úspor.
Projekt nebol podporený.


2. Názov projektu : Spomienky na udalosti 2. svetovej vojny
Poskytovateľ grantu:  Európska komisia                                    
Názov programu:  Town twinning – Partnerské mestá
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Dátum podania žiadosti: 2. 3. 2015
Doba trvania projektu: 29.8.2015 – 30.8.2015
Celkový rozpočet: 5 000 Eur
Spolufinancovanie: 0 Eur                            
Požadovaná dotácia: 5 000 Eur
Zhrnutie projektu: Projektom si chceme pripomenúť udalosti 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania.
Projekt nebol podporený.


3. Názov projektu: Prezentácia kultúr krajín V4 počas 25. ročníka festivalu EĽRO v Kežmarku
Poskytovateľ grantu:  Medzinárodný Višehradský fond
Názov programu:  Štandardné granty
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Dátum podania žiadosti: 13.3.2015
Doba trvania projektu:  01.06.2015 – 31.08.2015 
Celkový rozpočet: 13.663 EUR
Spolufinancovanie: 2.745 EUR
Požadovaná dotácia: 10.918 EUR
Zhrnutie projektu: V rámci festivalu Európske ľudové remeslo by sme obyvateľom a návštevníkom festivalu chceli prezentovať kultúru krajín V4. Na jednom pódiu budú spolu vystupovať 4 folklórne súbory – z Poľska, Slovenska, Maďarska a Česka. Každý súbor predstaví vlastnú kultúru a na záver je naplánovaný spoločný program všetkých štyroch súborov.
Projekt nebol podporený.


4. Názov projektu: Obnova fasády budovy kultúrnej pamiatky Mestského kultúrneho strediska na ulici Starý trh č. 47 v Kežmarku
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo financií SR
Názov programu:  výnos ministerstva
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Dátum podania žiadosti: 30.3.2015
Celkový rozpočet: 16 311 EUR
Spolufinancovanie: 2 811  EUR
Požadovaná dotácia: 13 500 EUR
Zhrnutie projektu: Projekt rieši obnovu fasády budovy Mestského kultúrneho strediska  na ulici Starý trh č. 47, ktorá sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.  V rámci obnovy fasády sa zrealizujú aj  klampiarske konštrukcie –oplechovanie parapetov ako aj montáž mreží a realizácia nového sokla, ktorý je prevetrávaný a je navrhnutý z travertínových dosák s hornou ukončujúcou lištou.
Projekt nebol podporený.

 

5. Názov projektu: Modernizácia kuchyne Materskej školy Možiarska č. 1 v Kežmarku
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo financií SR
Názov programu:  Výnos ministerstva
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Dátum podania žiadosti: 30. 3.2015
Celkový rozpočet: 17 051 EUR
Spolufinancovanie: 3 551 EUR
Požadovaná dotácia: 13 500 EUR
Zhrnutie projektu: Projekt rieši zlepšenie nevyhovujúcej situácie vo vlhkostných pomeroch časti kuchyne v materskej škole Možiarska. Do kuchyne sa zakúpil nový konvektomat, ktorý zabezpečuje vyššiu kvalitu podávaných jedál. Prevádzka nového konvektomatu vytvára väčšie množstvo pary, ktoré spôsobuje zvyšovanie vlhkosti čim vznikajú na stenách plesne a mokré mapy. Prostredníctvom modernizácie kuchyne sa zlepšia podmienky na prípravu jedál pre deti materskej školy.
Projekt nebol podporený.


6.  Názov projektu: Rozšírenie kapacity materských škôl Možiarska a Severná v Kežmarku
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
Predkladateľ: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Dátum podania žiadosti: 22. 7. 2015
Doba trvania projektu: február  2016 – september 2016
Celkový rozpočet: 97 860,94 EUR
Spolufinancovanie: 4 893,05 EUR
Požadovaná dotácia: 92 967,89 EUR
Zhrnutie projektu: Projekt rieši rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl Možiarska a Severná formou prístavby a rekonštrukcie.
Projekty neboli podporené.

ZAPOJENOSŤ MESTA KEŽMAROK DO GRANTOVÝCH PROGRAMOV V ROKU 2014

1. Názov projektu: Dobudovanie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok pre prevenciu a zníženie pouličnej kriminality
Poskytovateľ grantu: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Názov programu: Prevencia kriminality
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 29. 11. 2013
Doba trvania projektu: máj 2014 – august 2014
Celkový rozpočet:                4 220,60  EUR                      
Spolufinancovanie:                  844,12  EUR 
Požadovaná dotácia:            3 376,48 EUR
Zhrnutie projektu:              
Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovania rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície.
Projekt nebol podporený.


2. Názov projektu: Revitalizácia oddychovej zóny profesora Grosza v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Nadácia Pontis
Názov programu: SLSP Obce bližšie k vám 2014: Prírodné prostredie
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 14.04.2014
Doba trvania projektu: 01.06.2014 – 30.09.2014
Celkový rozpočet:               10 857,90 EUR                       
Spolufinancovanie:               3 600,00 EUR 
Požadovaná dotácia:            7 257,90 EUR
Zhrnutie projektu:              
Oddychová zóna pomenovaná po profesorovi Groszovi sa nachádza v nevyhovujúcom stave. Trávnik a zeleň sú zničené, lavičky sú schátrané. V rámci revitalizácie oddychovej zóny zrealizujeme odstránenie betónového múrika z ostrovčeka, ktorý nahradíme suchým riečišťom valúnov (žulový kameň), vyčistíme trávnaté plochy, ošetríme a vysadíme nové dreviny, opravíme lavičky, ktoré zároveň opatríme novým náterom, osadíme prvky drobnej architektúry – stojan na bicykle a informačnú tabuľu o živote a diele profesora Grosza.
Projekt  nebol podporený.


3.  Názov projektu: Vybavenie ihrísk v Kežmarku posilňovacími prvkami
Poskytovateľ grantu: Prešovský samosprávny kraj
Názov programu: 1. Šport
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 13.05. 2014
Doba trvania projektu:
01.08. – 31.10.2014
Celkový rozpočet:               5 400 EUR                                         
Spolufinancovanie:             1 100 EUR                     
Požadovaná dotácia:           4 300 EUR        
Zhrnutie projektu:
Projekt rieši osadenie 4 nových športových prvkov na dvoch už existujúcich detských ihriskách v meste Kežmarok. Cieľom projektu je zvýšiť záujem verejnosti o športovanie a tým podporiť zdravý životný štýl obyvateľov mesta.
Projekt nebol podporený.


4. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu č. 25 na ulici Hlavné námestie 25 v Kežmarku s číslom ÚZPF 2636/0

Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 30. 06. 2014
Doba trvania projektu: október 2014 – december 2014
Celkový rozpočet:                14 616  EUR             
Spolufinancovanie:                    800 EUR 
Požadovaná dotácia:            13 816 EUR
Schválená dotácia:                 5 000 EUR
Zhrnutie projektu:              
Budova meštianskeho domu č. 25 sa nachádza na Hlavnom námestí v pamiatkovej rezervácii Kežmarok. V súčasnosti sa nachádzajú okná, dvere a fasáda v havarijnom stave. Tieto nedostatky poškodzujú túto budovu  a znehodnocujú ju. V I. etape obnovy tohto objektu mesto Kežmarok v roku 2013 z dôvodu rozpadu strešného plášťa a hniloby krokiev investovalo do opravy finančné prostriedky z vlastného rozpočtu. V II. etape obnovy chceme realizovať  výmenu výplní okenných otvorov, dverí a obnovu čelnej fasády, čím sa zlepší stavebno-technický stav, zvýši sa atraktivita NKP z pohľadu obyvateľov mesta ako aj jeho návštevníkov, uchováva sa kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.
Projekt bol podporený.


5. Názov projektu: Zateplenie objektu Nemocnice s poliklinikou v Kežmarku

Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond
Názov programu: L1 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov    
vrátane zatepľovania
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 30. 07. 2014
Doba trvania projektu: január 2015 – august 2015
Celkový rozpočet:                198 852      EUR                   
Spolufinancovanie:                  9 942,60 EUR 
Požadovaná dotácia:            188 909,40 EUR
Zhrnutie projektu:              
V  predchádzajúcom období so zámerom zlepšiť energetickú hospodárnosť investovalo mesto Kežmarok do opravy kúrenia ( rozvodov), výmeny okien a dverí a do čiastočného zateplenia budovy. Od roku 2012 do júla 2014 takto investovalo celkom 96 523,20 €. V roku 2013 bolo zateplených  490 m2 obvodovej plochy a vymenené vchodové dvere. V roku 2014 bolo zateplených 770 m2 obvodového plášťa budovy. Tieto investície boli hradené z prostriedkov mesta Kežmarok a nie sú predmetom podpory o dotáciu . Mestu Kežmarok sa nepodarilo získať v minulosti  cudzie zdroje na rekonštrukciu objektu. Najdôležitejším krokom pre zlepšenie energetickej efektívnosti budovy  je dokončiť zateplenie budovy, čím dosiahneme  zníženie  tepelných strát a nákladov, predovšetkým spotreby energie na vykurovanie o            22,9 %.  Navrhované úpravy  pre zahŕňajú v roku 2015:
- zateplenie celkovej plochy obvodového plášťa budovy o ploche 1 792 m2.
Na realizáciu uvedených zatepľovacích prác požaduje mesto Kežmarok dotáciu z prostriedkov Environmentálneho fondu. V budúcnosti mesto plánuje opravu a zateplenie strechy.
Projekt nebol podporený.


6. Názov projektu: Revitalizácia oddychovej zóny profesora Grosza v Kežmarku
Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond
Názov programu:  A3 Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 29. 10. 2014
Doba trvania projektu: apríl 2015 – september 2015
Celkový rozpočet:                14 317      EUR                     
Spolufinancovanie:                   754      EUR 
Požadovaná dotácia:           13 563       EUR
Schválená dotácia:                6 749,75  EUR
Zhrnutie projektu:  
Oddychová zóna pomenovaná po profesorovi Groszovi sa nachádza v nevyhovujúcom stave. Trávnik a zeleň sú zničené, lavičky sú schátrané. V rámci revitalizácie oddychovej zóny zrealizujeme odstránenie betónového múrika z ostrovčeka, ktorý nahradíme suchým riečišťom valúnov (žulový kameň), vyčistíme trávnaté plochy, ošetríme a vysadíme nové dreviny, opravíme lavičky, ktoré zároveň opatríme novým náterom, osadíme prvky drobnej architektúry – stojan na bicykle a informačnú tabuľu o živote a diele profesora Grosza. Projekt prispeje k zlepšeniu ochrany a tvorby životného prostredia v našom meste.
Projekt bol podporený.


7. Názov projektu: Dobudovanie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok pre prevenciu a zníženie pouličnej kriminality
Poskytovateľ grantu: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Názov programu: Prevencia kriminality
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 11. 12. 2014
Doba trvania projektu: máj 2015 – august 2015
Celkový rozpočet:                7 912,50  EUR                      
Spolufinancovanie:               1 582,50  EUR 
Požadovaná dotácia:            6 330       EUR
Schválená dotácia:               6 000       EUR
Zhrnutie projektu:              
Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovania rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície.
Projekt bol podporený.


8. Názov projektu: Skrášlenie oddychovej zóny na sídlisku JUH v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Nadácia Ekopolis
Názov programu: Zelené Oázy
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 08. 12. 2014
Doba trvania projektu: apríl  2015 – august 2015
Celkový rozpočet:                6 760  EUR               
Spolufinancovanie:               1 800  EUR 
Požadovaná dotácia:            4 960  EUR
Zhrnutie projektu:              
Mesto Kežmarok má záujem v spolupráci s dobrovoľníkmi vytvoriť oddychovú zónu  na sídlisku JUH slúžiacu na oddychovo-rekreačné aktivity prevažne pre deti vo veku  od 3-10 rokov.  Výsadbou okrasných drevín, ktoré sú typické pre našu lokalitu, osadením prvkov drobnej architektúry  prispejeme k skrášleniu a humanizácii životného prostredia na sídlisku JUH.
Projekt nebol podporený.

 

PROJEKTY V REALIZÁCII1. Názov projektu: Aktívne starnutie v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov programu: Operačný program Vzdelávanie
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 29. 10. 2012
Doba trvania projektu: august 2013 – júl 2014
Celkový rozpočet:                 102 109,07 EUR                                              
Spolufinancovanie:                   5 105,45 EUR                          
Schválená dotácia:                  97 003,61 EUR        
Zhrnutie projektu: Zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania pre cieľovú skupinu seniorov v okrese Kežmarok. Výstupom projektu je predovšetkým rozvoj osobnostného potenciálu seniorov a zvýšenie ich vedomostnej úrovne ale zároveň tiež podpora medzigeneračného dialógu a predchádzanie sociálnej izolácie seniorov, do ktorej sa dostávajú na konci ekonomicky aktívneho obdobia svojho života odchodom do dôchodku.
Projekt je vo fáze realizácie.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov  EÚ.“2. Názov projektu: Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok
Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Regionálny operačný program – Regenerácia sídiel
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 22. 04. 2010
Doba trvania projektu: 03/2013  -  10/2014
Celkový rozpočet:                            1 558 025,08 EUR
Spolufinancovanie:                             178 795,95 EUR
Nenávratný finančný príspevok:    1 379 229,95 EUR
Zhrnutie projektu:
 V rámci projektu sa zrealizujú nasledovné aktivity:
1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Dr. Alexandra, vytvorenie dažďovej kanalizácie a tým odľahčenie jestvujúcej splaškovej – ul. Dr. Alexandra;
2. Rekonštrukcia a výstavba chodníkov – Hradné námestie, ul. Dr. Alexandra, chodník k Barbakánu – novostavba, ul. Garbiarska – rekonštrukcia i novostavba;
3. Úprava verejných priestranstiev a prvkov drobnej architektúry – verejná zeleň Dr. Alexandra- rekonštrukcia (založenie parkových trávnikov ukladaním trávnikových drnov, výsadba stromov), drobná architektúra na Hradnom námestí a na ulici Dr. Alexandra- novostavba - osadenie lavičiek a odpadkových košov;
4. Rekonštrukcia verejného osvetlenia - osadenie nových stĺpov a svietidiel na Hradnom námestí a na ul. Dr. Alexandra;
5. Rekonštrukcia verejného hygienického zariadenia- prestrešenie objektu, vytvorenie pódia pre verejné vystúpenia.
Podporený projekt vo fáze realizácie.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 %  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 10 %  zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Investícia do Vašej budúcnosti.“3. Názov projektu: Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Regionálny operačný program – 3.1.b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti:  28. 10. 2009
Doba trvania projektu: 03/2012 – 04/2014
Celkový rozpočet:                             765 832,71 EUR
Spolufinancovanie:                             53 957,71 EUR
Nenávratný finančný príspevok:     711 875,00 EUR
Zhrnutie projektu:
Predmetom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v centre mesta, ktorej využitie bude slúžiť na rozšírenie činnosti pamäťovej a fondovej inštitúcie – Mestskej knižnice v Kežmarku a na zachovanie kultúrneho dedičstva v regióne. Po realizácii predkladaného projektu bude knižnica poskytovať kvalitnejšie inovované služby, ktoré budú dostupné aj imobilným obyvateľom (bezbariérový vstup, rampy, prispôsobenie výťahu           a pod.).
Podporený projekt vo fáze realizácie.


Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 %  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 10 %  zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do Vašej budúcnosti“

 

4. Názov projektu: Obnova Reduty – domu kultúrneho č. 3 na Hlavnom námestí v Kežmarku s číslom ÚZPF 2613/0
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 29. 11. 2013
Doba trvania projektu: máj 2014 – december 2014
Celkový rozpočet:                  32 899,37   EUR                 
Spolufinancovanie:                 22 899.37   EUR 
Dotácia:                                  10 000         EUR
Zhrnutie projektu:
Reduta ja vzácna historická kultúrna pamiatka, ktorá sa nachádza v pamiatkovej rezervácii Kežmarok. V súčasnosti je objekt v zlom stavebno-technickom stave. V I. etape obnovy Reduty sme spracovali projektovú dokumentáciu. V II. etape chceme realizovať obnovu fasád a výplní okenných otvorov juhovýchodnej a juhozápadnej časti. Plochy fasád v tejto časti sú celoplošne poškodené. Sú zavlhnuté čo je spôsobené vzlínajúcou vlhkosťou. Výplne okenných otvorov sú schátralé. Prostredníctvom obnovy a výmaľby  fasády, výmennou výplní okenných otvorov sa zlepší nevyhovujúci stavebno-technický stav budovy. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity národnej kultúrnej pamiatky, uchovávanie kultúrneho dedičstva a estetizácia objektu.
Projekt bol podporený.5. Názov projektu: Detské dopravné ihrisko 2014
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov programu: dotácia pre podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 07. 05. 2014
Doba trvania projektu: máj 2014 – október 2014
Celkový rozpočet:       5 616,45     EUR
Spolufinancovanie:       267,45     EUR
Dotácia                        5 349          EUR
Zhrnutie projektu:
Výcvik žiakov na detskom dopravnom ihrisku bude prebiehať od mája 2014 do októbra 2014. Deti budú rozdelené do skupín po max. 25 žiakov v jednej skupine. Každá skupina žiakov absolvuje 3 hodiny praktického výcviku na dopravnom ihrisku za pomoci mestskej polície a zamestnancov Centra voľného času s použitím semaforov, dopravných značiek, kolobežiek, bicyklov a chodcov pod vedením odborne spôsobilej osoby a 1 hodinu teoretického výcviku pod vedením certifikovaného učiteľa autoškoly.
Projekt bol odporený.

6. Názov projektu: Modernizácia vybavenia kina Iskra v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Audiovizuálny fond
Názov programu: 4.3 Modernizácia vybavenia digitalizovaných jednosálových kín
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 19. 05. 2014
Doba trvania projektu: august 2014 – december 2014
Celkový rozpočet:                 4 042  EUR              
Spolufinancovanie:               2 042  EUR 
Dotácia:                                 2 000  EUR
Zhrnutie projektu:              
Hlavným cieľom projektu je kúpa a inštalácia nového systému na rezerváciu a online predaj lístkov – cinemaware v kine Iskra Kežmarok a zlepšenie propagácie filmov premietaných v kine Iskra Kežmarok prostredníctvom nových vnútorných  a vonkajších informačných tabúľ.
Projekt bol podporený.

7. Názov projektu: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier
Poskytovateľ grantu: Spoločný technický sekretariát v Krakowe
Názov programu: Program  cezhraničnej spolupráce Poľská republika- Slovenská republika 2007-2013
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Projektoví partneri: Hladovka, Huncovce, Liesek, Liptovský Mikuláš, Nižná, Suchá Hora, Trstená, Vrbov
Doba trvania projektu: február 2014 – december 2014
Celkový rozpočet:                                      166 660,66 EUR za mesto Kežmarok
Spolufinancovanie:                                         8 333,03  EUR
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:    16 666,07 EUR
Dotácia:                                                        158 327,63 EUR
Zhrnutie projektu:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti a kvality regionálnych a miestnych cyklistických trás v prihraničnej oblasti. Cyklotrasy - Nowy Targ – Suchá Hora - Vrbov- Kežmarok,  Kežmarok – Zlatná, Huncovce - Kežmarok, Žiar – Smrečany - Liptovský Mikuláš – Liptovský Trnovec, Suchá Hora  - Hladovka, Hladovka – Liesek, Liesek – Trstená, Trstená – Nižná.
Projekt je vo fáze realizácie.

ZAPOJENOSŤ MESTA KEŽMAROK DO GRANTOVÝCH PROGRAMOV V ROKU 2013

1. Názov projektu: Dobudovanie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok pre prevenciu a zníženie pouličnej kriminality

Poskytovateľ grantu: Úrad vlády SR
Názov programu: dotácia zo štátneho rozpočtu
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 15. 01. 2013
Doba trvania projektu: máj – august 2013
Celkový rozpočet:                 4 220,60 EUR            
Spolufinancovanie:                   844,12 EUR 
Požadovaná dotácia:           3 376,48 EUR
Zhrnutie projektu:                
Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovaniu rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície. 
Projekt  nebol podporený.

2. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu č. 25 na ulici Hlavné námestie 25                   v Kežmarku s číslom ÚZPF 2636/0

Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 23. 01. 2013
Doba trvania projektu: máj – november 2013
Celkový rozpočet:     30 388      EUR
Spolufinancovanie:       1 520      EUR
Požadovaná dotácia:  28 868  EUR
Zhrnutie projektu:
Prostredníctvom obnovy krovovej konštrukcie a výmeny strešnej krytiny sa zlepší nevyhovujúci stavebno-technický stav budovy. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity národnej kultúrnej pamiatky z pohľadu obyvateľov mesta ako aj jeho návštevníkov, uchovávanie kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie a estetizácia objektu.
Projekt nebol podporený.

3. Názov projektu: Revitalizácia oddychovej zóny profesora Grosza v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Nadácia Ekopolis
Názov programu: Zelené oázy 2013

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 18.02. 2013
Doba trvania projektu:
apríl 2013 – jún 2013
Celkový rozpočet:                 10 835,50 EUR                                         
Spolufinancovanie:                 4 400,00 EUR                     
Požadovaná dotácia:              6 435, 50 EUR        
Zhrnutie projektu: Pre obyvateľov sídliska, študentov, cestujúcich a turistov, ktorí navštívia mesto Kežmarok chceme vytvoriť v areáli oddychovej zóny – v parku pomenovanom po profesorovi Groszovi príjemné prostredie pre krátkodobý oddych a zároveň prispieť k zlepšeniu životného prostredia.
Projekt nebol podporený.

4. Názov projektu: Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok po povodni

Poskytovateľ grantu:
Názov programu: Regionálny operačný program – Regenerácia sídiel
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 12. 06. 2013
Doba trvania projektu: marec 2014 – jún 2015
Celkový rozpočet:                 999 432,85 EUR                    
Spolufinancovanie:                  49 971,64 EUR 
Požadovaná dotácia:            949 461,21 EUR
Zhrnutie projektu:                
Hlavným cieľom projektu je Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok po povodni zo dňa 4.6.2010, ktorá spočíva v realizácii nasledovných aktivít.
1. Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Trhovište
2. Rekonštrukcia chodníkov na ulici Trhovište, chodníkov v parkoch na Hradskej ceste a Garbiarskej ulici
3. Úprava verejných priestranstiev a prvkov drobnej architektúry – verejná zeleň v parkoch na  Hradskej ceste a Garbiarskej ulici (výsadba stromov, listnatých kríkov, trvaliek doplnená trávnikovými plochami parkového charakteru), drobná architektúra v parkoch na Hradskej cesta a Garbiarskej ulici ( osadenie lavičiek a odpadkových košov).
Projekt nebol podporený.

5. Názov projektu: Obnova Reduty – domu kultúrneho č. 3 na Hlavnom námestí v Kežmarku s číslom ÚZPF 2613/0

Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 29. 11. 2013
Doba trvania projektu: máj 2014 –december 2014
Celkový rozpočet:                 27 631  EUR              
Spolufinancovanie:                   2 141 EUR 
Požadovaná dotácia:             25 490 EUR
Zhrnutie projektu:                

Reduta ja vzácna historická kultúrna pamiatka, ktorá sa nachádza v pamiatkovej rezervácii Kežmarok. V súčasnosti je objekt v zlom stavebno-technickom stave. V I. etape obnovy Reduty sme spracovali projektovú dokumentáciu. V II. etape chceme realizovať obnovu fasád a výplní okenných otvorov juhovýchodnej a juhozápadnej časti. Plochy fasád v tejto časti sú celoplošne poškodené. Sú zavlhnuté čo je spôsobené vzlínajúcou vlhkosťou. Výplne okenných otvorov sú schátralé. Prostredníctvom obnovy a výmaľby  fasády, výmennou výplní okenných otvorov sa zlepší nevyhovujúci stavebno-technický stav budovy. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity národnej kultúrnej pamiatky, uchovávanie kultúrneho dedičstva a estetizácia objektu.
Projekt je vo fáze hodnotenia.6.  Názov projektu: Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v prihraničnom regióne okresu Kežmarok
Poskytovateľ grantu:  Európsky fond regionálneho rozvoja
Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
2007 – 2013
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 31.7. 2012
Doba trvania projektu: marec - december 2013
Celkový rozpočet:                 57 096,82 EUR                        
Spolufinancovanie:                 2 854,85 EUR               
Schválená dotácia:                54 241,98 EUR     
Zhrnutie projektu:
Realizáciou projektu podporíme a posilníme partnerskú poľsko–slovenskú spoluprácu a rozvojom rekreačných zón prispejeme  k integrácii prihraničného územia.  Rozvoj spolupráce medzi komunitami(samosprávy, subjekty v cestovnom ruchu) na oboch stranách hranice a medzi ľuďmi žijúcimi v prihraničnej oblasti  bude mať pozitívny prínos v turistickej, športovej ako aj sociálnej a ekonomickej oblasti. Zlepšením turistickej cyklistickej infraštruktúry – dobudovaním cyklotrasy, označením cyklotrás, vybudovaním drevených prístreškov a informačných tabúľ a distribúciou regionálnej mapy cyklistických trás v prihraničnom regióne umožníme zlepšenie dostupnosti regiónov na poľskej a slovenskej strane hranice, k zvýšeniu ich atraktívnosti a k zviditeľňovaniu cezhraničného regiónu v európskom priestore, k rozvoju cestovného ruchu a zdravého životného štýlu, čo bude mať priamy a pozitívny dopad na socioekonomický rozvoj cezhraničného regiónu a posilnenie konkurencieschopnosti cezhraničného regiónu.
Projekt je zrealizovaný a ukončený.

7. Názov projektu: Projektová dokumentácia obnovy Reduty -  domu kultúrneho č. 3 na Hlavnom námestí v Kežmarku s číslom ÚZPF 2613/0
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: 1. Obnovme si svoj dom
Názov podprogramu: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 23. 01. 2013
Doba trvania projektu: júl – december 2013
Celkový rozpočet:                 11 900  EUR
Spolufinancovanie:                  1 900  EUR
Schválená dotácia:                10 000  EUR

Zhrnutie projektu:
Hlavným zámerom je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorá bude zahŕňať: zriadenie funkčne využívaného podkrovia v severozápadnej časti, nová úprava strešného plášťa centrálnej a severozápadnej časti, prestavba poschodia juhovýchodnej časti na koncertnú sálu, dostavba nového vstupu do kina a koncertnej sály.
Projekt je zrealizovaný a ukončený.

 

PROJEKTY V REALIZÁCII1. Názov projektu: Aktívne starnutie v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov programu: Operačný program Vzdelávanie

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 29. 10. 2012
Doba trvania projektu: august 2013 – júl 2014
Celkový rozpočet:                 102 109,07 EUR                                              
Spolufinancovanie:                   5 105,45 EUR                          
Schválená dotácia:                  97 003,61 EUR        
Zhrnutie projektu: Zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania pre cieľovú skupinu seniorov v okrese Kežmarok. Výstupom projektu je predovšetkým rozvoj osobnostného potenciálu seniorov a zvýšenie ich vedomostnej úrovne ale zároveň tiež podpora medzigeneračného dialógu a predchádzanie sociálnej izolácie seniorov, do ktorej sa dostávajú na konci ekonomicky aktívneho obdobia svojho života odchodom do dôchodku.
Projekt je vo fáze realizácie.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov  EÚ.“2.Názov projektu: Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok
Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Regionálny operačný program – Regenerácia sídiel

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 22. 04. 2010
Doba trvania projektu: 03/2013  -  10/2014
Celkový rozpočet:                            1 558 025,08 EUR
Spolufinancovanie:                             178 795,95 EUR
Nenávratný finančný príspevok:    1 379 229,95 EUR

Zhrnutie projektu:
 V rámci projektu sa zrealizujú nasledovné aktivity:
1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Dr. Alexandra, vytvorenie dažďovej kanalizácie a tým odľahčenie jestvujúcej splaškovej – ul. Dr. Alexandra;
2. Rekonštrukcia a výstavba chodníkov – Hradné námestie, ul. Dr. Alexandra, chodník k Barbakánu – novostavba, ul. Garbiarska – rekonštrukcia i novostavba;
3. Úprava verejných priestranstiev a prvkov drobnej architektúry – verejná zeleň Dr. Alexandra- rekonštrukcia (založenie parkových trávnikov ukladaním trávnikových drnov, výsadba stromov), drobná architektúra na Hradnom námestí a na ulici Dr. Alexandra- novostavba - osadenie lavičiek a odpadkových košov;
4. Rekonštrukcia verejného osvetlenia - osadenie nových stĺpov a svietidiel na Hradnom námestí a na ul. Dr. Alexandra;
5. Rekonštrukcia verejného hygienického zariadenia- prestrešenie objektu, vytvorenie pódia pre verejné vystúpenia.

Podporený projekt vo fáze realizácie.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 %  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 10 %  zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do Vašej budúcnosti.“3. Názov projektu: Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice                           
                                 v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Regionálny operačný program – 3.1.b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti:  28. 10. 2009
Doba trvania projektu: 03/2012 – 04/2014
Celkový rozpočet:                             765 832,71 EUR
Spolufinancovanie:                             53 957,71 EUR
Nenávratný finančný príspevok:     711 875,00 EUR
Zhrnutie projektu:
Predmetom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v centre mesta, ktorej využitie bude slúžiť na rozšírenie činnosti pamäťovej a fondovej inštitúcie – Mestskej knižnice v Kežmarku a na zachovanie kultúrneho dedičstva v regióne. Po realizácii predkladaného projektu bude knižnica poskytovať kvalitnejšie inovované služby, ktoré budú dostupné aj imobilným obyvateľom (bezbariérový vstup, rampy, prispôsobenie výťahu           a pod.).
Podporený projekt vo fáze realizácie.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 %  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 10 %  zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do Vašej budúcnosti“

ZAPOJENOSŤ MESTA KEŽMAROK DO GRANTOVÝCH PROGRAMOV V ROKU 2012

1. Názov projektu: Folklór – aktívny nástroj slovensko-českej spolupatričnosti                                            a kultúrnej výmeny
Poskytovateľ grantu: Európska komisia
Názov programu: Európa pre občanov

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 13. 02. 2012
Doba trvania projektu: júl 2012
Celkový rozpočet:                 5 000 EUR                 
Spolufinancovanie:                   500 EUR 
Požadovaná dotácia:            4 500 EUR
Zhrnutie projektu:                
Stretnutie folklórnych skupín z Kežmarku a z českého Lanškrouna v priebehu folklórneho festivalu EĽRO spojené so spoločnými vystúpeniami a s výmenou skúseností.
Projekt nebol podporený.

2. Názov projektu: Malí záchranári
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov programu: Revitalizácia materských škôl 2012

Predkladateľ: Materská škola, Cintorínska 3, 060 01 Kežmarok
Dátum podania žiadosti: 14.3. 2012
Doba trvania projektu: máj – november 2012
Celkový rozpočet:                   3 764 EUR
Spolufinancovanie:                    765 EUR
Požadovaná dotácia:              2 999 EUR
Zhrnutie projektu:
Cieľom projektu podporiť rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí predškolského veku. Prekonávaním prekážok a cvičením na netradičnom náradí pestovať u detí schopnosť reagovať a správať sa v krízových situáciách a rozvíjať zmysel pre čestné športové zápolenie.
Projekt nebol podporený.

3. Názov projektu: -
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov programu: Revitalizácia materských škôl 2012

Predkladateľ: Materská škola, Možiarska 1, 060 01 Kežmarok
Dátum podania žiadosti: 14.3. 2012
Doba trvania projektu: máj – november 2012
Celkový rozpočet:                   3 299,00 EUR
Spolufinancovanie:                     174,46 EUR
Požadovaná dotácia:              3 124,54 EUR
Zhrnutie projektu:
Účelom poskytnutia dotácie je revitalizovať náradie a náčinie podporujúce rozvoj pohybových schopností a zručností detí predškolského veku – nákup náradia a náčinia potrebného pre hravé, športové aktivity z oblasti golfu, futbalu a modernej gymnastiky.
Projekt nebol podporený.

4. Názov projektu: Modernizácia technológie premietania – kino Iskra Kežmarok
Poskytovateľ grantu:  Audiovizuálny fond
Názov programu: 4 Technologický rozvoj

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 14.6. 2012
Doba trvania projektu: august - december 2012
Celkový rozpočet:                 87 922,80 EUR                        
Spolufinancovanie:                47 902,80 EUR               
Požadovaná dotácia:             40 020,00 EUR            
Zhrnutie projektu:
Hlavným cieľom projektu je zavedenie novej digitálnej technológie a techniky v súlade so štandardami DCI v kine Iskra Kežmarok čím sa výrazne zvýši kvalita obrazu a zvuku. Kino bude vysielať a šíriť kvalitné audiovizuálne diela v rovnakom čase ako celoslovenské premiéry, zvýši sa jeho celková návštevnosť a skvalitní sa kultúrno-spoločenský život obyvateľov mesta Kežmarok. Obyvateľov okolitých miest a obcí a návštevníkov mesta.
Podporený projekt vo fáze realizácie.
Schválená dotácia: 33 000 €

5. Názov projektu: Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v prihraničnom regióne okresu Kežmarok
Poskytovateľ grantu:  Európsky fond regionálneho rozvoja
Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
2007 - 2013

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 31.7. 2012
Doba trvania projektu: marec - december 2013
Celkový rozpočet:                 57 096,82 EUR                        
Spolufinancovanie:                  2 854,84 EUR               
Požadovaná dotácia:            54 241,98 EUR            
Zhrnutie projektu:
Realizáciou projektu podporíme a posilníme partnerskú poľsko – slovenskú spoluprácu a rozvojom rekreačných zón prispejeme  k integrácii prihraničného územia.  Rozvoj spolupráce medzi komunitami (samosprávy, subjekty v cestovnom ruchu) na oboch stranách hranice a medzi ľuďmi žijúcimi v prihraničnej oblasti  bude mať pozitívny prínos v turistickej, športovej ako aj sociálnej a ekonomickej oblasti. Zlepšením turistickej cyklistickej infraštruktúry – dobudovaním cyklotrasy, označením cyklotrás, vybudovaním drevených prístreškov a informačných tabúľ a distribúciou regionálnej mapy cyklistických trás v prihraničnom regióne umožníme zlepšenie dostupnosti regiónov na poľskej a slovenskej strane hranice, k zvýšeniu ich atraktívnosti a k zviditeľňovaniu cezhraničného regiónu v európskom priestore, k rozvoju cestovného ruchu a zdravého životného štýlu, čo bude mať priamy a pozitívny dopad na socioekonomický rozvoj cezhraničného regiónu a posilnenie konkurencieschopnosti cezhraničného regiónu.
Projekt v procese hodnotenia.

6. Názov projektu: Zachráňme naše kultúrne dedičstvo
Poskytovateľ grantu:  Nadácia SPP
Názov programu: Grantový program DEDIČSTVO REGIÓNOV 2012

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 28.9. 2012
Doba trvania projektu: november 2012 - september 2013
Celkový rozpočet:                 2 160,00 EUR              
Spolufinancovanie:                   160,00 EUR     
Požadovaná dotácia:            2 000,00 EUR  
Zhrnutie projektu:
Propagáciou zachovaných miestnych remesiel a s tým súvisiacich tradícií a miestnych zvykov atraktívnou - inovatívnou formou - v podobe troch dokumentárnych popisných dielov prispejeme k zviditeľneniu a zachovaniu miestneho kultúrneho dedičstva, k zvýšeniu povedomia o význame miestnej kultúry pre regionálny rozvoj, pre zvyšovanie kvality života obyvateľov a podnietime deti a mládež k zmysluplnému a hodnotnému tráveniu voľného času.
Projekt nebol podporený.

7. Názov projektu: Aktívne starnutie v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov programu: OP Vzdelávanie

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 29. 10. 2012
Doba trvania projektu: september 2013 – máj 2015
Celkový rozpočet:                 110 028,80 EUR                                              
Spolufinancovanie:                    5 501,44 EUR                          
Požadovaná dotácia:            104 527,36 EUR                      
Zhrnutie projektu: Zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania pre cieľovú skupinu seniorov v okrese Kežmarok. Výstupom projektu je predovšetkým rozvoj osobnostného potenciálu seniorov a zvýšenie ich vedomostnej úrovne ale zároveň tiež podpora medzigeneračného dialógu a predchádzanie sociálnej izolácie seniorov, do ktorej sa dostávajú na konci ekonomicky aktívneho obdobia svojho života odchodom do dôchodku.
Projekt v procese hodnotenia.

8. Názov projektu: Revitalizácia oddychovej zóny profesora Grosza v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Nadácia Ekopolis
Názov programu: Zelené oázy 2013

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 21.11. 2012
Doba trvania projektu: apríl 2013 – jún 2013
Celkový rozpočet:                 15 650 EUR                                         
Spolufinancovanie:                  6 500 EUR                     
Požadovaná dotácia:              9 150 EUR                 
Zhrnutie projektu: Pre obyvateľov sídliska, študentov, cestujúcich a turistov, ktorí navštívia mesto Kežmarok chceme vytvoriť v areáli oddychovej zóny – v parku pomenovanom po profesorovi Groszovi príjemné prostredie pre krátkodobý oddych a zároveň prispieť k zlepšeniu životného prostredia.
Projekt v procese hodnotenia.

Pozn.
Projekty, ktoré sú v realizácii viď prehľad podaných projektov za roky 2009, 2010 a 2011.

Stav k 23.11.2012

ZAPOJENOSŤ MESTA KEŽMAROK DO GRANTOVÝCH PROGRAMOV V ROKU 2011

1. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu č.30 na ulici MUDr. Alexandra 30 v Kežmarku s číslom ÚZPF 2520/0
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Obnovme si svoj dom

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 02. 02. 2011
Doba trvania projektu: marec – október 2011
Celkový rozpočet:                 62 977 €
Spolufinancovanie:                  6 000 €
Požadovaná dotácia: 56 977 €
Zhrnutie projektu:
Prostredníctvom obnovy a výmaľby fasády a výmenou výplní okenných otvorov sa zlepší nevyhovujúci stavebno-technický stav národnej kultúrnej pamiatky – budovy meštianskeho domu č.30 na ulici Dr. Alexandra v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok.
Projekt nebol podporený.

2. Názov projektu: Monografia – História Kežmarku – I. diel
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Program 8 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno–osvetová činnosť, Podprogram 8.4 Vedecko–výskumná a publikačná činnosť

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 03. 02. 2011
Doba trvania projektu: jún - júl 2011
Celkový rozpočet:                 11 472 €
Spolufinancovanie:                    800 €
Požadovaná dotácia: 10 672 €
Zhrnutie projektu:
Hlavným cieľom projektu je šírenie a uchovávanie kultúrno  - historických hodnôt mesta Kežmarok prostredníctvom ďalšieho dielu monografie „História Kežmarku – I. diel“, ktorá bude dokumentovať prírodné pomery, najstaršie dejiny, vznik a formovanie mesta Kežmarok a jeho politický a hospodársky vývoj.
Projekt nebol podporený.

3. Názov projektu: Dobudovanie bezpečnostného kamerového systému v meste Kežmarok                       pre prevenciu a zníženie pouličnej kriminality
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo vnútra SR
Názov programu: Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 11. 02. 2011
Doba trvania projektu: máj – august 2011
Celkový rozpočet:                 15 306,84 €
Spolufinancovanie:                  3 061,37 €
Požadovaná dotácia: 12 245,47 €
Zhrnutie projektu:
Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať vzniku resp. prehlbovaniu rastu kriminálnej činnosti prostredníctvom kamerového systému a okamžitým zásahom mestskej polície.
Projekt nebol podporený.

4. Názov projektu: Propagácia kultúrnych hodnôt Slovenských kráľovských miest
Poskytovateľ grantu:  Nadácia SPP
Názov programu: Výzva na podávanie projektov Programu podpory partnerstiev
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 08. 03. 2011
Doba trvania projektu: jún - november 2011
Celkový rozpočet:                 18 600 €
Spolufinancovanie:                  4 000 €
Požadovaná dotácia:            14 600  €
Zhrnutie projektu:
V rámci projektu vytvoríme partnerskú sieť zloženú zo zástupcov samosprávy, štátnych organizácií, cirkví, súkromných podnikateľov, rekreačných a kúpeľných zariadení, škôl a pod., ktorí vlastnia, alebo majú v prenájme kultúrne a historické pamiatky, prípadne inak pôsobia vo sfére cestovného ruchu v mestách Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa. Po vytvorení spoločnej siete tieto subjekty zapojíme do prípravy propagačných materiálov a budeme iniciovať rozvoj ďalšej spolupráce. Následne pripravíme a vydáme propagačné materiály: 10 letákov vybraných historických pamiatok z každého mesta v 6-jazyčnej mutácií. V rámci projektu bude taktiež zorganizovaný mediálny deň v Levoči pri príležitosti              10. výročia  podpísania Deklarácie o spolupráci SKM.
Projekt nebol podporený.

5. Názov projektu: Rekonštrukcia mestského rozhlasu v meste Kežmarok na uliciach v povodí Ľubického potoka
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo financií SR               
Názov programu: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu Ministerstva                       financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní                       dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky,                                         individuálne potreby obcí na rok 2011

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 17. 03. 2011
Doba trvania projektu: august – december 2011
Celkový rozpočet:                 21 521 €
Spolufinancovanie:                  8 521  €
Požadovaná dotácia:            13 000  €
Zhrnutie projektu:
Prostredníctvom projektu sa by sa zrealizovala rekonštrukcia mestského rozhlasu na uliciach v povodí Ľubického potoka.
Projekt nebol podporený.

6. Názov projektu: Na bicykli ku rybníku do Zlatnej doliny
Poskytovateľ grantu:  Karpatská nadácia
Názov programu: SPOLOČNE PRE REGIÓN 2011

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 24.3. 2011
Doba trvania projektu: 1.6. – 30.9. 2011
Celkový rozpočet:                 4 000 €
Spolufinancovanie:                1 134 €
Požadovaná dotácia:           3 000 €
Zhrnutie projektu:
Zlatná dolina je bezpečná prímestská lokalita, kde je možné jazdiť na koni, spoznávať život domácich zvierat, venovať sa  rybárčeniu, stanovaniu a poznávaniu prírody. Osadením informačných tabúľ, vydaním jednoduchej mapky s vyznačením miest určených pre športovanie a pre ostatné aktivity a kvalitným označením trasy pre cyklistov lepšie sprístupníme dolinu Zlatná, prilákame deti a mládež s rodičmi, amatérskych športovcov a turistov k zdravšiemu tráveniu voľného času.
Projekt nebol podporený.

7. Názov projektu: Modernizácia technológie premietania – kino Iskra Kežmarok
Poskytovateľ grantu:  Audiovizuálny fond
Názov programu: Program 4. Podpora rozvoja technológií

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 30. 03. 2011
Doba trvania projektu: jún – november 2011
Celkový rozpočet:                 109 444,80 €
Spolufinancovanie:                  54 722,40 €
Požadovaná dotácia:               54 722,40  €
Zhrnutie projektu:
Hlavným cieľom projektu je zavedenie novej technológie a techniky v súlade so štandardami DCI v Kine Iskra Kežmarok, čím sa výrazne zvýši kvalita obrazu a zvuku. Kino bude vysielať a šíriť kvalitné audiovizuálne diela v rovnakom čase ako celoslovenské premiéry, čím sa zvýši jeho celková návštevnosť a skvalitní sa kultúrno – spoločenský život obyvateľov mesta Kežmarok, obyvateľov okolitých miest a obcí a návštevníkov mesta. Zároveň prispeje k prezentácii spoločenských a kultúrnych hodnôt európskeho spoločenstva.
Projekt nebol podporený.

8. Názov projektu: Propagácia Kežmarku prostredníctvom kultúrneho dedičstva a športu
Poskytovateľ grantu:  Višegrádsky fond
Názov programu: Malá grantová schéma

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 27. 05. 2011  
Doba trvania projektu: september – október 2011
Celkový rozpočet:                             4.198,00 €
Spolufinancovanie:                           1.448,00 €
Požadovaná dotácia:                         2.750,00 €
Zhrnutie projektu:
Projekt sa uskutoční formou športových olympijských hier partnerských miest. Pri tejto príležitosti sa predstavia voľnočasové aktivity v meste, pričom sa bude propagovať cestovný ruch, dôjde k posilneniu spolupráce partnerských miest a taktiež bude zachované tradičné podujatie. (The project will be held in the form of the sport Olympic games of the partner towns. It will be the opportunity to show the free time activities in the town and we will promote tourism, strengthen the partnership and follov the tradition.)
Podporený projekt zrealizovaný.
Schválená dotácia: 2. 750,00 €

9. Názov projektu: Centrum zhodnocovania BRO v meste Kežmarok
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo životného prostredia SR
Názov programu: Operačný program životné prostredie, Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo, Opatrenie 4.1 Odpadové hospodárstvo

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 24. 10. 2011
Doba trvania projektu: 04/2009 – 12/2013
Celkový rozpočet:                 3 465 866,66 €                      
Spolufinancovanie:                   173 293,34 €                      
Požadovaná dotácia:                3 292 573,33 €          
Zhrnutie projektu:
Predmetom realizácie projektu je vybudovanie centra zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu  (ďalej BRO) na pozemku susediacom s areálom Technických služieb mesta Kežmarok. BRO budú zhodnocované v aeróbnom fermentore technológiou riadenej aerobnej termofilnej fermentácie, zabezpečujúcej hygienizáciu odpadov a následným dozrievaním kompostu na hromadách. Užívateľom činnosti bude Mesto Kežmarok prostredníctvom právnickej osoby oprávnenej na podnikanie v 100% vlastníctve mesta – Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok.
Projekt nebol podporený.

10. Názov projektu: Revitalizácia oddychovej zóny profesora Grosza v Kežmarku
Poskytovateľ grantu:  Nadácia EKOPOLIS
Názov programu: Program Zelené oázy

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 24.11. 2011
Doba trvania projektu: apríl – jún 2012
Celkový rozpočet:                 15 000 €
Spolufinancovanie:                  6 500
Požadovaná dotácia:              8 500 €
Zhrnutie projektu:
Oddychová zóna (vo vlastníctve mesta Kežmarok) pomenovaná po profesorovi Groszovi bude revitalizovaná v súlade s jeho odkazom mladým generáciám - poznávať prírodu, chrániť ju a propagovať. Pre obyvateľov sídliska, študentov a cestujúcich chceme vytvoriť príjemné prostredie pre krátkodobý oddych, čím zároveň prispejeme k zlepšeniu životného prostredia obyvateľov žijúcich pri hlavnej ceste.
V rámci revitalizácie zóny uskutočníme odstránenie betónového múrika parkového ostrovčeka, ktorý nahradíme suchým riečišťom z valúnov (žulový kameň), ošetrenie a výsadbu drevín charakteristických pre Vysoké Tatry a našu lokalitu, opravu a  náter lavičiek , prvkov drobnej architektúry a informačnej tabule  s odkazom profesora Grosza.
Projekt nebol podporený.

11. Názov projektu: Monografia – História Kežmarku – I. diel
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Program 7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno–osvetová činnosť, Podprogram 8.4 Vedecko–výskumná a publikačná činnosť

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 7.12. 2011
Doba trvania projektu: apríl – november 2012
Celkový rozpočet:                 11 472 €
Spolufinancovanie:                     800 €
Požadovaná dotácia:            10 672 €
Zhrnutie projektu:
Hlavným cieľom projektu je šírenie a uchovávanie kultúrno  - historických hodnôt mesta Kežmarok prostredníctvom ďalšieho dielu monografie „História Kežmarku – I. diel“, ktorá bude dokumentovať prírodné pomery, najstaršie dejiny, vznik a formovanie mesta Kežmarok a jeho politický a hospodársky vývoj.
Podporený projekt vo fáze realizácie.
Schválená dotácia: 10 000 €

12. Názov projektu: Projektová dokumentácia obnovy Reduty – domu kultúrneho č. 3 na Hlavnom námestí  v Kežmarku s číslom ÚZPF 2613/0
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Program 1 Obnovme si svoj dom, Podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 8.12. 2011
Doba trvania projektu: máj – december 2012
Celkový rozpočet:                 38 000 €
Spolufinancovanie:                  1 900 €
Požadovaná dotácia:            36 100 €
Zhrnutie projektu:
Cieľom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – stavebné úpravy historickej kultúrnej pamiatky Reduty.
Projekt nebol podporený.

13. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu č.30 na ulici MUDr. Alexandra 30 v Kežmarku s číslom ÚZPF 2520/0
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Program 1 Obnovme si svoj dom, Podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 20.12. 2011
Doba trvania projektu: marec – december 2012
Celkový rozpočet:                 62 977 €
Spolufinancovanie:                  6 000 €
Požadovaná dotácia:            56 977 €
Zhrnutie projektu:
Prostredníctvom obnovy a výmaľby fasády a výmenou výplní okenných otvorov sa zlepší nevyhovujúci stavebno-technický stav národnej kultúrnej pamiatky – budovy meštianskeho domu č.30 na ulici Dr. Alexandra v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok.
Podporený projekt vo fáze realizácie.
Schválená dotácia: 12 000 €

Mesto Kežmarok projektovým partnerom
Názov projektu: Monitoring vôd – základ prehlbovania enviropartnerstva
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Názov programu: Realizácia euroregionálnych aktivít v roku 2011
Predkladateľ: Združenie Región „Tatry“, Kežmarok
Dátum podania žiadosti:                   03. 05. 2011
Doba trvania projektu:                     7 mesiacov
Celkový rozpočet:                             12 198,74 €
Vlastný vklad:                                     2 198,74 €
MDVaRR SR:                                    10 000,00 €
Zhrnutie projektu: Projekt bol zameraný na zvyšovanie environmentálneho vedomia študentov základných a stredných škôl zaoberajúcich sa monitoringom riek. Projekt prispel k rozvoju životného prostredia aj inštalovaním nových náučných tabúľ a spoznávaním územia prostredníctvom monitorovania nezdokumentovaných prameňov.
Základná škola so sídlom v Kežmarku dostala v rámci projektu monitorovaciu súpravu určenú na zisťovanie kvality a testovanie povrchových vôd. Žiaci boli zapojení do vyhľadávania a zdokumentovania doposiaľ nezdokumentovaných prameňov vôd na území Euroregiónu „Tatry“. Zároveň spolupracovali na príprave obsahu edukačných tabúľ, z ktorých jedna bola inštalovaná v areáli ZŠ Nižná brána v Kežmarku. Svoju prácu budú žiaci prezentovali na jednodňovom praktickom seminári slovenskej a poľskej mládeže na tému Monitorovanie a ochrana vodných ekosystémov.        
Podporený projekt sa realizoval od 1. júna 2011 do 31. decembra 2011.


"Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky"

Názov projektu: X. Slovensko – poľské hospodárske fórum
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Názov programu: Realizácia euroregionálnych aktivít v roku 2011
Predkladateľ: Združenie Región „Tatry“, Kežmarok
Dátum podania žiadosti:                   03. 05. 2011
Doba trvania projektu:                     7 mesiacov
Celkový rozpočet:                             22 181,04 €
Vlastný vklad:                                     2 218,44 €
MDVaRR SR:                                 19 962,60 €
Zhrnutie projektu: Projekt zahŕňal aktivity v oblasti životného prostredia, cestovného ruchu a spoločné zámery partnerov prostredníctvom vytvárania funkčných partnerstiev, podporil slovensko-poľské iniciatívy v oblasti cezhraničnej spolupráce v regionálnom rozvoji.
Mesto Kežmarok ako partner projektu sa zapojilo do týchto aktivít: príprava skvalitňovania životného prostredia, zatraktívnenie a rozvoj územia Združenia Región „Tatry“ a následného vydania nového dvojjazyčného propagačného materiálu.
Podporený projekt sa realizoval od 1. júna 2011 do 31. decembra 2011.


"Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky"

Stav k 31.07.2012

ZAPOJENOSŤ MESTA KEŽMAROK DO GRANTOVÝCH PROGRAMOV V ROKU 2010

1. Názov projektu: Polohovanie – zlepšenie kvality poskytovanej sociálnej služby
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov programu: Výnos č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 23. 02. 2010
Doba trvania projektu: august – september 2010
Celkový rozpočet:                 4 792 €
Spolufinancovanie:                   480 €
Požadovaná dotácia: 4 312 €
Zhrnutie projektu:
Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom zakúpených polohovateľných lôžok zlepšiť kvalitu poskytovania sociálnych služieb, skvalitniť pracovné podmienky zamestnancov a životné podmienky imobilných klientov a klientov s obmedzenou schopnosťou pohybu v Zariadení opatrovateľskej služby a zariadení pre seniorov „Orchidea“ v Kežmarku.
Projekt bol schválený, ale z dôvodu zrušenia sociálneho zariadenia nebol zrealizovaný.

2. Názov projektu: Rozvoj spolupráce efektívneho regionálneho partnerstva miest SKM – Slovenských kráľovských miest (Bardejov, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa) v oblasti cestovného ruchu
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Názov programu: Regionálny operačný program

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 26. 05. 2010  
Doba trvania projektu: jún 2010 – jún 2011
Celkový rozpočet:                 92 000 €
Spolufinancovanie:                  4 600 €
Požadovaná dotácia:             87 400 €
Zhrnutie projektu:
Hlavným cieľom projektu je rozvoj spolupráce regionálneho združenia „Slovenské kráľovské mestá“ v oblasti podpory propagácie cestovného ruchu.
Projekt nebol podporený.

3. Názov projektu: Zlepšenie kultúrnej infraštruktúry v Rabke-Zdroji a v Kežmarku pre obnovu a rozvoj bábkového divadla a ďalších kultúrnych aktivít
Poskytovateľ grantu: Spoločný technický sekretariát v Krakowe
Názov programu: Program  cezhraničnej spolupráce Poľská republika- Slovenská republika 2007-2013
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 31. 03. 2010  
Doba trvania projektu: január 2011 – január 2012
Celkový rozpočet:                 600 500 €
Spolufinancovanie:                  30 025 €
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:          60 050 €
Požadovaná dotácia:             510 425 €
Zhrnutie projektu:
Rast príťažlivosti slovensko-poľského pohraničia prostredníctvom posilnenia kultúrnej infraštruktúry a  kultúrnych ponúk miest Rabka-Zdroj a Kežmarok.
Projekt nebol podporený.

4. Názov projektu: Turistické, hospodárske a kultúrne centrum Euroregiónu Tatry
Poskytovateľ grantu: Spoločný technický sekretariát v Krakowe
Názov programu: Program  cezhraničnej spolupráce Poľská republika- Slovenská republika 2007-2013
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 31. 03. 2010  
Doba trvania projektu: január 2011 – december 2012
Celkový rozpočet:                 657 285,01 €
Spolufinancovanie:                32 864,25 €
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:          65 728,51 €
Požadovaná dotácia:             558 692,25 €
Zhrnutie projektu:
Hlavným cieľom je zlepšenie prístupnosti k turistickej, hospodárskej infraštruktúre cestovného ruchu pre obyvateľov a turistov združenia Euroregiónu Tatry a Združenia Regiónu „Tatry“ a rozvoj doplnkovej informačnej infraštruktúry po poľskej a slovenskej strane Tatier.
Projekt nebol podporený.

5. Názov projektu: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier
Poskytovateľ grantu: Spoločný technický sekretariát v Krakowe
Názov programu: Program  cezhraničnej spolupráce Poľská republika- Slovenská republika 2007-2013
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 31. 03. 2010  
Projektoví partneri: Hladovka, Huncovce, Liesek, Liptovský Mikuláš, Nižná, Suchá Hora, Trstená, Vrbov
Doba trvania projektu: január 2011 – december 2012
Celkový rozpočet:                 342 476,76 € za mesto Kežmarok
Spolufinancovanie:                17 123,84  €
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:          34 247,68 €
Požadovaná dotácia:             291 105,24 €
Zhrnutie projektu:
Hlavným cieľom projektu je zelpšenie dostupnosti a kvality regionálnych a miestnych cyklistických trás v prihraničnej oblasti. Cyklotrasy - Nowy Targ – Suchá Hora - Vrbov- Kežmarok,  Kežmarok – Zlatná, Huncovce - Kežmarok, Žiar – Smrečany - Liptovský Mikuláš – Liptovský Trnovec, Suchá Hora  - Hladovka, Hladovka – Liesek, Liesek – Trstená, Trstená – Nižná.
Projekt nebol podporený.

6. Názov projektu: Centrum zhodnocovania BRO v meste Kežmarok
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo životného prostredia SR
Názov programu: Operačný program životné prostredie

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 24. 06. 2010
Doba trvania projektu: august – september 2010
Celkový rozpočet:                 5 071 433,07 €                      
Spolufinancovanie:                   253 571,66 €                      
Požadovaná dotácia:
4 817 861,41 €          
Zhrnutie projektu:
Hlavným cieľom projektu je vybudovanie Regionálneho centra pre zhodnocovanie vybraných druhov biologicky rozložiteľných odpadov a biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov vyseparovaných v meste Kežmarok a okolitom regióne. Biologicky rozložiteľné odpady budú zhodnocované v aeróbnom fermentore technológiou riadenej aerobnej termofilnej fermentácie, zabezpečujúcej hygienizáciu odpadov a následným dozrievaním kompostu na hromadách. Užívateľom činnosti bude Mesto Kežmarok prostredníctvom právnickej osoby oprávnenej na podnikanie v 100% vlastníctve mesta – Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok.
Projekt nebol podporený.


7. Názov projektu: Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok
Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Regionálny operačný program – Regenerácia sídel

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 18. 09. 2009
Doba trvania projektu: 24 mesiacov
Celkový rozpočet:                  1 628 081,86 €
Spolufinancovanie:                      81 404,09 €
Požadovaná dotácia: 1 546 677,77 €
Zhrnutie projektu: Realizáciou projektu sa zrekonštruuje miestna komunikácia na ul. Dr. Alexandra o dĺžke 383,2 m, kde sa vybuduje aj dažďová kanalizácia (354,7 m), ktorá odľahčí jestvujúcu splaškovú kanalizáciu. V miestach prechodu pre peších sa osadí bezbariérový obrubník. Celkovo sa vybuduje 72 parkovacích miest. Na chodníky sa položí zámková dlažba (1429,5 m). V rámci ver. osvetlenia sa namontuje 36 nových svietidiel a zrekonštruujú sa 2 autobusové zastávky s bezbariérovým obrubníkom. Výsadbou stromovej aleje (52 ks), založením parkových trávnikov na ploche 1774 m2 a osadením drobnej architektúry (12 lavičiek, 32 odpadkových košov) sa skvalitní estetická a rekreačná funkcia CMZ. Zastrešením verejného WC sa vytvorí javiskové pódium.
Podporený projekt vo fáze realizácie.

„Investícia do Vašej budúcnosti.“


8. Názov projektu: Zlepšenie kvality života ohrozených skupín občanov mesta Kežmarok
Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Operačný program – Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 28. 12. 2010
Doba trvania projektu: 24 mesiacov
Celkový rozpočet:                  84 500,32 €
Spolufinancovanie:                   4 225,02 €
Požadovaná dotácia: 80 275,30 €
Zhrnutie projektu: Výsledkom projektu bude prostredníctvom poskytovania soc. služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a poskytovaním sociálneho poradenstva zabránenie rizikovým jednotlivcom a rodinám aby sa stali sociálne vylúčenými a vylúčeným jednotlivcom              a rodinám sa pomôže k ich integrácii a reintegrácii a participácii na živote mesta a verejných službách.
Aktivizáciou, pôsobením a usmerňovaním klientov v ich prirodzenom rodinnom resp. otvorenom prostred. sa zníži sociálna deprivácia, zabezpečí sa obnova, zachovanie alebo rozvoj schopnosti fyzick.ch osôb a ich rodín viesť samostatný život, zdravý psychický, fyzický. a sociálny vývin detí        v rodinách, dosiahne sa zmiernenie následkov nepriaznivej sociálnej situácie a v konečnom dôsledku dôjde k zlepšeniu ich životnej situácie.
Podporený projekt vo fáze realizácie.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
 v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

Priestor na vašu príležitosť.“

Mesto Kežmarok projektovým partnerom

Názov projektu: Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-slowackim
                             Rozvoj kultúrneho a prírodného cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí
Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Program Wspólpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Slowacka 2007 - 2013

Predkladateľ: Podhalańska Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Nowy Targ
Dátum podania žiadosti:
Doba trvania projektu:
Celkový rozpočet:                  34 111,99 €
Spolufinancovanie:                   1 705,60 €
Požadovaná dotácia: 32 406,39 €
Zhrnutie projektu: Realizáciou projektu sa vytvorí spolupráca medzi poľskou a slovenskou spoločnosťou na základe rozširovania poznatkov spojených s kultúrnym a prírodným bohatstvom pohraničia, zapojením samospráv do realizácie spoločných aktivít smerovaných na rozvoj, propagáciu a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia. Spolupráca škôl Podhalańska Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Nowy Targ – Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku bude ovplyvňovať a povzbudzovať ďalšie subjekty k nadväzovaniu kontaktov a k rozvoju turistiky na obidvoch stranách hranice.
Mesto Kežmarok ako partner projektu zabezpečí spoluprácu pri príprave a účasti na konferencii zameranj na prírodné a kultúrne dedičstvo našich regiónov, pri realizácii workshopov pre mládež, na ktorých budú vypracované atraktívne turistické cesta a spoločnou účasťou na výlete. Mesto Kežmarok nenesie podiel na finančných nákladoch projektu.
Podporený projekt vo fáze realizácie.

Názov projektu: Transgraniczna podróz z Nowego Targu do Kiezmarku śladami stroju ludowego
Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Program Wspólpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Slowacka 2007 - 2013

Predkladateľ: Mesto Nowy Targ
Dátum podania žiadosti:
Doba trvania projektu:
Celkový rozpočet:                  26 675,00 €
Spolufinancovanie:                   1 333,75 €
Požadovaná dotácia: 25 341,25 €
Zhrnutie projektu: Realizáciou projektu vznikne nová publikácia o ľudových krojoch  „Z Nowego Targu do Kiezmarku. Stroje ludowe pogranisza polsko – slowackego“.
Mesto Kežmarok ako partner projektu zabezpečí spoluprácu na príprave a spoločnej realizácii pri príprave knihy. Mesto Kežmarok nenesie podiel na finančných nákladoch projektu.
Podporený projekt vo fáze realizácie.


Názov projektu: Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce
Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 - 2013

Predkladateľ: Zväzok Euroregión „Tatry“, Nowy Targ
Dátum podania žiadosti:                   31. 03. 2010
Doba trvania projektu:                     18 mesiacov
Celkový rozpočet:                             224 317,81 €
Vlastný vklad:                                   23 372,39 €
ERDF:                                              190 670,14 €
Zhrnutie projektu: Realizáciou projektu sa utvorí inovačná, európska platforma posilňujúca slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu vo forme nového subjektu - Európskeho zoskupenia územnej spolupráce.  
Mesto Kežmarok ako partner projektu zabezpečí odbornú a organizačnú podporu a aktívne sa zapojí do novovzniknutej štruktúry poľsko-slovenskej spolupráce. Mesto Kežmarok nenesie podiel na finančných nákladoch projektu.
Podporený projekt vo fáze realizácie od 1. marca 2011.

Projekt Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja           a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Stav k 23.1.2012

ZAPOJENOSŤ MESTA KEŽMAROK DO GRANTOVÝCH PROGRAMOV V ROKU 2009

1. Názov projektu: Prevencia a zníženie kriminality detí a mládeže v meste Kežmarok
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Názov programu: Výzva na predkladanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2009

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 18. 02. 2009
Doba trvania projektu: apríl – júl 2009
Celkový rozpočet:                 11 642, 00 €
Spolufinancovanie:                  2 328, 50 €
Požadovaná dotácia:              9 313, 50 €
Zhrnutie projektu:
Prostredníctvom cieľavedomého, plánovitého, koordinovaného a komplexného pôsobenia v rámci výchovných a vzdelávacích seminárov o negatívnych účinkoch užívania drog a iných závislých látok pre deti v staršom školskom veku a stredoškolskú mládež v Kežmarku budeme predchádzať, potláčať a zamedzovať kriminálnej a inej protispoločenskej činnosti.
Zvýšenou informovanosťou detí a mládeže o negatívnych účinkoch a rizikách spojených s užívaným drog  budeme zvyšovať počet detí rozširujúcich myšlienku trvalého odmietania drog s rebríčkom hodnôt smerujúcich k zdravému životnému štýlu a kamerovým systémom, ktorý bude monitorovať najrizikovejšie oblasti páchania trestnej činnosti v meste Kežmarok budeme následne znižovať kriminalitu detí a mládeže a pokles škôd a evidovaných priestupkov spôsobených deťmi a mládežou. 
Projekt nebol podporený.

2. Názov projektu : „Ruka v ruke“
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo školstva SR
Názov programu: Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania

Žiadateľ: Mesto Kežmarok
Predkladateľ: MŠ Cintorínska, Kežmarok
Dátum podania žiadosti: 14. marec 2009
Doba trvania projektu: 22. 06. – 31. 10. 2009 
Celkový rozpočet:                 3 550 €
Spolufinancovanie:                   344 €
Požadovaná dotácia:             3 206 €
Zhrnutie projektu:

Hlavným cieľom projektu je modernizáciou a technickým vybavením zjednodušiť administráciu, zabezpečiť variabilitu ponúkaných jedál so zameraním na diétne stravovanie a zdravú výživu v Materskej škôlke Cintorínska Kežmarok.
Projekt nebol podporený.

3. Názov projektu : Zdravá výživa v škole aj doma“
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo školstva SR
Názov programu: Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania

Žiadateľ: Mesto Kežmarok
Predkladateľ: MŠ Možiarska, Kežmarok
Dátum podania žiadosti: 14. marec 2009
Doba trvania projektu: 15. 06. – 31. 10. 2009 
Celkový rozpočet:                  7 432 €
Spolufinancovanie:                   670 €
Požadovaná dotácia:            6 762 €
Zhrnutie projektu:
Hlavným cieľom je zabezpečenie kvalitného pôsobenia na deti ako aj rodičov v oblasti zdravej výživy a to predovšetkým zriadením webovej stránky a jej dopĺňaním receptúrami zdravých jedál, aktuálneho jedálneho lístka a pozvánkami na podujatia organizovanými v upravených kuchynkách MŠ Možiarska v Kežmarku, zameranými na motivovanie ku konzumácii ovocia, zeleniny ako aj prípravu zdravých jedál. Ďalším cieľom je zabezpečenie 100% dodržiavania pitného režimu pre deti a ich zautomatizovanie potreby pravidelného dopĺňania tekutín prispôsobením podmienok tak, aby boli pri uspokojovaní tejto potreby samostatné. 
Projekt nebol podporený.

4. Názov projektu: Monografia osobností mesta Kežmarok
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Názov programu: Grantový program 8 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť, podprogram 8.4 Vedecko-výskumná a publikačná činnosť 

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 16. 01. 2009
Doba trvania projektu: február – október 2009
Celkový rozpočet:                 25 294 €
Spolufinancovanie:                  1 265 €
Požadovaná dotácia:             24 029 €
Zhrnutie projektu:
Hlavným cieľom projektu je predovšetkým šírenie a uchovávanie kultúrno-historických hodnôt mesta Kežmarok pre ďalšie generácie. Výstupom projektu je publikácia, ktorá dokumentuje bohatú históriu, slávne cechové a remeselné tradície mesta ako aj významné osobnosti, ktoré tu žili, študovali a pôsobili. I. diel monografie bude obsahovať III. diely, z ktorých prvý bude venovaný osobnostiam mesta Kežmarok, druhý histórii od začiatku až po koniec 18. storočia a tretí diel bude pokračovať 19. storočím až po súčasnosť.
Podporený projekt zrealizovaný.
Schválená dotácia:
5 000 €

5. Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v Kežmarku
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Názov programu: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 13. 02. 2009
Doba trvania projektu: 11 mesiacov
Celkový rozpočet:                 168 677, 39 €
Spolufinancovanie:                    8 433, 87 €
Požadovaná dotácia:             160 243, 52 €
Zhrnutie projektu:
Výsledkom projektu bude rekonštrukcia verejného osvetlenia vo vybranej časti mesta Kežmarok – na ulici Toporcerova, Martina Lányiho, Ľubická cesta a Štúrova. Pôvodný počet 36 ks osvetlených miest bude nahradený 63 ks nových svetiel. Hlavným dopadom projektu sú úspory energie v hodnote 60,79 GJ/rok.
Žiadosť o NFP vyradená na odbornom hodnotení.

6. Názov projektu: Odborná konferencia 800 rokov Spiša ako súčasť osláv 740. Výročia udelenia mestských práv metu Kežmarok
Poskytovateľ grantu:  Prešovský samosprávny kraj
Názov programu: Výzva zastupiteľstva PSK podľa VZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 20. 04. 2009
Doba trvania projektu: 1. 9. 2009  - 31. 10. 2009
Celkový rozpočet:     18 370 €
Spolufinancovanie:    12 200 €
Požadovaná dotácia:  6 170 €
Zhrnutie projektu:
Hlavným cieľom projektu je:
1. uchovávanie a šírenie kultúrnych hodnôt pre ďalšie generácie prostredníctvom zorganizovania odbornej konferencie celoslovenského významu, vydaním zborníka a prezentáciou I. dielu monografie „Osobnosti Kežmarku“
2. prezentácia živej kultúry prostredníctvom vystúpení rôznych folklórnych súborov z Kežmarku a regiónu.
Podporený projekt zrealizovaný.
Schválená dotácia:
4 496 €


7. Názov projektu: Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov programu: Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 12. máj 2009 ITMS
Doba trvania projektu: 28 mesiacov ( 03/2009 – 06/2011 )
Celkový rozpočet:                 1 368 164,99 €
Spolufinancovanie:                     68 408,25 €
Požadovaná dotácia:             1 299 756,74 €          
Schválená dotácia:                1 299 711,06 €
Zhrnutie projektu:
Realizáciou projektu sa zefektívni súčasný systém separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu v regióne a dosiahne sa súlad s POH SR a legislatívou SR v oblasti odpadového hospodárstva. Zavedením efektívneho systému separovaného zberu sa zvýši miera separácie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, ušetria sa verejné finančné prostriedky, ktoré boli neefektívne používané na zneškodňovanie komunálneho odpadu na skládkach nachádzajúcich sa v regióne. Znížením množstva ukladaného komunálneho odpadu na skládkach dôjde k zamedzeniu úniku CO2 do ovzdušia a tým k zlepšeniu životného prostredia regiónu. Vytriedené suroviny budú odovzdané konečným zhodnocovateľom.
Predmetom projektu je zakúpenie zberných nádob na BRO s objemom 240 l (1700 ks), kontajnerov na sklo (17 ks), na papier (17 ks), na kovoobaly (17 ks), na plasty (40 ks), závesných kontajnerov (5 m3 – 3 ks, 7 m3 – 10 ks, 10 m3 – 4 ks) a závesných zatvorených kontajnerov (3 ks). V dôsledku rozmiestnenia týchto kontajnerov v rámci bytovej výstavby v meste Kežmarok, vytvoríme lepšie podmienky pre občanov a zakúpením zberného vozidla a  doplňujúcich obslužných zariadení, ktoré budú umiestnené v areáli technických služieb, zefektívnime separovaný zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Zároveň projekt rieši výstavbu novej haly na dotriedenie skla a výstavbu betónových boxov na dočasné skladovanie separovaného zberného odpadu. Množstvo vyseparovaného odpadu ročne bude približne 1750 t/rok s propagačné aktivity projektu budú zamerané na zvýšenie environmentálneho povedomia a informovanosti cieľovej skupiny obyvateľov.
Podporený projekt vo fáze realizácie.

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci
Operačného programu Životné prostredie.

„Investícia do Vašej budúcnosti.“

8. Názov projektu: Kežmarok – Nowy Targ: Chuť remesiel a ľudového umenia pohraničia
Poskytovateľ grantu:  Prešovský samosprávny kraj
Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 29. máj 2009
Doba trvania projektu: 12 mesiacov ( 11/2009 – 10/2010 )
Celkový rozpočet:                 50 374,25 €
Spolufinancovanie:                 2 518,72 €
Požadovaná dotácia:             47 855,53 €
Zhrnutie projektu:
Medzinárodné kultúrne podujatia, festivaly a veľtrhy tvoria podstatný rozmer cezhraničnej spolupráce. K takým nesporne patrí festival remesiel a ľudového umenia EĽRO, ktorého jubilejný 20.ročník chceme zorganizovať v júli v roku 2010 v Kežmarku.
Zorganizovanie tohto medzinárodného podujatia patrí medzí kľúčové aktivity projektu a priamym cieľom je objavovanie a  zachovávanie kultúrmo - historického dedičstva cezhraničného slovensko-poľského regiónu remesiel, ľudového umenia a tradícií. Projekt sa zameriava na  obnovu a zachovanie regionálnych kultúrnych tradícií prostredníctvom priameho zapájania ľudí do remeselných aktivít, motivuje mladých ľudí k novým aktivitám.
Projekt nebol podporený.

9. Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hradné námestie v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Regionálny operačný program – Infraštruktúra vzdelávania

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 23. 07. 2009
Doba trvania projektu: 18 mesiacov (05/2010 – 11/2011)
Celkový rozpočet:                 549 080,04 €
Spolufinancovanie:                  27 454,01 €
Požadovaná dotácia:             521 626,03 €             
Schválená dotácia:                521 626,03 €
Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl. Projekt realizovaný na troch objektoch školy, t.j. hlavnej budove (osadenie nových okenných výplní a novej strešnej krytiny, prestavba merania a regulácie v kotolni, rekonštrukcia ústredného kúrenia); novovybudovaná má byť aj cvičebňa pre zdravotne oslabených žiakov a vonkajšie ihrisko.
Podporený projekt vo fáze realizácie.

10. Názov projektu: Rekonštrukcia a nadstavba Zariadenia opatrovateľskej služby a Zariadenia pre seniorov Orchidea v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Regionálny operačný program – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 02. 09. 2009
Doba trvania projektu: 24 mesiacov ( 01/2010 – 12/2011 )
Celkový rozpočet:                  947 388,23 €
Spolufinancovanie:                   47 369,50 €
Požadovaná dotácia: 900 018,73 €
Zhrnutie projektu: Realizáciou projektu sa zlepšenia podmienky pre poskytovanie soc. služieb v zariadení a zabezpečí sa udržanie ekonomickej efektívnosti prevádzky, zvýši sa počet klientov z pôvodných 29 na 37, ktorým bude celoročne poskytované ubytovanie v 31 jedno a 2 dvojizbových bezbariérových bytoch s kuchynkou a hygienickým zariadením vrátane sprchovacieho kúta. V každej obytnej miestnosti bude možnosť využívania  telefonickej linky s pripojením na internet. Počet zamestnancov zariadenia bude navýšený z pôvodných 4 na 13, pričom bude zachovaný 52% podiel odborných zamestnancov.
Zariadenie bude poskytovať kombinované sociálne služby podľa §35 a §36 zákona č 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, bude mať vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí a pre klientov zabezpečí vo vybraných miestnostiach záujmovú a kultúrnu činnosť a doplnkové služby maséra, kaderníctva, holičstva a pod.
Žiadosť o NFP vyradená na odbornom hodnotení.

11. Názov projektu: Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok
Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Regionálny operačný program – Regenerácia sídel

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 18. 09. 2009
Doba trvania projektu: 24 mesiacov
Celkový rozpočet:                  1 576 437,77 €
Spolufinancovanie:                      78 821,89 €
Požadovaná dotácia: 1 497 615,88 €
Zhrnutie projektu: Realizáciou projektu sa zrekonštruuje miestna komunikácia na ul. Dr. Alexandra o dĺžke 383,2 m, kde sa vybuduje aj dažďová kanalizácia (354,7 m), ktorá odľahčí jestvujúcu splaškovú kanalizáciu. V miestach prechodu pre peších sa osadí bezbariérový obrubník. Celkovo sa vybuduje 72 parkovacích miest. Na chodníky sa položí zámková dlažba (1429,5 m). V rámci ver. osvetlenia sa namontuje 36 nových svietidiel a zrekonštruujú sa 2 autobusové zastávky s bezbariérovým obrubníkom. Výsadbou stromovej aleje (52 ks), založením parkových trávnikov na ploche 1774 m2 a osadením drobnej architektúry (12 lavičiek, 32 odpadkových košov) sa skvalitní estetická a rekreačná funkcia CMZ. Zastrešením verejného WC sa vytvorí javiskové pódium.
Žiadosť zamietnutá.

12. Názov projektu: Dni športu mesta Kežmarok 2009 – XII. ročník
Poskytovateľ grantu: VÚC - Prešovský samosprávny kraj
Názov programu: Výzva zastupiteľstva PSK podľa VZN č.15/2008 o poskytovaní dotácií
Program 1 – Šport
Opatrenie 1.1. – Šport pre všetkých - usporiadanie masových
telovýchovných a športových akcií

Predkladateľ: Oddelenie školstva
Dátum podania žiadosti: 11.3.2009
Doba trvania projektu: 28.5. - 4.6.2009
Celkový rozpočet:                 1 893 €
Spolufinancovanie:                1 229 €
Požadovaná dotácia:                664 €
Zhrnutie projektu:
Hlavným cieľom projektu je:

  1. Poskytnutie športových príležitostí deťom a mládeži mesta za účelom osvojenia si základných pohybových zručností, rozvoja pohybových schopností, získania pozitívneho vzťahu k aktívnemu využívaniu voľného času, upevnenia zdravia, zlepšenia telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, integrácie zdravotne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti ostatných aj prostredníctvom športu.
  2. Dôstojne prispieť úsekom športu k celoročným oslavám 740.výročia získania mestských práv.

Podporený projekt zrealizovaný.
Schválená dotácia: 663 €


13. Názov projektu: Rekonštrukcia NKP pre potreby rozšírenia Mestskej knižnice v Kežmarku Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Regionálny operačný program – 3.1.b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti:  28. 10. 2009
Doba trvania projektu: 03/2012 – 12/2013
Celkový rozpočet:                             765 832,71 €
Spolufinancovanie:                              53 957,71 €
Nenávratný finančný príspevok:     711 875,00 €
Zhrnutie projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v centre mesta, ktorej využitie bude slúžiť na rozšírenie činnosti pamäťovej a fondovej inštitúcie – Mestskej knižnice v Kežmarku a na zachovanie kultúrneho dedičstva v regióne. Po realizácii predkladaného projektu bude knižnica poskytovať kvalitnejšie inovované služby, ktoré budú dostupné aj imobilným obyvateľom (bezbariérový vstup, rampy, prispôsobenie výťahu a pod.).
Podporený projekt vo fáze realizácie.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 %  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 10 %  zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do Vašej budúcnosti“


14. Názov projektu: Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom čistiacej techniky v meste Kežmarok
Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: OP životné prostredie – Prioritná os 3 – Ochrana ovzdušia  a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, opatrenie 3.1 Ochrana ovzdušia, 3. skupina aktivít - nákup čistiacej techniky

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti:  3. 11. 2009
Doba trvania projektu: 06/2010 – 9/2010 ( 4 mesiace)
Celkový rozpočet:                 953 410,20 €
Spolufinancovanie:                  47 670,51 €
Požadovaná dotácia:             905 739,69 €
Zhrnutie projektu: Projektom sa zakúpia multifunkčné autá, ktoré budú prenajaté mestskej organizácii Technické služby, s.r.o. na čistenie a údržbu ciest v Kežmarku.
Projektom sa zvýši účinnosť a miera čistenia komunikácií, ktorých celková dĺžka predstavuje 60 km a bude technicky zabezpečovaná prostredníctvom 2 zametačov a 2 polievacích vozov. Ekologickým prínosom bude podstatné zníženie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší mesta, vrátane skleníkových plynov. Znížením prašnosti s použitím ekologickej a efektívnej techniky dôjde k skvalitneniu životného prostredia nielen v kvalite vzduchu, ale projekt zaznamená pozitívny vplyv aj z hľadiska ochrany prírody a krajiny s vysokým stupňom ochrany, ktorá sa nachádza v okolí mesta Kežmarok. Ekonomický dopad bude v projekte znamenať zníženie prevádzkových nákladov na km čistenej komunikácie, zefektívnenie činností a hospodárne nakladanie z prostriedkami rozpočtu mesta.
Podporený projekt vo fáze realizácie.

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Životné prostredie.

„Investícia do Vašej budúcnosti.“

15. Názov projektu: Obnova meštianskeho domu č.45 a 47
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry SR
Názov programu:       Grantový systém Ministerstva kultúry SR v roku 2010
Program 1 – Obnovme si svoj dom

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti:  9. 11. 2009
Doba trvania projektu: 02/2010 – 09/2010 (8 mesiacov)
Celkový rozpočet:                 5 282 €
Spolufinancovanie:                   265 €
Požadovaná dotácia: 5 017 €
Zhrnutie projektu: Realizáciou projektu dôjde k výmene výplní okenných otvorov a obnovy fasády meštianskeho domu č. 45 a 47 na Hlavnom námestí v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok.
Projekt nebol podporený.

16. Názov projektu: Reduta v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry SR
Názov programu:       Grantový systém Ministerstva kultúry SR v roku 2010
Program 1 – Obnovme si svoj dom

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti:  12. 11. 2009
Doba trvania projektu: 03/2010 – 09/2010 (7 mesiacov)
Celkový rozpočet:                 20 200 €
Spolufinancovanie:                  1 010 €
Požadovaná dotácia: 19 190 €
Zhrnutie projektu: Predmetom projektu je vypracovanie architektonickej štúdie zameranej na celkové dispozičné riešenie budovy  nevyhnutnej pre získanie stanoviska Krajského pamiatkového úradu a vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorá bude zahŕňať opravu strechy, novú úpravu fasády vrátane výmeny okien a vnútorné opravy severozápadného krídla budovy.
Projekt nebol podporený.

17. Názov projektu: Oslavy svetového dňa turizmu
Poskytovateľ grantu: Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Názov programu: -

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti:  4. 8. 2009
Doba trvania projektu: 24. – 25. 09. 2009
Celkový rozpočet:                 6 400 €
Spolufinancovanie:                        0 €
Požadovaná dotácia:             6 400 €
Zhrnutie projektu: V dňoch 24. a 25. septembra 2009 sa konali v meste Kežmarok oslavy svetového dňa cestovného ruchu s možnosťou bezplatnej prehliadky kultúrno-historických pamiatok so sprievodcom. V rámci osláv sa konal historický sprievod, ktorý tvorili žiaci základných a stredných škôl, športové kluby, hasiči a pod. Na Hlavnom námestí sa konal bohatý kultúrny program sprevádzaný remeslami ako drotárstvo, kováčstvo, rezbárstvo, tkáčstvo a pod.
Podporený projekt zrealizovaný.
Schválená dotácia: 6 400 €

18. Názov projektu: Prevencia a zníženie kriminality detí a mládeže v meste Kežmarok
Poskytovateľ grantu:  Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
Názov programu: Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov  v oblasti prevencie kriminality

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 26. 11. 2009
Doba trvania projektu: apríl – júl 2010
Celkový rozpočet:                 28 193,97 €
Spolufinancovanie:                 5 638,80 €
Požadovaná dotácia:             22 555,17 €
Zhrnutie projektu:
Prostredníctvom cieľavedomého, plánovitého, koordinovaného a komplexného pôsobenia v rámci výchovných a vzdelávacích seminárov o negatívnych účinkoch užívania drog a iných závislých látok pre deti v staršom školskom veku a stredoškolskú mládež v Kežmarku budeme predchádzať, potláčať a zamedzovať kriminálnej a inej protispoločenskej činnosti.
Zvýšenou informovanosťou detí a mládeže o negatívnych účinkoch a rizikách spojených s užívaným drog  budeme zvyšovať počet detí rozširujúcich myšlienku trvalého odmietania drog s rebríčkom hodnôt smerujúcich k zdravému životnému štýlu a kamerovým systémom, ktorý bude monitorovať najrizikovejšie oblasti páchania trestnej činnosti v meste Kežmarok budeme následne znižovať kriminalitu detí a mládeže a pokles škôd a evidovaných priestupkov spôsobených deťmi a mládežou. 
Projekt nebol podporený.

Stav k 20.12.2012

Zapojenosť mesta Kežmarok do grantových programov v roku 2008

Názov projektu: Enviromentálnou výchovou v Kežmarku k separovaniu zberu
Poskytovateľ grantu:  Karpatská Nadácia
Názov programu: Spoločne pre región

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 18.1. 2008
Doba trvania projektu: 1.4. 2008-  31.12. 2008
Celkový rozpočet: 198 100 ,- Sk
Spolufinancovanie: 98 100,-Sk
Požadovaná dotácia: 100 000,- Sk
Zhrnutie projektu:
Do konca roku 2008 posilniť spoluprácu v rámci komunity mesta Kežmarok za účelom zvýšenia enviromentálneho vzdelania a povedomia občanov.
– priamo ekologicky a environmentálne vyškoliť deti základných škôl
– nepriamo ekologicky a environmentálne vyškoliť dospelú populáciu prostredníctvom televízie
Projekt nebol podporený.


Názov projektu: Lesopark Sever – spoznávajme prírodu
Poskytovateľ grantu:  Nadácia Ekopolis
Názov programu: Živé chodníky

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 29.1. 2008
Doba trvania projektu:  apríl 2008-  október 2008
Celkový rozpočet: 117 000 ,- Sk
Spolufinancovanie: 15 000,-Sk
Požadovaná dotácia: 102 000,- Sk
Zhrnutie projektu:
Projekt rieši dobudovanie existujúceho náučného chodníka situovaného v lokalite Lesopark Sever  s dĺžkou cca 2100 m. Je to jediná prímestská rekreačná zóna v Kežmarku s krásnou prírodnou scenériou, ktorá sa využíva v letnej aj zimnej turistickej sezóne.
Minulého roku sa zrealizovalo v spolupráci s Euroregiónom Tatry jeho označenie. Osadilo sa celkovo 12 informačných tabúľ, ktoré návštevníkom poskytujú množstvo informácii. V súčasnosti je infraštruktúra chodníka nedostačujúca – tento stav chceme odstrániť. Výmenou zničeného prístrešku s ohniskom za nový, osadením ďalšieho nového prístrešku s ohniskom a osadením dvoch dvojlavíc s jedným ohniskom sa zlepšia podmienky pre oddych obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. Do projektu sa zapojí Ing. Ján Pitoňák - bývalý zamestnanec štátnych lesov TANAPU. Údržbu čistoty chodníka zabezpečia žiaci a študenti škôl.
Projekt nebol podporený.


Názov projektu: Detské ihrisko na sídlisku JUH
Poskytovateľ grantu:  Nadácia Pontis
Názov programu: Detské ihriská 2008

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 28.2. 2008
Doba trvania projektu:  máj 2008-  október 2008
Celkový rozpočet: 237 076 ,- Sk
Spolufinancovanie: 57 931,-Sk
Požadovaná dotácia: 179 145 ,- Sk
Zhrnutie projektu:
Projekt „Detské ihrisko na sídlisku JUH“  rieši vytvorenie nového detského ihriska v meste Kežmarok na nevyužitej ploche za novopostavenými bytovými domami na ulici Weilburgská a Košická. Vybudovanie ihriska je v súlade s Územným plánom mesta Kežmarok. Na ploche sa uskutočnia úpravy terénu, výsadba zelene, drevín, osadia sa lavičky a multifunkčná cvičebná zostava pre deti mladšieho a staršieho školského veku, ktorá bude slúžiť na posilňovanie svalových skupín celého tela, možnosť stimulácie sily, výbušnosti, pružnosti, koordinačných a balančných schopností, koncentrácie a vytrvalosti. Vybudovaním detského ihriska sa skrášli prostredie na sídlisku, vznikne tu nový priestor pre oddych detí zaujímavou formou cvičením. Zo strany mesta bude zabezpečená následná starostlivosť o správu, dozor, údržbu a ďalšie rozširovanie ihriska.
Projekt nebol podporený.


Názov projektu: Zvyšovanie odborných zručností zamestnancov pre IKT
Poskytovateľ grantu:  Európsky sociálny fond
Názov programu: Národný projekt XI - NUTS II – Bratislava Cieľ 3

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 19.2. 2008
Doba trvania projektu:  1. apríl 2008- 31.júl 2008
Celkový rozpočet: 685 000 ,- Sk
Spolufinancovanie: 34 250,-Sk
Požadovaná dotácia: 650 750 ,- Sk
Zhrnutie projektu:
Projekt prekladá vzdelávanie zamestnancov mesta Kežmarok v celkovom počte 60 osôb. (vzdelávanie PC  - semináre, prednášky a praktické cvičenia).
Podporený projekt zrealizovaný.
Schválená dotácia:
521 842 ,- Sk / 17 321,99 €


Názov projektu: Podpora odborných zručností zamestnancov
Poskytovateľ grantu:  Európsky sociálny fond
Názov programu: Národný projekt XI - NUTS II – Bratislava Cieľ 3

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 19.2. 2008
Doba trvania projektu:  1. apríl 2008- 31.júl 2008
Celkový rozpočet: 1 790 000 ,- Sk
Spolufinancovanie: 89 500,-Sk
Požadovaná dotácia: 1 700 500 ,- Sk
Zhrnutie projektu:
Predkladaný projekt reaguje na situáciu v regióne, nadväzuje na strategické zámery pre vzdelávanie s cieľom posilnenia pozície zamestnanca prostredníctvom zvýšenia jeho kvalifikácia. Projekt prekladá vzdelávanie zamestnancov mesta Kežmarok v celkovom počte 60 osôb. (pomocný opatrovateľ, legislatíva a právo, základné komunikačné zručnosti, manažérska komunikácia ).
Podporený projekt zrealizovaný.
Schválená dotácia:
1 103 387,- Sk / 36 625,74 €


Názov projektu: Eliminácia negatívnych javov a zlepšenie kvality života občanov ohrozených sociálnym vylúčením v Kežmarku
Poskytovateľ grantu:  Fond sociálneho rozvoja
Názov programu: Operačný program a sociálne inklúzia

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 14.3. 2008
Doba trvania projektu:  apríl 2008-  apríl 2009
Celkový rozpočet: 3 083 856 ,- Sk
Spolufinancovanie: 155 000,-Sk
Požadovaná dotácia: 2 928 856 ,- Sk
Zhrnutie projektu:
Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom osobitnej pomoci a integrácia cieľovej skupiny do majoritnej spoločnosti v rámci obce.
Podporený projekt vo fáze realizácie.
Schválená dotácia:
1 931 160,- Sk / 64 102,77 €


Názov projektu: Prekonávajme spolu prekážky v Stacionári – DSS pre dospelých v Kežmarku
Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Názov programu: Výnos Ministerstva práce a sociálnych vecí

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 28.3.2008
Doba trvania projektu:  august 2008-  október 2009
Celkový rozpočet: 418 835 ,- Sk
Spolufinancovanie: 41 935-Sk
Požadovaná dotácia: 376 900 ,- Sk
Zhrnutie projektu:
Odstrániť bariéru, ktorá sťažuje klientom Stacionára – Domova sociálnych služieb pre dospelých rozvíjať osobnostný rast. Zmenšiť bariéry, ktoré bránia klientom s postihnutím rozvíjať svoje návyky, zručnosti a schopnosti.
Podporený projekt zrealizovaný.
Schválená dotácia:
350 000,- Sk / 11 617,87 €


Názov projektu: Vybudovanie závlahového systému na atleticko-futbalovom štadióne v Kežmarku
Poskytovateľ grantu:  NEFO PSK, n.f.
Názov programu: Výstavba, rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením
Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 28.4.2008
Doba trvania projektu:  júl 2008-  august 2008
Celkový rozpočet: 371 202 ,- Sk
Spolufinancovanie: 150 000-Sk
Požadovaná dotácia: 221 202 ,- Sk
Zhrnutie projektu:
Cieľom projektu je skvalitniť infraštruktúru atleticko-futbalového štadióna v Kežmarku prostredníctvom vybudovania  závlahového systému. Zavlažovanie je navrhnuté podzemným závlahovým systémom, ktorý sa skladá z nasledujúcich častí: systému dodávky vody, závlahovej potrubnej siete, z výsuvných rotačných postrekovačov, ventilov a z riadiacej jednotky.
Podporený projekt zrealizovaný.
Schválená dotácia:
120 000,- Sk / 3 983,27 €


Názov projektu: Vybavenie Komunitného centra v Kežmarku
Poskytovateľ grantu:  Úrad vlády SR
Názov programu: Výnos Úradu vlády SR z 10. marca 2008

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 23. júna 2008
Doba trvania projektu:  september - október 2008
Celkový rozpočet: 105 000 ,- Sk
Spolufinancovanie: 15 000,-Sk
Požadovaná dotácia: 90 000 ,- Sk
Zhrnutie projektu:
Realizáciou tohoto projektu sa zariadi Komunitné centrum v Kežmarku potrebným nábytkom a prenosným počítačom čím sa vytvoria podmienky na jeho 100% využitie a činnosť.
Podporený projekt zrealizovaný.
Schválená dotácia:
65 220,- Sk / 2 165 €


Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hradné námestie v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Regionálny operačný program – Infraštruktúra vzdelávania

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 12. mája 2008
Doba trvania projektu: 09/2008 – 12/2009
Celkový rozpočet: 11.735.236,92 Sk
Spolufinancovanie: 586.761,85 Sk
Požadovaná dotácia: 11.148.475,07 Sk
Zhrnutie projektu:
Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl. Projekt realizovaný na troch objektoch školy, t.j. hlavnej budove (osadenie nových okenných výplní a novej strešnej krytiny, prestavba merania a regulácie v kotolni, rekonštrukcia ústredného kúrenia); novovybudovaná má byť aj cvičebňa pre zdravotne oslabených žiakov a vonkajšie ihrisko.
Projekt nebol podporený.


Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Nižná brána v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Regionálny operačný program – Infraštruktúra vzdelávania

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 11. júna 2008
Doba trvania projektu: 09/2008 – 12/2009
Celkový rozpočet: 56.510.292,15 Sk
Spolufinancovanie: 15.785.306,03 Sk
Požadovaná dotácia: 40.724.986,12 Sk
Schválená dotácia: 32.316.219,73 Sk
Zhrnutie projektu:
Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl. Projekt realizovaný na hlavnej budove školy, kde dôjde k osadenie novej strechy, výmena strešnej krytiny, prestavba kotolne, merania a regulácie a elektroinštalácie v kotolni, výmena vzduchotechniky kuchyne školy.
Podporený projekt vo fáze realizácie.
Schválená dotácia:
31 873 653 ,- Sk / 1 058 011,45 €


Názov projektu: Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Operačný program Životné prostredie

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 21. augusta 2008
Doba trvania projektu: 01/2009 - 08/2009
Celkový rozpočet: 11 168 350,- Sk bez DPH
Spolufinancovanie: 558 417,50 Sk
Požadovaná dotácia: 10 609 932,50 Sk
Zhrnutie projektu:
Cieľom projektu bude vybudovaný zberný dvor v areáli Technických služieb s.r.o. Kežmarok, kde budú môcť občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov do veľkoobjemových kontajnerov. V rámci bytovej zástavby vytvoríme lepšie podmienky pre občanov mesta vytvorením viacerých staníc so zvonovými zbernými nádobami na separovaný odpad. Zakúpením auta a zberných nádob na bioodpad  sa zber zeleného bioodpadu zefektívni a zvýši sa jeho  kvalitatívna úroveň a v rámci propagácie projektu - (edukačno-propagačným filmom, brožúrou a letákmi) sa zvýši environmentálne povedomie a informovanosť obyvateľov mesta.
Projekt nebol podporený.


Názov projektu: Vzdelaný pracovník - spokojný občan
Poskytovateľ grantu: fondy EÚ
Názov programu: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Dátum podania žiadosti: 4. septembra 2008
Doba trvania projektu: 01/2009 - 08/2009
Celkový rozpočet: 5 824 121,- Sk
Spolufinancovanie: 291 206,- Sk
Požadovaná dotácia: 5 532 915,- Sk
Zhrnutie projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pracovníkov mesta Kežmarok za účelom zvýšenia spokojnosti občanov. Aktivity projektu sú zamerané na vypracovanie stratégie celoživotného vzdelávania pracovníkov MsÚ Kežmarok a ich kariérnych plánov, ktoré prispejú k budovaniu vzájomne prospešného vzťahu medzi samosprávou a samotným občanom.
Projekt nebol podporený.


Názov projektu: „2.časť Kežmarskej volejbalovej ligy(KVL)-XIV. ročník a Kežmarskej volejbalovej ligy nenáročných(KVLN)-VII. ročník“
Poskytovateľ grantu:  NEFO PSK, n.f.
Názov programu: Oblasť Šport - Program 1: Šport pre všetkých

Predkladateľ: Oddelenie školstva - referát športu
Dátum podania žiadosti: 24.1.2008
Doba trvania projektu: 9.1.-16.5.2008
Celkový rozpočet: 40 800,-Sk
Spolufinancovanie: 34 800,–Sk
Požadovaná dotácia: 6 000,–Sk
Účel projektu:
Podpora dlhodobej tradície volejbalu v meste Kežmarok a tým prispievanie k udržiavaniu zdravia a duševnej pohody aktívnych účastníkov projektu.
Podporený projekt zrealizovaný.
Schválená dotácia:
6 000 ,- Sk / 199, 16 €


Názov projektu: „Dni športu mesta Kežmarok 2008“
Poskytovateľ grantu:  NEFO PSK, n.f.
Názov programu: Oblasť Šport - Program 1: Šport pre všetkých

Predkladateľ: Oddelenie školstva - referát športu
Dátum podania žiadosti: 24.1.2008
Doba trvania projektu: 29.1.-19.10.2008
Celkový rozpočet: 75 000,-Sk
Spolufinancovanie: 65 000,–Sk
Požadovaná dotácia: 10 000,–Sk
Účel projektu:
Poskytnutie športových príležitostí všetkým vekovým kategóriám obyvateľov mesta Kežmarok za účelom osvojenia si základných pohybových zručností a rozvoja pohybových schopností detí a mládeže, získania pozitívneho vzťahu k aktívnemu využívaniu voľného času, upevnenia zdravia, zlepšenia telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti občanov a integrácie zdravotne postihnutých občanov(osobitne detí a mládeže) do spoločnosti ostatných aj prostredníctvom športu.
Podporený projekt zrealizovaný.
Schválená dotácia:
10 000 ,- Sk / 331,94 €


Názov projektu: „1.časť Kežmarskej volejbalovej ligy(KVL)-XV.ročník a Kežmarskej volejbalovej ligy nenáročných(KVLN)-VIII.ročník“
Poskytovateľ grantu:  NEFO PSK, n.f.
Názov programu: Oblasť Šport - Program 1: Šport pre všetkých

Predkladateľ: Oddelenie školstva - referát športu
Dátum podania žiadosti: 24.1.2008
Doba trvania projektu: 6.11.-18.12.2008
Celkový rozpočet: 25 200,-Sk
Spolufinancovanie: 19 200,–Sk
Požadovaná dotácia: 6 000,–Sk
Účel projektu:
Podpora dlhodobej tradície volejbalu v meste Kežmarok a tým prispievanie k udržiavaniu zdravia a duševnej pohody aktívnych účastníkov projektu.
Podporený projekt zrealizovaný.
Schválená dotácia:
6 000 ,- Sk / 199,16 €


Názov projektu: „Obnova ihriska na sídlisku ul. Toporcerova Kežmarok“
Poskytovateľ grantu:  NEFO PSK, n.f.
Názov programu: Oblasť Šport - Program 1: Šport pre všetkých

Predkladateľ: Oddelenie školstva - referát športu
Dátum podania žiadosti: 30.4.2008
Doba trvania projektu: júl - október 2008
Celkový rozpočet: 1 523 473,80 Sk
Spolufinancovanie: 1 023 473,80 Sk
Požadovaná dotácia: 500 000,- Sk
Účel projektu:
Zabezpečenie športového vyžitia na základe petície obyvateľov uvedenej lokality hlavne pre deti a mládež vo voľnom čase a tým skvalitnenie podmienok neorganizovanej športovej činnosti a obmedzení protispoločenských javov detí a mládeže.
Projekt nebol podporený.


Názov projektu: Cesta okolo tatier - Budowa HISTORYCZNO-KULTUROWOPRZYRODNICZEGO SZLAKU DOOKOŁA TATR
Poskytovateľ grantu:  fondy EÚ
Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

Predkladateľ: Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Vedúci partner: Mesto Nowy Trag
Ostatní partneri 1 - 4: Mesto Kežmarok, Gmina Nowy Targ, Gmina Czarny Dunajec; Gmina Szaflary
Dátum podania žiadosti: október 2008
Doba trvania projektu: september 2009 – september 2011
Celkový rozpočet: 6 441 528 €
Spolufinancovanie mesta Kežmarok: 37 950 €
Požadovaná dotácia: 5 475 298
Účel projektu:
Spoločensko - hospodárky rozvoj poľsko – slovenského pohraničia.
Združenie región Tatry v spolupráci s poľským partnerom Euroregión Tatry pred viacerými rokmi predstavilo zámer vybudovať okolo Vysokých Tatier cyklistickú trasu, ktorá by výrazne prispela k rozšíreniu infraštruktúry cestovného ruchu v pohraničných regiónoch.
Predmetným projektom sa vybuduje cyklomagistrála, ktorá bude viesť po území mesta Nowy Targ – 13 km, Gmina Szaflary – 0,6 km, Gmina Nowy Targ – 4,7 km, Gmina Czarny Dunajec – 13,8 km, Mesto Kežmarok – 7,8 km, Huncovce – 3,2 km, Veľká Lomnica – 3 km, Poprad - Matejovce – 2,8 km, Poprad - Spišská Sobota - 2,2 km a Poprad – 3,5 km.
Projekt vo fáze hodnotenia.

Zapojenosť mesta Kežmarok do grantových programov

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Fischera
Oblasť podpory: infraštruktúra
Poskytovateľ dotácie: MVaRR SR
Získaná dotácia: 9 752 700

Názov projektu: Rekonštrukcie nemocnice
Oblasť podpory: infraštruktúra
Poskytovateľ dotácie: MVaRR SR
Získaná dotácia: 15 499 077,70

Názov projektu: Nemocničný informačný systém
Oblasť podpory: infraštruktúra
Poskytovateľ dotácie: MVaRR SR
Získaná dotácia: 9 265 338,80

Názov projektu: 2. Časť volejbalovej ligy
Oblasť podpory: šport
Poskytovateľ dotácie: NEFO PSK
Získaná dotácia: 3 000

Názov projektu: Dni športu
Oblasť podpory: šport
Poskytovateľ dotácie: NEFO PSK
Získaná dotácia: 5 000

Názov projektu: Medzinárodný festival EĽRO
Oblasť podpory: kultúra
Poskytovateľ dotácie: NEFO PSK
Získaná dotácia: 30 000

Názov projektu: Revitaliz. záhrada-hodnotná náhrada
Oblasť podpory: voľno časové aktivity
Poskytovateľ dotácie: Nadácia Ekopolis
Získaná dotácia: 100 000

Názov projektu: Amatérske športové hry partnerských miest
Oblasť podpory: cestovný ruch
Poskytovateľ dotácie: Višegrádsky fond
Získaná dotácia: 64 702

Názov projektu: Zvýšenie kvality starostlivosti o občanov Stacionára
Oblasť podpory: sociálna oblasť
Poskytovateľ dotácie: NEFO PSK
Získaná dotácia: 139 798

SPOLU: 34 859 617

Zapojenosť mesta Kežmarok do grantových programov

Názov projektu : Rozvojom spolupráce partnerských miest Kežmarku podporíme myšlienku Zjednotenia Európy Poskytovateľ grantu: Unit Citizenship Názov programu: Town Twinning Brusel
Dátum podania žiadosti: 26. január 2006
Doba trvania projektu: 7. júl 2006 - 9. júl 2007
Celkový rozpočet: 5 806,20 €
Spolufinancovanie: 2 979,80,- €
Požadovaná dotácia: 2 826,40,- €
Zhrnutie projektu: Hlavným cieľom tohto projektu je viac sa dozvedieť o kultúre, histórii a súčasnosti partnerských miest z Poľska, Českej republiky a Maďarska, chceme posilniť vzájomné vzťahy, spoznať lepšie kultúru a podporiť rozvoj turizmu.
Projekt nebol podporený

Názov projektu : Kultúrna spolupráca a rozvoj turizmu v partnerských mestách Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Medzinárodný višegradský fond Názov programu: Malé projekty
Dátum podania žiadosti: 24. február 2006
Doba trvania projektu: 7. júl 2006 - 9. júl 2007
Celkový rozpočet: 7 980,- €
Spolufinancovanie: 3 990,- €
Požadovaná dotácia: 3 990,- €
Zhrnutie projektu: Hlavným cieľom tohto projektu je viac sa dozvedieť o kultúre, histórii a súčasnosti partnerských miest z Poľska, Českej republiky a Maďarska, chceme posilniť vzájomné vzťahy, spoznať lepšie kultúru a podporiť rozvoj turizmu.
Projekt nebol podporený

Názov projektu : Kežmarok - premeny mesta Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Grantový systém MKSR Grantový program 8 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť podprogram 8.3 Publikačná činnosť z oblasti tradičnej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti
Dátum podania žiadosti: 23. február 2006
Doba trvania projektu: apríl - júl 2006
Celkový rozpočet: 492 750,- Sk
Spolufinancovanie: 147 825,- Sk
Požadovaná dotácia: 344 925,- Sk
Zhrnutie projektu: Hlavným cieľom tohto projektu je šírenie a propagácia kultúrno-historických hodnôt mesta Kežmarok, ktoré sa môže pýšiť svojou bohatou históriou, do ktorej sa zapísalo pred viac ako 750 rokmi. Keďže doteraz nebola z iniciatívy samosprávy - mesta Kežmarok vydaná publikácia, ktorá by dokumentovala bohatú históriu, slávne cechové a remeselné tradície mesta Kežmarok, rozhodli sme sa vydať publikáciu o Kežmarku pod názvom "Kežmarok - premeny mesta" Bude mať rozsah 128 plnofarebných strán A4. Stane sa nástrojom výchovno-vzdelávacích programov v školách, nástrojom propagácie nielen doma, ale i v zahraničí. Bude distribuovaná do desiatich zahraničných partnerských miest Kežmarku, do rôznych inštitúcií pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí.

Názov projektu : Kultúrne poukazy - realizácia projektu Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Grantový systém MKSR Grantový program 9 Kultúrne poukazy podprogram 9.1 Poukážkový systém na podporu prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským ku kultúrnym hodnotám
Dátum podania žiadosti: 27. február 2006
Doba trvania projektu:
Celkový rozpočet:
52,60 Sk na každý protokolom P5 potvrdený blok kultúrneho poukazu Spolufinancovanie: 2,60 Sk ,-Sk na každý protokolom P5 potvrdený blok kultúrneho poukazu
Požadovaná dotácia: 50,00 Sk na každý protokolom P5 potvrdený blok kultúrneho poukazu
Zhrnutie projektu: Zámerom a cieľom projektu je sprístupnenie kultúrnych hodnôt a poskytovanie kultúrnych aktivít a služieb žiakom základných a stredných škôl a ich pedagógom prostredníctvom kultúrnych poukazov v kultúrnych inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa.

Názov projektu : Administrácia kultúrnych poukazov Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Grantový systém MKSR Grantový program 9 Kultúrne poukazy podprogram 9.1 Poukážkový systém na podporu prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským ku kultúrnym hodnotám
Dátum podania žiadosti: 28. február 2006
Doba trvania projektu:
Celkový rozpočet: 11 447,- Sk
Spolufinancovanie: 572,- Sk
Požadovaná dotácia: 10 875,- Sk
Zhrnutie projektu: Administrácia kultúrnych poukazov pre žiakov a pedagogických zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa.

Názov projektu : Rekonštrukcia budovy Reuty Poskytovateľ grantu: Ministerstvo kultúry SR
Názov programu: Grantový systém MKSR Grantový program 1 Obnovme si svoj dom podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
Dátum podania žiadosti: 14. marec 2006
Doba trvania projektu: september 2006 - november 2007
Celkový rozpočet: 4 659 819,- Sk
Spolufinancovanie: 465 982,- Sk
Požadovaná dotácia: 4 193 837,- Sk
Zhrnutie projektu: Budova Reduty so súpisným. číslom 118, je nemovitou kultúrnou pamiatkou vedenou pod poradovým číslom VS 2613. Nachádza sa v blízkosti radnice na Hlavnom námestí č. 3 v Kežmarku. Je to klasicistická budova, ktorá bola postavená začiatkom 17. storočia. V súčasnosti je objekt v zlom technickom stave najmä strechy, čo spôsobuje zatekanie vody do fasády a tým narušovanie časti fasády. V dôsledku zatekania vody dochádza k opadávaniu omietok v centrálnej časti budovy, kde sídli Mestská knižnica, čo jej v značnej miere spôsobuje problémy pri prevádzke. Hlavným zámerom tohto projektu je odstrániť zlý technický stav budovy .Prostredníctvom úpravy fasády na objekte Reduty ako aj opravy striech a novou úpravou stien v centrálnej časti sa podstatne zlepší nevyhovujúci technický stav, zlepšia sa podmienky prevádzkovania Mestskej knižnice. Zvýši sa atraktivita tejto kultúrnej pamiatky z pohľadu obyvateľov mesta Kežmarok ako aj návštevníkov mesta.

Názov projektu : Rekonštrukcia historického námestia mesta Kežmarok
Poskytovateľ grantu: Úrad vlády SR
Názov programu: Nórsky finančný mechanizmus, finančný mechanizmus EHP
Dátum podania žiadosti: 20. marec 2006
Doba trvania projektu: august 2006 - august 2008
Celkový rozpočet: 442 713 €
Spolufinancovanie: 66 406 €
Požadovaná dotácia: 376 307 €
Zhrnutie projektu: V našom projekte riešime problém zachovania vzácneho historického dedičstva a súčasne nekvalitnej infraštruktúry historického námestia, ktorá nespĺňa estetické, technické a environmentálne štandardy. Časť námestia sme už zrekonštruovali z vlastných zdrojov v predchádzajúcom období. Z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov, nevieme dokončiť rekonštrukciu, ktorá je veľmi dôležitá pre ďalší miestny a regionálny rozvoj, a to rozvoj služieb, podnikateľských aktivít a následne rastu zamestnanosti, preto sa uchádzame o podporu z Nórskeho finančného mechanizmu.

Názov projektu : Územný plán centrálnej mestskej zóny mesta Kežmarok
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Názov programu: Operačný program Základná infraštruktúra Priorita č.3 Lokálna infraštruktúra Opatrenie č.3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky
Dátum podania žiadosti: 30. marec 2006
Doba trvania projektu: 1. jún 2006 - 31. august 2007
Celkový rozpočet: 570 000,- Sk
Spolufinancovanie: vlastné zdroje 29 000,- Sk Štátny rozpočet 114 000,- Sk
Požadovaná dotácia: 427 000,- Sk
Zhrnutie projektu: Mesto Kežmarok s 17 500 obyvateľmi sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji v historicky známej lokalite severného Spiša, kde od roku 1269 bolo významným vzdelávacím a obchodným centrom . Pre svoje výnimočné a cenné historické dedičstvo bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. nariadením vlády SR č. 596/2001 Z.z. V súčasnej dobe má mesto regionálny význam a je okresným centrom, v ktorom sa nachádzajú štátne, verejné a samosprávne inštitúcie. Je sídlom, ktoré navštevujú občania z okolitého regiónu, poskytujúcim obchodné služby a pracovné príležitosti. Okres Kežmarok zaostáva za celoslovenským priemerom v rozvoji, predovšetkým v dôsledku vysokej miery nezamestnanosti /podľa údajov Úradu práce, sociálnych. vecí a rodiny k decembru 2005 je tu miera nezamestnanosti 24,38%./. V Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky 2004-2010 je stanovená vízia budúcnosti mesta, v ktorej je zdôraznená potreba vyváženého rozvoja mesta s dôrazom na hospodársky a sociálny rozvoj. Rast zamestnanosti , rozvoj infraštruktúry a služieb cestovného ruchu sú našimi prioritami . V súčasnej dobe má mesto Kežmarok schválený Územný plán centrálnej mestskej zóny z roku 1978, ktorý bol vypracovaný spoločnosťou URBION Banská Bystrica a už nezodpovedá aktuálnym podmienkam v území a potrebám jeho rozvoja Cieľom nášho projektu je vypracovať dôležitý plánovací nástroj v súlade s u stanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii - Územný plán centrálnej mestskej zóny Kežmarok. Projektom Územný plán centrálnej mestskej zóny mesta Kežmarok prispejeme v súlade so zámermi Operačného programu základná infraštruktúra k vytvoreniu územnoplánovacieho dokumentu, ktorý bude využívaný pre napĺňanie realizácii stratégii rozvoja nášho mesta a širšieho regiónu, bude spolu s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, Kežmarok, ktorý v súčasnej dobe aktualizujeme, kreovať základné východiská ďalšieho programovacieho obdobia rokov 2007- 2014. Na aktualizácii dokumentov regionálneho rozvoja v meste sa podieľajú aktéri jeho tvorby- občania, verejné a štátne inštitúcie, spoločenské , neziskové organizácie a cezhraničné partnerské subjekty - napr. Euroregión Tatry z poľskej strany a Región Tatry na slovenskej strane, ktorého sídlom je práve mesto Kežmarok.

Zapojenosť mesta Kežmarok do grantových programov

Skvalitnenie interných počítačových sietí samosprávy mesta Kežmarok
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo Výstavby a regionálneho rozvoja
Názov programu: OP ZI, priorita 3, opatrenie 3.2. - Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor
Dátum podania / získania grantu: 29.9. 2005
Doba trvanie projektu: 1.1. 2006 / 31. 12. 2006
Miesto realizácie projektu: Mestský úrad Kežmarok – budova radnice a Reduty
- celkové oprávnené náklady: 7 389 305,- Sk
- celková požadovaná výška finančného príspevku z ERDF: 5 541 979,- Sk
- výška spolufinancovania oprávnených nákladov z vlastných zdrojov: 369 466,- Sk
Zhrnutie projektu:
V meste Kežmarok je na malej ploche koncentrovaných mnoho úradov a inštitúcií, kde prebieha neustále proces výmeny informácií medzi úradmi a občanmi. Finančné prostriedky z projektu budú slúžiť na zavedenie novej technológie internetového prenosu informácií medzi inštitúciami v meste, ktoré sú súčasťou systému organizácií a úradov samosprávy mesta Kežmarok. Vytvorí sa komunikačný a centrálny portál, ktorý bude túto výmenu informácií a spoluprácu riadiť a zastrešovať.
- projekt je v procese hodnotenia

Nemocničný informačný systém pre riadenie Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo Výstavby a regionálneho rozvoja
Názov programu: OP ZI, priorita 3, opatrenie 3.2. - Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor
Dátum podania / získania grantu: 2005
Doba trvanie projektu: 1.2. 2006 / 30. 11. 2006
Miesto realizácie projektu: Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.
- celkové oprávnené náklady: 9 612 344,- Sk
- celková požadovaná výška finančného príspevku: 9 131 727,- Sk
- výška spolufinancovania oprávnených nákladov z vlastných zdrojov: 480 617,- Sk
Zhrnutie projektu:
Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a zvýšenie efektívnosti riadenia a hospodárenia nemocnice v Kežmarku a tým prispieť k podpore hospodárskeho rozvoja regiónov, založenej na vedomostiach. Zvýši sa počet užívateľov IKT, zlepší sa prístup k internetu a priblíži úroveň informatizácie k štandardom bežným v krajinách EÚ. Predkladaný projekt tvorbou nemocničného informačného systému a jeho nevyhnutných subsystémov v plnej miere naplní ciele opatrenia 3.2 v zmysle oprávnenej aktivity A3 – vylepšenie informačných a komunikačných zariadení pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zariadenia zdravotnej starostlivosti.
- projekt je v procese hodnotenia

Dialógy
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo školstva SR, Nadácia mládeže Slovenska
Názov programu: Dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2005 na podporu a rozvoj participácie mladých ľudí na živote obce podľa šiestej hlavy podmienok finančnej podpory práce s deťmi a mládežou na roky 2004 až 2007
Dátum podania / získania grantu: 02. 05. 2005 / 20. 06. 2005
Doba trvanie projektu: 1.7. 2005 – 31.12. 2005
Miesto realizácie projektu: Mesto Kežmarok
Partner projektu: Parlament mládeže
- celkové projektové náklady: 121 500,- Sk
- dotácia MŠ SR: 85 050,- Sk
- vlastný vklad mesta: 36 450,- Sk
Zhrnutie projektu:
Projekt bude realizovaný na území mesta Kežmarok v spolupráci s Parlamentom mládeže. Cieľom bude zvýšiť záujem mladých ľudí vo veku od 14 do 26 rokov, (zástupcov ) študentov stredných škôl, partnerov a občanov o veci verejné, posilniť ich identifikáciu so životom v meste a ich zapojenie do plánovaného rozvoja mesta. Zámerom projektu je taktiež vytvorenie priestoru pre komunikáciu poslancov a pracovníkov Mestského úradu s mladými ľuďmi v otázke územného plánovania mestskej zóny, zástupcov mladých ľudí, ktorí vyjadria svoj názor a myšlienky, k riešeniu konkrétnych problémov v prospech komunity, v ktorej žijú. Cieľom je zorganizovať stretnutia zapojených účastníkov projektu a jasne definovať ciele a výstupy, ktoré sa od spolupráce očakávajú. Aktívna participácia a priama zaangažovanosť zúčastnených strán prispeje k naplneniu zámerov, ktoré sú v záujme rozvoja mesta. Na základe stretnutí, vyjadrení návrhov a vyhlásením súťaže „pesnička o rodnom meste“ sa posilní lokálpatriotizmus.
- projekt bol podporený

Obstaranie vstupných dokumentov pre výstavbu priemyselného parku v Kežmarku - Pradiarni
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo výstavby, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Názov programu: Grantová schéma na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov
- čiastka požadovaná od Kontraktačného orgánu zo zdrojov Phare: 12 155 EUR – 74,8 % celkových nákladov projektu
- čiastka požadovaná od Kontraktačného orgánu zo štátneho rozpočtu: 3 250 EUR – 20% celkových nákladov projektu
- čiastka vlastného príspevku žiadateľa: 845 EUR – 5,2% celkových nákladov projektu
- celkové náklady projektu: 16 250 EUR – 100% celkových nákladov projektu
Zhrnutie projektu:
Cieľom tohto projektu mesta Kežmarok je zabezpečenie vypracovania urbanistickej a zastavovacej štúdie, strategického dokumentu pre priemyselný park, ktorý bude vybudovaný v lokalite – Pradiareň a posúdenie vplyvu danej stavby na životné prostredie. Cieľovými skupinami, ktorým je projekt určený sú občania mesta Kežmarok, obyvatelia dotknutej zóny, podnikatelia.
Podľa Grantovej schémy na podporu projektu miestneho a regionálneho rozvoja v rámci nášho projektu presne určíme potrebné podrobnosti, dokumenty a práce dôležité na vypracovanie urbanistickej a zastavovacej štúdie pre strategicky dôležitú zónu, ktorá je významná pri realizácii miestnej stratégie a vykonáme analýzu vplyvu stavby priemyselného parku v lokalite Pradiareň na životné prostredie.
- projekt je v procese hodnotenia

Regionálny manažment bez hraníc
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Názov programu: Program Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A PR – SR 2004 – 2006
- dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov
- domáci partneri projektu: Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta manažmentu
- zahraničný partneri projektu: Mesto Nowy Targ
- celkové projektové náklady: 3 746 700,- Sk
Zhrnutie projektu:
Cieľom projektu je prostredníctvom seminárov, kurzov, poradenskej, konzultačnej a edičnej činnosti pre aktérov regionálneho rozvoja v lokalite Kežmarského a Nowotarského regiónu vytvoriť pri spoločných vzdelávaích aktivitách prostredie pre vzájomnú cezhraničnú spoluprácu založenú na optimalizácii manažovania služieb, cestovného ruchu a malého a stredného podnikania. V súlade so zvyšovaním kompetencií miestnej samosprávy pri regionálnom rozvoji sa okrem vytvárania legislatívnych a ekonomických podnikov ukazuje potreba priestoru pre optimálnu interpersonálnu komunikáciu regionálnych aktérov manažujúcich tento proces. Ambícoiu projektu je preto popri poskytovaní tréningu manažérskych zručností v rozvoji cezhraničnej spolupráce umožnenie vytvárania medziľudských vzťahov a partnerstva nielen pri riešení tréningových aktivít ale najmä pri projektovaní a realizácii konkrétnej doteraz málo realizovanej cezhraničnej spolupráce. Mestá Kežmarok a Nowy Targ majú už niekoľko rokov uzavretú zmluvu o vzájomnej spolupráci. Predmetná zmluva napriek tomu, že dáva formálno – právne predpoklady pre rozvoj vzájomnej spolupráce v lokalite ich dominantného vplyvu v tejto prihraničnej oblasti nebola plne realizovaná najmä pre absenciu vzájomných kontaktov aktérov regionálneho rozvoja pri tréningových a následne priamej realizácii vzájomnej cezhraničnej spolupráce. Samospráva miest Kežmarok a Nowy Targ majú príslušne kompetencie a oprávnený záujem o realizáciu projektu ako partneri pri realizácii projektu cezhraničnej spolupráce vzhľadom k ich dominantnému postaveniu tejto lokalite.
- projekt je v procese hodnotenia

Informačné tabule – náučný chodník ( príspevok mesta Kežmarok do vzdelávacieho systému TANAPu )
Poskytovateľ grantu: Fond Tatry pri Nadácii Ekopolis
Názov programu: Program Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A PR – SR 2004 – 2006
Zhrnutie projektu:
Projekt bude realizovaný na turistickom chodníku od parkoviska Biela voda pri štátnej ceste č.537 medzi Tatranskými Matliarmi a Kežmarskými Žľabmi. Chodník vedúci ku Chate pri Zelenom plese bude na určených miestach lemovaný informačnými tabuľami pre návštevníkov. Cieľom bude zvýšiť poznatky a informovať turistov Vysokých Tatier o flóre a faune na tomto území, ako aj o prírodných hodnotách lokality národného parku, v ktorej sa návštevník nachádza. Prostredníctvom informačných tabúľ chceme podporiť aj vedomosti o štítoch (názov, výška ), ktoré možno z chodníka vidieť. Cieľom projektu je prispieť k tvorbe uceleného informačného a vzdelávacieho systému a vytvoriť náučný chodník. Zámerom projektu je podporiť aj ochranu našich veľhôr ako jedinečného a unikátneho prírodného dedičstva a podieľať sa na trvalo – udržateľnej obnove Tatranského národného parku. Aj takýmto spôsobom sa zlepší vzťah verejnosti k problematike ochrany tatranskej krajiny. Bude sa rozvíjať turizmus, ktorý rešpektuje podmienky ochrany prírody.
- projekt nebol podporený z dôvodu toho, že mesto Kežmarok sa názorovo líši s TANAPom ohľadne chránenej krajinnej oblasti Mokriny

Komunitná sociálna práca v meste Kežmarok
Poskytovateľ grantu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov programu: Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach
- celkové projektové náklady: 2 739 600,- Sk
- celková čiastka požadovaná od ÚPSVaR: 2 574 600,- Sk
- vlastný vklad žiadateľa: 165 000,- Sk
- doba realizácie projektu: 1.7. 2005 – 31.12. 2007
Zhrnutie projektu:
Cieľom projektu je zlepšiť životnú situáciu vytypovaných jednotlivcov a rodín so zložitého sociálneho prostredia v lokalite mesta Kežmarok.
Čiastkové ciele projektu sú: integrovať cieľovú skupinu do majoritnej spoločnosti v rámci mesta Kežmarok, znížiť sociálnu depriváciu prostredníctvom permanentnej komunitnej sociálnej práce, prevenciou dosiahnuť pokles sociálno – patologických javov.
Projekt bude realizovaný pre skupinu obyvateľstva charakteristickú patologickými sociálnymi fenoménmi – problémami s bývaním, vysokou mierou nezamestnanosti, nedostatočnou starostlivosťou o deti a neuspokojivou školskou dochádzkou detí, občania ohrození sociálnym vylúčením, nezamestnaní so zdravotným postihnutím, osamelí rodičia s viacpočetnými nezaopatrenými deťmi a v neposlednom rade osoby v hmotnej núdzi.
- projekt bol podporený

Spravujme veci verejné verejne
Poskytovateľ grantu: Konto Orange
Názov programu: Program Šanca pre váš región
- celkové projektové náklady: 60 000,- Sk
- doba realizácie projektu: október 2005 – január 2006
Zhrnutie projektu:
Mesto Kežmarok má záujem prispieť k rastu kvality života a informovanosti svojich občanov a zvýšiť ich záujem o rozhodovanie na veciach verejných. Realizáciou projektu „Spravujme veci verejné verejne“ sa znížia komunikačné bariéry medzi občanmi a rozhodovacími orgánmi v meste. Prostredníctvom priamych prenosov z konania Mestského zastupiteľstva budú občania informovaní o problémoch mesta a formou ankety priamo vyzvaní na vyjadrenie svojich názorov, čím budú prispievať k intenzívnejšej participácii na samospráve mesta.
- projekt nebol posudzovaný ( z dôvodu omeškania termínu uzávierky )

Rekonštrukcia a vybudovanie prístupového chodníka s osvetlením
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo financií SR
Názov programu: Dotácie z výťažku lotérií alebo iných podobných hier
- celkové projektové náklady: 1 695 tis. Sk
- požadovaná dotácia: 1 290 tis. Sk
- vlastný vklad žiadateľa: 405 tis. Sk
Zhrnutie projektu:
Zlepšením infraštruktúry – prístupového chodníka prispeje Mesto Kežmarok k rozvoju zamestnanosti v našom regióne s vysokou mierou nezamestnanosti.
Rekonštrukciou starej časti chodníka, ktorá je na Michalskej ulici a vybudovaním novej časti chodníka na Továrenskej ulici spolu s osvetlením vyriešime bezpečnosť chodcov: obyvateľov dotknutých ulíc k svojim obydliam, súčasných pracovníkov Spoločnosti Plastiflex Slovakia, s.r.o. do svojho zamestnania, nových pracovníkov ( cca 50 ) Spoločnosti Plastiflex Slovakia s.r.o.
- projekt nebol podporený

Zvýšenie kvality staroslivosti o imobilných klientov Stacionára v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo financií SR
Názov programu: Dotácie z výťažku lotérií alebo iných podobných hier
- celkové projektové náklady: 159 tis. Sk
- požadovaná dotácia: 143 tis. Sk
- vlastný vklad žiadateľa: 16 tis. Sk
Zhrnutie projektu:
Projekt vznikol z myšlienky a snahy skvalitniť sociálne služby poskytované mentálne a telesne postihnutým klientom sociálneho zariadenia – Stacionár DSS. Terasa Stacionára je vhodná pre pobyt klientov v prírode mimo uzavretých miestností, ale klienti trpiaci epileptickými záchvatmi aj imobilní klienti majú pobyt na terase obmedzovaný a to z dôvodu dlhšieho pobudnutia na priamom slnku, ktorý nevhodne vplýva na ich zdravotný stav. Terasa Stacionára – DSS je orientovaná na juhovýchodnú stranu, čiže v prípade slnečného počasia sa netvorí na mieste kde sa klienti zdržiavajú žiadny tieň. V prípade slabšieho dažďa v teplých letných dňoch by pobyt pod zastrešenou terasou obohatil klientov o zážitky z okolitej prírody počas dažďa.
- projekt nebol podporený

Energetická úspora, bezpečnosť detí a zamestnancov materskej školy na Možiarskej ulici č.1 v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo financií SR
Názov programu: Dotácie z výťažku lotérií alebo iných podobných hier
- celkové projektové náklady: 876 tis. Sk
- požadovaná dotácia: 788 tis. Sk
- vlastný vklad žiadateľa: 88 tis. Sk
Zhrnutie projektu:
V materskej škole sú okná v dezolátnom stave. Dochádza k veľkej energetickej strate a je ohrozená bezpečnosť, zdravie detí a zamestancov. Materská škola ani mesto nemôžu zo svojich rozpočtových prostriedkov zabezpečiť výmenu okien.
- projekt nebol podporený

Poďme sa hrať
Poskytovateľ grantu: USAID – Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj
Názov programu: Program integrácie Rómov
- celkové projektové náklady: 182 tis. Sk
- požadovaná dotácia: 162 tis. Sk
- vlastný vklad žiadateľa: 20 tis. Sk
Zhrnutie projektu:
Projektom chceme nadviazať na predchádzajúci projekt Spoločná hra, ktorým sme začali stavať pre deti na sídlisku v Kežmarku nové detské ihrisko a podaril sa nám vybudovať drevený objekt – Strážnu vežu. Projektom chceme:
1. postaviť pre deti drevený vláčik, ktorý sa bude skladať z lokomotívy a niekoľkých vagónov, kde každý vagón bude prezentovať inú atrakciu
2. vyrobiť 5 drevených lavičiek na sedenie
3. vyrobiť 1 informačnú tabuľu
4. povrchovo upraviť celé územie detského ihriska
5. vysadiť minimálne 20 stromov, kríkov
6. osadiť minimálne 5 drobných architektonických prvkov ( stĺpiky, odpadkové koše, stojany na bicykle )
- projekt nebol podporený

Skvalitnenie inštitucionálnej spolupráce a zlepšenie informovanosti návštevníkov mesta Kežmarok a Nowy Targ
Poskytovateľ grantu: Agentúra regionálneho rozvoja PSK
Názov programu: Program Iniciatívy Spoločensktva INTERREG III A Poľská republika – Slovenská republika
Domáci partner na projekte: Združenie Región „Tatry“
Zahraničný partner na projekte: Mesto Nowy Targ
- celkové projektové náklady: 832 200,- Sk, cca 21 265,4 EUR
- vlastné zdroje žiadateľa: 41 610,- Sk
- výška požadovaného príspevku zo štátneho rozpočtu: 166 440,- Sk
- výška požadovaného príspevku z ERDF: 624 150,- Sk
Zhrnutie projektu:
Mesto Kežmarok má záujem na rozširovaní a skvalitňovaní spolupráce s mestom Nowy Targ – jeho samosprávou, inštitúciami, podnikateľmi, mládežou. Chceme tiež podporiť rozvoj spolupráce občanov a skvalitňovanie poskytovania služieb. Našim problémom je nedostatočná komunikácia, ktorá je dôsledkom nízkej informovanosti občanov a inštitúcií. Čiastočne sa nám darí odstraňovať nedostatky prostredníctvom projektu Televízny informačný kanál – komunikačný most Kežmarku a Nowého Targu, ktorého cieľom je cestou informačného kanálu zvýšiť prostredníctvom miestnej káblovej televízie v Nowom Targu av Kežmarku vzájomnú informoanosť občanov. Zámerom nového projektu je pokračovať v zvyšovaní informovanosti a v zlepšovaní spolupráce medzi inštitúciami obidvoch miest.
Ďalším problémom, ktorý súvisí s informovanosťou a kvalitou spokojnosti návštevníkov mesta Kežmarok a následne s rastom spolupráce je zlý orientačný systém v meste Kežmarok, ktorý je v nevyhovujúcom stave. V meste je len päť informačných stĺpikov. Návštevníci mesta sa nevedia orientovať správnym smerom ku kultúrnym pamiatkam, k reštauračným a ubytovacím zariadeniam, k partnerským inštitúciám, v prípade potreby nevedia nájsť poštu ani nemocnicu. Po rekonštrukcii im navigačný systém ponúkne ľahkú dostupnosť nielen služieb cestovného ruchu, ale aj pri hľadaní adries partnerov a inštitúcií.
- projekt je v procese hodnotenia

Výstavba nového oplotenia mládežníckeho futbalového štadióna v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo školstva, Krajské športové centrum Prešov
Názov programu: Materiálno – technický rozvoj športu – investície v oblasti športu pre všetkých a záujmovej činnosti na školách ( vrátane regionálnych projektov )
- celkové projektové náklady: 840 000,- Sk
- vlastné zdroje žiadateľa: 42 000,- Sk
- finančné prostriedky získané z iných zdrojov: 198 000,- Sk
- výška požadovaného príspevku zo MŠ SR: 600 000,- Sk
Zhrnutie projektu:
Výsledkom projektu bude skvalitnená infraštruktúra mládežníckeho futbalového ihriska, ktorá prispeje k ďalšej motivácii detí a mládeže ku športovým aktivitám. Predkladateľom projektu je mesto Kežmarok a jeho partnermi na projekte sú Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, 2 stredné odborné učilištia v Kežmarku, ZŠ Nižná brána a Športový klub ŠK Kežmarok 1907.
- projekt je v procese hodnotenia

Výstavba hokejbalového ihriska s mantinelmi a ochrannou sieťou
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo školstva, Krajské športové centrum Prešov
Názov programu: Materiálno – technický rozvoj športu – investície v oblasti športu pre všetkých a záujmovej činnosti na školách ( vrátane regionálnych projektov )
- celkové projektové náklady: 2 715 000,- Sk
- vlastné zdroje žiadateľa: 140 000,- Sk
- finančné prostriedky získané z iných zdrojov: žiadne
- výška požadovaného príspevku zo MŠ SR: 2 575 000,- Sk
Zhrnutie projektu:
Výsledkom projektu bude vybudovaný kvalitný hokejbalový štadión, ktorý bude vyhovovať po športovej stránke aj z hľadiska bezpečnosti.
Predkladateľom projektu je mesto Kežmarok a jeho partnermi na projekte sú Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, Slovenská hokejbalová únia a Základná škola Dr. D. Fischera v Kežmarku.
- projekt je v procese hodnotenia

Zapojenosť mesta Kežmarok do grantových programov

Televízny informačný kanál – komunikačný most Kežmarku a Nowého Targu
Poskytovateľ grantu: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Názov programu: Phare CBC
Dátum podania / získania grantu: 10.5. 2004 /
- celkové oprávnené projektové náklady: 14 832 EUR
- čiastka, ktorú žiadateľ žiada od Phare: 13 200 EUR – 89,99 % z celkových projektových nákladov
- vlastný príspevok žiadateľa: 1 632 EUR – 11,01 % z celkových projektových nákladov
- trvanie projektu: 12 mesiacov
- partner projektu: mesto Nowy Targ
- spolupracujúce organizíácie: nowotarská televízia, Štúdio Otto Quelle v Kežmarku, Televízia Spišská Nová Ves
Zhrnutie projektu:
Mesto Kežmarok a Nowy Targ v tomto roku ( 2004) oslávia 10. rokov od podpísania partnerskej zmluvy a vzniku Euroregiónu Tatry. Cieľom nášho projektu je zvýšiť prostredníctvom miestnych káblových televízií v Nowom Targu a v Kežmarku vzájomnú informovanosť občanov našich miest a prispieť k ďalšiemu rozvoju cezhraničnej spolupráce najmä malých a stredných podnikateľov a podnikateľov v oblasti cestovného ruchu. V Kežmarku vytvoríme prostredníctvom miestnej káblovej televízie informačný kanál a v spolupráci s televíznym štúdiom v Nowom Targu a s Mestským úradom Nowy Targ budeme pravidelne informovať obvčanov našich miest o udalostiach a podujatiach v Kežmarku a Nowom Targu, ako aj o príležitostiach pre rozvoj spolupráce. Spracujeme televízny dokument (film) o cezhraničnej spolupráci našich miest a zorganizujeme prezentačnú konferenciu. Prostredníctvom nášho projektu zriadime novú cezhraničnú štruktúru výmeny informácií, tzv. „televízny most“.
- projekt bol podporený

Zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky Základnej školy na Hradnej ulici v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo školstva SR, riadiaci orgán pre operačný program Základná infraštruktúra
Názov programu: Podopatrenie 3.1.1. Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry
- celkové oprávnené náklady projektu (v tis.): 6 304
- celkové neoprávnené náklady (v tis.): 210
- celková požadovaná výška finančného príspevku z ERDF (v tis.): 5 989
- výška spolufinancovania oprávnených nákladov z vlastných zdrojov (v tis.):315
Dátum podania / získania grantu: 10.5. 2004 / X
- doba trvania projektu: 06/2004 – 09/2005
Zhrnutie projektu:
ZŠ na ulici Hradné námestie 38 v Kežmarku prostredníctvom kolektívu 35 učiteľov poskytuje výchovno-vzdelávací proces žiakom vo veku 7 – 15 rokov. Školu navštevovalo v školskom roku 2003 – 2004 550 žiakov. Súčasťou školy je telocvičňa, jedáleň a športový areál. Naším cieľom je prostredníctvom rekonštrukcie kotolne a výmeny okien zabezpečiť a zachovať podmienky pre výchovno-vzdelávací proces žiakov, stabilizáciu síl a zefektívnenie prevádzky školy. Medzi problémy, ktoré by sme vďaka projektu odstránili patrí veľký únik tepla z budovy, čím vzniká problém v chladných mesiacoch, kedy v triedach klesá teplota a vznikajú nevyhovujúce podmienky pre vzdelávanie. Na druhej strane sa zvyšujú škole náklady na prevádzku kotolne. Výmenou všetkých okien sa takto ušetria nemalé prostriedky, ktoré by sa mohli využiť na vzdelávací proces.
- projekt prešiel formálnou kontrolou, je v procese hodnotenia

Rekonštrukcia infraštruktúry centrálnej mestskej zóny a zariadení doplnkových služieb cestovného ruchu mesta Kežmarok
Poskytovateľ grantu: Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Názov programu: Sektorový operačný program Priemysel a služby, Priorita 2 Rozvoj cestovného ruchu, Opatrenie 2.1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu
Dátum podania / získania grantu: 03.09. 2004 / X
- predpokladaná dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov
- celkové projektové náklady: 421 357 EUR, cca 16 908 636,- Sk
- výška žiadaného príspevku: 14 168 293,- Sk
- vlastné zdroje: 745 700,- Sk
Zhrnutie projektu:
Rekonštrukciou infraštruktúry centrálnej mestskej zóny – mestskej pamiatkovej rezervácie mesta Kežmarok – vytvoríme podmienky pre rast návštevnosti mesta Kežmarok ako zaujímavej turistickej destinácie, docielime predĺženie priemernej dĺžky pobytu turistov a tým vytvoríme predpoklady pre rozvoj podnikania a zvýšenia zamestnanosti v cestovnom v cestovnom ruchu v meste.
Čiastkové ciele:
- rekonštrukciou peších komunikácií vyzdvihneme jedinečnosť historicky zaujímavých objektov a súborov stavieb a zlepšíme prístup ku kultúrnym a historickým objektom. Zvýšime dostupnosť, návštevnosť a atraktívnosť produktu Historická cesta v meste Kežmarok.
- zlepšíme potenciál pre cestovný ruch vytvorením plôch pre podnikateľské aktivity, doplnkové a zábavné služby
- vytvoríme oddychové zóny pre turistov
- zlepšíme prístupnosť objektov centrálnej mestskej zóny turistom s obmedzenou schopnosťou pohybu
- skvalitníme parkovacie plochy a verejné hygienické zariadenia
- projekt nebol podporený

Výstavba hokejbalového štadióna
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo školstva
Názov programu: Materiálno – technický rozvoj športu – investície v oblasti športu pre všetkých a záujmovej činnosti na školách (vrátane regionálnych projektov)
Dátum podania / získania grantu: 24.11. 2004 / X
- celkové projektové náklady: 3 184 600,- Sk
- finančné prostriedky požadované od MŠ SR: 3 024 600,- Sk
- vlastné zdroje: 160 000,- Sk
- miesto realizácie: Kežmarok, areál zimného štadióna na ul. Trhovište č.2
Zhrnutie projektu:
Pred 7 rokmi sa zásluhou nadšencov založil hokejbalový klub, ktorý sa pretransformoval na jedno z hokejbalových stredísk Slovenskej hokejbalovej únie. Problémom sú terajšie z každej stránky nevyhovujúce priestory, na ktorých sa uskutočňujú zápasy Kežmarskej hokejbalovej ligy. Sú nevyhovujúce zo športovej stránky, ale aj z bezpečnostnej.
Na podchytenie mládeže, resp. udržanie jej záujmu o tento šport je nevyhnutné, aby sa v meste vybudoval hokejbalový štadión, ktorý by vyhovoval dnešným, nárokom na plnohodnotné športové využitie.
- aktivity projektu: výstavba hokejbalového ihriska s mantinelmi a ochrannou sieťou
výstavba tribúny
- projekt nebol podporený

Názov projektu: Dokončenie sociálneho zázemia pre žiacke futbalové triedy a skvalitnenie infraštruktúry futbalového štadióna v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo školstva
Názov programu: Materiálno – technický rozvoj športu – investície v oblasti športu pre všetkých a záujmovej činnosti na školách (vrátane regionálnych projektov)
Dátum podania / získania grantu: 22.11. 2004 / X
- celkové projektové náklady: 680 000,- Sk
- finančné prostriedky požadované od MŠ SR: 645 000,- Sk
- vlastné zdroje: 35 000,- Sk
- miesto realizácie: Kežmarok, ul. Trhovište č.2
Zhrnutie projektu:
Problémom je nízka zapojenosť mládeže zo sídlisk do športových aktivít. Dôvodom sú okrem finančných problémov ich rodičov aj nedostatočné a nepripravené priestory a športoviská. Cieľom nášho projektu je skvalitniť infraštruktúru futbalového štadióna prostredníctvom dostavby tribúny, dokončením plynovej kotolne a dokončením výstavby šatní a sociálnych zariadení pre žiacke futbalové triedy. V rámci dostavby tribúny zriadime dokončenie fasády tribúny, pod dostavbou plynovej kotolne plánujeme zakúpenie nového kotla a v rámci dostavby šatní so sociálnymi zariadeniami vykonáme rekonštrukciu spŕch a záchodov, vybudovanie priečky a izolačné práce.
- projekt bol podporený

Skvalitnenie infraštruktúry zimného štadióna a antikorózna úprava nosnej konštrukcie
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo školstva
Názov programu: Materiálno – technický rozvoj športu – investície v oblasti športu pre všetkých a záujmovej činnosti na školách (vrátane regionálnych projektov)
Dátum podania / získania grantu: 22.11. 2004 / X
- celkové projektové náklady: 3 600 000,- Sk
- finančné prostriedky požadované od MŠ SR: 3 420 000,- Sk
- vlastné zdroje: 180 000,- Sk
- miesto realizácie: Kežmarok, ul. Trhovište č.3
Zhrnutie projektu:
Cieľom nášho projektu je skvalitniť infraštruktúru zimného štadióna a vykonať nevyhnutný špeciálny náter na nosnej konštrukcii. Uvedené zlepšenie technického stavu zimného štadióna je jedno z podmienok pre ďalší rozvoj športových aktivít detí a mládeže v Kežmarku, vrátane hokejových tried, ktoré sú v meste zriadené pri ZŠ Nižná brána. Špeciálny náter je nevyhnutný, pretože na nosnej konštrukcii je korózia vysokého stupňa ak sa nevykoná potrebný náter onedlho sa naruší statika celého zimného štadióna. Ďalšou aktivitou projektu je dostavba šatní, ktorá zahŕňa rekonštrukciu spŕch a záchodov, vybudovanie priečky a izolačné práce. Prevádzku zimného štadióna zefektívni vlastná úžitková voda, ktorú chceme získať tým, že napojíme vlastnú studňu na prevádzkovú budovu štadióna.
- projekt nebol podporený

Poďme od informačného parkoviska k hradu
Poskytovateľ grantu: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Názov programu: Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu
Dátum podania / získania grantu: 23.9. 2004/ X
- celkové oprávnené náklady projektu: 33 727 EUR
- suma požadovaná od NARMSP: 25 928 EUR
Zhrnutie projektu:
Mesto Kežmarok je z hľadiska cestovného ruchu významnou križovatkou na ceste za prírodnými krásami a kultúrnymi pamiatkami východného Slovenska a Spiša. Naše mesto ročne navštívi množstvo turistov, ktorí majú záujem navštíviť historické jadro s jeho pamiatkami. Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie vysokokvalitnej verejnej infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti centra mesta dobudovaním záchytného parkoviska so základnými informačnými a hygienickými službami, zlepšenie marketingu a zvýšenie počtu produktov a atrakcií pre turistov vytvorením tzv. Richtárskeho chodníka a rast informovanosti turistov prostredníctvom osadenia nových informačných tabúľ a elektronického informačného panela. Hlavnými cieľovými skupinami sú zahraniční návštevníci, domáci turisti a občania regiónu.
- projekt nebol podporený

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Dr. Fischera v Kežmarku
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Názov programu: Operačný program Základná infraštruktúra
- celkové projektové náklady: 10 521 tis. Sk
- celková požadovaná výška finančného príspevku: 9 994 tis. Sk
- celková výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 527 tis. Sk
Dátum podania / získania grantu: 22.4. 2004 /
Zhrnutie projektu:
Projektom napĺňame cieľ 3.1. Operačného programuz základná infraštruktúra, ktorým je, zlepšenie občianskej infraštruktúry v regiónoch so zameraním na verejný sektor – vzdelávanie. Rekonštrukciou a modernizáciou strechy ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku vytvoríme predpoklady na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zefektívnenie prevádzky najväčšej školy v meste Kežmarok.
Skvalitníme proces vzdelávania žiakov a učiteľov, sprístupnením učební prispejeme k rozvoju informačnej spoločnosti, rozvoju celoživotného vzdelávania, k stabilizácii a udržaniu pracovných príležitostí v meste. Vytvoríme podmienky pre rozvoj mimoškolských aktivít žiakov s dôrazom na marginalizované skupiny detí.
Rekonštrukciou strechy z rovnej na sedlovú a jej zateplením zlepšíme tepelno-izolačné vlastnosti a zamedzíme úniku tepla, čo bude mať za následok šetrenie tepelnej energie, zníženie nákladov a zlepšenie hospodárenia školy.
- projekt bol podporený

Spoločná hra
Poskytovateľ grantu: USAID – Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj
Názov programu: Program integrácie Rómov
- celkové projektové náklady: 36 tis. Sk
- požadovaná dotácia: 30 tis. Sk
- vlastný vklad žiadateľa: 6 tis. Sk
Zhrnutie projektu:
Projektom sa snažíme riešiť problém integrácie rómskych detí a to prostredníctvom hry, kde sa na jednom detskom ihrisku stretnú deti oboch komunít. Na výstavbe sa budú podieľať žiaci zo Združenej strednej umeleckej školy v Kežmarku, členovia Rómskeho občianskeho združenia, pracovníci Mestského úradu v Kežmarku, pracovníci Technických služieb V Kežmarku, Rómovia zapojení v aktivačnej činnosti, domoví dôverníci z okolitých obytných blokov a dobrovoľníci.
- projekt bol podporený finančnou čiastkou 20 tis. Sk

Hry s umením
Poskytovateľ grantu: Fond Hodina deťom
Názov programu: Nadácia pre deti Slovenska
- celkové náklady na projekt: 66 500,- Sk
- suma požadovaná z Fondu Hodina deťom: 50 000,- Sk
- doba realizácie projektu: 9.7. 2004 – 31. 1. 2005
Zhrnutie projektu:
V projekte sa zameriame na kategóriu detí ( od 10 do 13 rokov ), ktoré nemajú možnosť rozvíjať svoj výtvarný talent a zručnosti. Pod vedením profesionálneho výtvarníka budú postupovať od čítania textu v knihe po jeho výtvarnú realizáciu. V priebehu 6 mesiacov sa zoznámia a zdokonalia s výtvarnými technikami, výstupom a prezentáciou ich práce bude výstava spojená s vernisážou, ktorú si deti samé zrealizujú ( od pozvánok až po inštaláciu ). Vydáme stručnú publikáciu s fotodokumentáciou o priebehu tohto projektu, aby sa táto aktivita mohla realizovať aj inde. Dôraz bude kladený na posun výtvarných zručností, ktoré boli získané. Deti sa naučia ako sa prirodzene správať v galérii a čo všetko je potrebné k vzniku jednej výstavy. Najväčším prínosom po absolvovaní tohto projektu bude ich možnosť uspieť pri talentových skúškach na stredné umelecké školy.
- projekt bol podporený

Mini – ihrisko 2004 - 2010
Poskytovateľ grantu: Slovenský futbalový zväz
Názov programu: Asistenčné programy, HatTrick, MINI-IHRISKO
- predpokladané finančné náklady: 1 250 000,- Sk
- vlastný vklad žiadateľa 20% z celkových nákladov
- finančne projekt podporia partneri – stavebné firmy Tatrametal, Rondo a Tatrapoma
- spolufinancovanie schválené MsZ 16.12. 2004
- projekt bol podporený

Ochrana pre nákazami na detskom a novorodeneckom oddelení
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo zdravotníctva SR
Názov programu: Poskytovanie dotácií z výťažku lotérií alebo iných podobných hier
- celkové projektové náklady: 480 000,- Sk
- požadovaná výška dotácie: 430 000,- Sk
- finančné prostriedky z iných zdrojov: 50 000,- Sk
- miesto realizácie: Nemocnica MUDr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku
Zhrnutie projektu:
Pri liečení pacientov detského a novorodeneckého oddelenia mestskej nemocnice I. typu je 42% Rómov. Vzhľadom na prevažne zlé sociálne pomery je rezultátom zanedbaná hygiena, zlý zdravotný stav a častá podvýživa. Nákup germicídnych lámp, obnova fototerapie, zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov a dezinfekčných balíčkov zvýšia hygienicko – epidemiologický režim na detskom a novorodeneckom oddelení budú pôsobiť preventívne proti nepriaznivému zdravotného stavu rómskej populácie zapríčinenom nedodržiavaním osobnej hygieny. Prostredníctvom nášho projektu prispejeme k znižovaniu percenta perinatologických ikterov.
- projekt nebol podporený


Mesto Kežmarok v grantových projektoch ako partner

Posilnenie a zlepšenie odborných zručností absolventov škôl, učiteľov a pracovníkov samospráv zodpovedajúcich potrebám regionálneho a miestneho trhu práce
Poskytovateľ grantu: Ministerstvo školstva SR
Názov programu: Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov
Žiadateľ: Gymnázium - Spišská Stará Ves
Partner projektu: Mesto Kežmarok
- celkové oprávnené náklady projektu: 49 682 EUR
- čiastka požadovaná od Ministerstva školstva SR: 49 682 EUR
Zhrnutie projektu:
Globálny cieľ: Zlepšiť interpersonálne zručnosti absolventov škôl a zamestnancov v existujúcich spoločnostiach v kontexte komunikácie s verejnosťou.
Špecifické ciele:
1. zrealizovať prieskum nedostatočných zručností v cieľových skupinách a vybrať cieľovú skupinu
2. informovať verejnosť o možnostiach celoživotného vzdelávania
3. zvýšiť kvalifikáciu vybraných skupín účastníkov projektu prostredníctvom jednotlivých školení a rekvalifikačných kurzov
4. uplatniť získané zručnosti z projektu vo vlastnej praxi – založenie vlastnej firmy v existujúcom zamestnaní, zamestnaní sa absolventov
5. vyhodnotiť výsledky projektu
- projekt nebol podporený

Čisté Tatry – Tatracor 2004
Poskytovateľ grantu: Phare CBC SR/PL
Názov programu: Program Phare pre cezhraničnú spoluprácu medzi SR/PL
Žiadateľ o grant: Regionálna rozvojová agentúra Tatry – Spiš
Partneri projektu: Správa TANAP-u, Slovenský skauting – Podtatranská skautská oblasť
Zhrnutie projektu:
Cieľ projektu: Cieľom projektu je uskutočnenie environmentálnych aktivít na území TANAP-u zameraných na lokalizáciu divokých skládok, čistenia turistických trás, prieskumu návštevnosti TANAP-u a výchovného vplyvu na turistov zapojením do aktivít čistenia a ochrany ekosystému TANAP-u.
Cieľová skupina: Návštevníci TANAP-u na obidvoch stranách hranice, dobrovoľnícka mládež organizovaná v rámci ochranárskych záujmových združení, skautská mládež v Podtatranskej skautskej oblasti a účastníci medzinárodného stredoeurópskeho stretnutia skautov Tatracor 2004.
Hlavné činnosti: Školenie a špeciálna príprava koordinátorov projektových aktivít, lokalizácia divokých skládok, čistenie lokalít NP, prieskum návštevnosti a zapojenie návštevníkov TANAP-u do ochrany NP.
- projekt bol podporený

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie