Ponuka majetku mesta

Zverejnenie zámeru odpredať časť pozemku z parc. KN-C 1928, k.ú. KK, na opak. nájom bytu č. 25 v byt. dome Gen. Štefánika 1049/14, KK, na opak. nájom bytu č. 6 a 10 v dome Gen.Štefánika 1049/14 KK, č.16 v dome Košická 2466/7, č.24, Košická 2466/9,KK
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8. písmena e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Mesto Kežmarok zverejňuje zámer ...
[28.8.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Zverejnenie zámeru prenajať unimobunky v areáli bývalého kúpaliska na ul. Biela voda 2 v KK, zámeru prenajať nebytové priestory v objekte MŠH Vlada Jančeka, ul. Nižná brána s.č.2250 v KK a zámeru odpredať časť pozemku KN-E 23, k.ú. Ľubica
Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Kežmarok ...
[28.8.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Obchodná verejná súťaž - Jednoizbový byt na ul. Martina Lányiho
MESTO Kežmarok Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb., v pl...
[25.7.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Zverejnenie zámeru odpredať časť pozemku KN-C 6531/1 a KN-C 6530/5 - k.ú. Tatranská Lomnica
Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Kežmarok ...
[12.6.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Zverejnenie zámeru – odpredaj časti pozemku p.č. KN-C 1309/4 a pozemku p.č. KN-C 1309/6 k.ú Kežmarok a Zverejnenie zámeru prenajať byt č. 12 na ulici Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok
V zmysle ustanovenia § 9 a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov...
[12.6.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Obchodná verejná súťaž - jednoizbový byt č.33 na prízemí s príslušenstvom na ul. Martina Lányiho č.17, spoluvlastnícky podiel vo výške 3560/217086 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku KN-C 1538
MESTO Kežmarok Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb., v plat...
[13.5.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Obchodná verejná súťaž - byt č. 33, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu čs.1365 na ul. Martina Lányiho č.17 a spoluvlastnícky podiel na pozemku KN-C 1538, v Kežmarku
MESTO Kežmarok Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb., v pla...
[28.3.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Zámer priameho prenájmu majetku mesta Kežmarok - časť parcely KN-C 668/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 20 m2, k.ú. Kežmarok za účelom osadenia stánku
Zámer priameho prenájmu majetku mesta Kežmarok MESTO Kežmarok , Hlavné námestie č .1, 060 01 Kežmarok v zmysle §9a odst.9 Zákona č...
[19.3.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Inzerát - Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov
Mesto Kežmarok vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb. v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obch...
[11.3.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
Obchodná verejná súťaž - Nebytové priestory v meste Kežmarok
Mesto Kežmarok vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb., v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného ...
[11.3.2013, Oddelenie projektov a verejného obstarávania]
<< Späť | 1 2 3 4 5 6 .. 10 | Ďalej >>

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie