Občan > Oddelenia MsU > Územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku

Oddelenie územného plánu, životného prostredia
a stavebného poriadku

Vedúca oddelenia: Ing. Eva Kelbelová
Telefón: 052 / 466 01 20
E-mail: eva.kelbelova@kezmarok.sk

Meno pracovníka Číslo telefónu Pracovná náplň
Ing. Eva Kelbelová

0918 948 361
468 58 51 - klapka 114

Vedúca oddelenia
Územné plánovanie a výstavba
Stavebný poriadok
Životné prostredie
Bytová politika

Ing. Štefan Zima

468 58 51 - klapka 111
0905 903 019

Výstavba, údržba stavieb v majetku mesta
Bytová politika – bytové domy
Ing. Ladislav Tomaškovič

468 58 51 - klapka 112
0918 948 360

Zástupca vedúcej oddelenia
Doprava a cestné hospodárstvo

Ing. Roman Huťa

468 58 51 - klapka 110
0917 208 118

Životné prostredie – odpady, voda, ovzdušie
Ochrana drevín
Zeleň, verejné osvetlenie,
Aktivačná činnosť
Súpisné čísla
Detské ihriská

Ing. Martin Vitkaj 452 2302 – klapka 113 Výstavba, stavebný dozor, rozpočty
Ing. Ján Lach 468 58 51 - klapka 113
0911 025 238
Príprava stavieb, stavebný dozor, povoľovanie drobných stavieb a stavebných úprav
Komisia
Ing. Anna Majerčáková 4685853 - klapka 108 Stavebný poriadok
Ing. Lukáš Šimoňák 4685852 - klapka 106 Stavebný poriadok
Ing. Mária Pajáková 4685852 - klapka 107 Stavebný poriadok
Ing. Adrián Gallík 4685852 - klapka 105 Stavebný poriadok
Iveta Černáková 4685851 - klapka 109 Stavebný poriadok - administratíva

Leopold Randus

0911 059 618

Údržba stavieb – elektrika

Maroš Kellner  

0911 083 167

Údržba stavieb – zdravotechnika, kúrenie

Silvia Jankurová

0905 203 397

Parkovací systém

Územné plánovanie a výstavba

 • V súlade so zák. č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov  zabezpečuje obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územného plánu mesta, ÚPN CMZ a ich zmien a doplnkov,  územnoplánovacích podkladov  ,
 • vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti na území mesta ,
 • poskytuje poradenské a konzultačné služby pre fyzické a právnické osoby a občanov pri ich stavebných  zámeroch na území mesta,
 • zúčastňuje sa rokovaní k problematikám územného rozvoja a územno - technického rozvoja dotýkajúcich sa záujmov mesta, zvolanými orgánmi štátnej správy, odbornými organizáciami, právnickými, či fyzickými osobami, správcami  dopravného a verejného technického vybavenia územia,
 • spracováva urbanistické a územno-technické zásady a regulatívy rozvoja mesta,
 • zabezpečuje postupnú rekonštrukciu a humanizáciu existujúcich plôch bývania s efektívnym využitím priestorových daností, dostavbu základnej a vyššej vybavenosti v navrhnutom rozsahu v plochách a charakteristikách uvedených v ÚPN obce ,
 • zabezpečuje  podklady a podmienky pre verejné súťaže a konkurzy z hľadiska urbanistického a územno-technického na úseku starostlivosti o kultúrne pamiatky v zmysle špeciálnych zákonov,
 • vedie informatívny prehľad a zoznam kultúrnych pamiatok na území mesta,
 • uplatňuje záujmy mesta Kežmarok v regionálnych, nadregionálnych a celorepublikových koncepciách, dokumentoch a iných rozvojovo strategických zámeroch,
 • usmerňuje urbanisticko- architektonickú a investičnú činnosť na území mesta Kežmarok,
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby v investorstve  Mesta Kežmarok,
 • zabezpečuje výber zhotoviteľov stavieb podľa osobitných predpisov,
 • vykonáva odborný stavebný dozor na stavbách v investorstve mesta,
 • pripravuje podklady  pre rozvojové dokumenty a koncepcie mesta Kežmarok,
 • poskytuje informácie podľa zákona o poskytovaní informácií, na zverenom úseku
 • zabezpečuje uplatňovanie postupov verejného obstarávania mestom Kežmarok  a metodickú pomoc pri obstarávaní prác, tovarov a služieb v stanovenom rozsahu  organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku bytovej politiky na území okresu Kežmarok ,
 • zabezpečuje odbornú činnosť súvisiacu s rozvojom bývania a s poskytovaním podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre obce a mestá okresu Kežmarok.

Doprava a cestné hospodárstvo

 • Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy  na úseku dopravy a cestného hospodárstva  vyplývajúci pre mesto   zo zákona o premávke na pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) a zákona o cestnej doprave, na miestnych  a účelových komunikáciách, 
 • vydáva dopravnú licenciu na mestskú autobusovú dopravu, dáva súhlas na umiestnenie zastávok MHD, schvaľuje cestovné poriadky MHD, pripravuje zmluvu s dopravcom o výkone vo verejnom záujme,
 • vyjadruje sa k udeleniu dopravnej licencie iných dopravcov na území mesta,
 • vykonáva odborný dozor na úseku pozemných komunikácií a cestnej dopravy na území  mesta,
 • určuje a zabezpečuje dopravné značenie na miestnych komunikáciách, vyjadruje sa k organizácii  dopravy v meste,
 • posudzuje investičnú činnosť na území mesta z hľadiska dopravy,
 • spolupracuje pri tvorbe a posudzovaní koncepčných materiálov - ÚPD, ÚPP, štúdii, generelov, koncepcií z hľadiska dopravy,
 • samostatne, alebo v spolupráci  zabezpečuje, prípravu, realizáciu dopravných stavieb v investorstve mesta, údržbu a opravu miestnych a účelových komunikácií,
 • vedie pasport miestnych komunikácií, pasport dopravného značenia,
 • vydáva povolenia na záber verejného priestranstva a zásah do verejného priestranstva
 • povoľuje zvláštne užívanie miestnych a účelových komunikácií,
 • zabezpečuje výkon dozoru investora  pri realizácii stavieb v investorstve mesta a mestom riadených organizácií,
 • povoľuje reklamné a informačné zariadenia pri miestnych a účelových komunikáciách.

Stavebný poriadok

 • Zabezpečuje prenesený  komplexný výkon  štátnej správy  na úseku stavebného poriadku na území mesta Kežmarok ,
 • zabezpečuje prenesený  komplexný výkon  štátnej správy  na úseku stavebného poriadku pre  mesto  Spišská Stará Ves a obce  združené  v spoločnom stavebnom úrade,
 • povoľuje drobné stavby a stavebné úpravy na území mesta Kežmarok,
 • v rámci výkonu funkcií stavebného úradu I. stupňa -vykonáva územné konania a vydáva územné rozhodnutia, vykonáva stavebné konania a vydáva stavebné povolenia, rozhoduje o zmene stavby pred jej dokončením, vykonáva kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia, vo verejnom záujme  nariaďuje a zabezpečuje, aby sa v určenej lehote a za určených  podmienok vlastník postaral o nápravu pri udržiavaní stavby ,zabezpečuje konanie a vydáva nariadenie o odstránení stavby ,vedie konanie o dodatočnom povolení stavby, povoľuje informačné, reklamné a propagačné zariadenia a  nariaďuje odstránenie, ak splnili účel, na ktorý boli povolené alebo pre opotrebenie prestali slúžiť pôvodnému účelu, nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby, ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb, nariaďuje užívateľovi stavby jej vypratanie, ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb, poverení pracovníci vykonávajú funkciu štátneho stavebného dohľadu podľa stavebného zákona,
 • prejednáva priestupky a správne delikty,

Životné prostredie

 • vedie evidenciu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • vydáva stanoviská k povoleniu a k užívaniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • vyrubuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia, prejednáva priestupky
 • v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny zabezpečuje a koordinuje obnovu a údržbu verejnej zelene,
 • vydáva nevyhnutné opatrenia vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom rastie drevina na jej ozdravenie, alebo vydanie rozhodnutia na jej výrub,
 • vydáva súhlas na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných  priestranstvách a vo voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami a plodinami,
 • prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo značná škoda na majetku,
 • ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady,
 • vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu,
 • vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane prírody a krajina, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí v rozsahu jeho pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • zadáva a preberá práce v rámci programu aktivačných prác, spracováva a aktualizuje program odpadového hospodárstva mesta a zabezpečuje jeho plnenie ,
 • vedie rozborovú a hodnotiacu štatistiku o komunálnom odpade za mesto  Kežmarok, vedie evidenčné listy,
 • prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa osobitných predpisov,
 • v súlade so zákonom o  povoľuje odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočňovanie zmien a odstraňovanie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom,
 • povoľuje čerpanie a vypúšťanie podzemných vôd do povrchových alebo  podzemných  vôd pri   hydrogeologickom prieskume pri predpokladanej dobe trvania čerpacej skúšky do piatich dní,
 • povoľuje osobitné užívanie vôd  a  povoľuje  stavby  na  odvodňovanie  pozemkov do výmery 5 ha,
 • vydáva súhlasy na stavby v inundačných územiach drobných vodných tokov,
 • rozhoduje vo veciach pochybností o určení hraníc pobrežného pozemku  pri drobných vodných tokoch,
 • ukladá opatrenia na  odstránenie  škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie,
 • dáva vyjadrenia k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a  na domové žumpy,
 • vedie evidenciu o vodách a evidenciu o majetku mesta,
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
 • v prípade potreby  obmedzuje, upravuje, prípadne zakazuje všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch,
 • podľa potreby určuje inundačné územia pri drobných vodných tokoch,
 • ukladá opatrenia na  odstránenie  stavu,  ak bola  porušená verejná kanalizácia,  vodovod, alebo ak bola ohrozená ich prevádzka,
 • v stanovenom  rozsahu koordinuje ochranu pred povodňami.

Dokumenty na stiahnutie

 • Sadzobník správnych poplatkov - XLS [ Formát XLS, veľkosť 75 kB 75 kB ]
 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - DOC [ Formát DOC, veľkosť 38 kB 38 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 127 kB 127 kB ]
 • Žiadosť o povolenie odstrániť stavbu - DOC [ Formát DOC, veľkosť 35 kB 35 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 24 kB 24 kB ]
 • Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. ( stavebný zákon ) - DOC [ Formát DOC, veľkosť 41 kB 41 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 130 kB 130 kB ]
 • Návrh na kolaudáciu stavby ( nadstavby, prístavby a pod. ) podľa § 79 zák. č. 50/1976 Zb. ( stavebný zákon ) v znení noviel a vydanie kolaudačného rozhodnutia - DOC [ Formát DOC, veľkosť 39 kB 39 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 130 kB 130 kB ]
 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - DOC [ Formát DOC, veľkosť 42 kB 42 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 132 kB 132 kB ]
 • Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy v zmysle stavebného zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov – žiadosť o udelenie súhlasu - DOC [ Formát DOC, veľkosť 35 kB 35 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 23 kB 23 kB ]
 • Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - DOC [ Formát DOC, veľkosť 36 kB 36 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 24 kB 24 kB ]
 • Žiadosť o povolenie umiestnenia a prevádzkovania malého zdroja znečisťovania ovzdušia - DOC [ Formát DOC, veľkosť 36 kB 36 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 120 kB 120 kB ]
 • Žiadosť o povolenie záberu verejného priestranstva - DOC [ Formát DOC, veľkosť 32 kB 32 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 20 kB 20 kB ]
 • Žiadosť o určenie súpisného čísla - DOC [ Formát DOC, veľkosť 35 kB 35 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 23 kB 23 kB ]
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby - DOC [ Formát DOC, veľkosť 32 kB 32 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 20 kB 20 kB ]
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - DOC [ Formát DOC, veľkosť 35 kB 35 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 22 kB 22 kB ]
 • Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - DOC [ Formát DOC, veľkosť 32 kB 32 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 20 kB 20 kB ]
 • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k dokumentácii stavby - DOC [ Formát DOC, veľkosť 33 kB 33 kB ] | PDF [ Formát PDF, veľkosť 22 kB 22 kB ]
 • Žiadosť o vydanie parkovacej karty- DOC [ Formát DOC, veľkosť 38 kB 38 kB ]

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie