Občan > Oddelenia MsU > Sociálnych vecí

Oddelenie sociálnych vecí

Vedúci oddelenia: JUDr. Jana Trautmanová
Telefón: 052 / 466 02 13
E-mail: socialne@kezmarok.sk, jana.trautmanova@kezmarok.sk

Sociálna posudková činnosť

Mgr. Daniela Koršňáková, sociálna pracovníčka
Telefón: 052 / 466 02 04
E-mail: daniela.korsnakova@kezmarok.sk

 • sociálno-poradenská práca prvého kontaktu, vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia
 • diagnostikovanie problému klienta vrátane spolupráce s rodinnými príslušníkmi
 • sociálne šetrenie v prirodzenom prostredí klienta
 • rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu
 • posudzovanie občana a vyhotovenie sociálneho posudku na účely poskytovania sociálnych služieb
 • poskytovanie odľahčovacej služby ako sociálnej služby fyzickej osobe počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje inú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, nemôže opatrovanie vykonávať
 • zabezpečovanie kontaktu mesta vo vzťahu k dennému centru ( klub dôchodcov  a klub kresťanských seniorov)

Opatrovateľská služba

Mgr. Mária Marhefková, sociálna pracovníčka
Telefón: 052 / 466 02 01
E-mail: maria.marhefkova@kezmarok.sk

 • vybavovanie žiadostí o  opatrovateľskú službu  fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava
 • prideľovanie konkrétnej opatrovateľky opatrovanej osobe
 • zmena opatrovateľky klientovi  v prípade potreby
 • uzatváranie zmlúv s prijímateľom sociálnej služby o poskytovaní opatrovateľskej služby a dodatkov po zmene výšky úhrad mestským zastupiteľstvom, pri znížení resp. zvýšení počtu hodín opatrovateľskej služby, zmene príjmových pomerov klienta a pod.
 • uzatváranie zmlúv o úhrade za opatrovateľskú službu s platiteľom (rodinný príslušník opatrovanej osoby resp. iná osoba)
 • zabezpečovanie stravovania seniorov (dôchodcov) a iných služieb – donáška obedov
 • umiestňovanie seniorov do Domu s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 po splnení zákonom stanovených podmienok
 • zabezpečenie pochovania osoby, ak zomrela na území mesta a sú splnené podmienky podľa zákona o pohrebníctve 

Sociálne veci

Ing. Viera Valentová, referent sociálneho oddelenia
Telefón: 052 / 466 02 01
E-mail: viera.valentova@kezmarok.sk

 • mesačné vyplácanie dávok v hmotnej núdzi a prídavkov na deti  klientom v hotovosti v kombinácii s vecnou formou v prípadoch, v ktorých poskytované dávky neplnili účel, na ktorý boli určené (mesto ako osobitný príjemca)
 • spracovanie žiadostí a podkladov pre priznanie jednorázových a mimoriadnych dávok pomoci pre jednotlivcov alebo rodiny s deťmi v hmotnej núdzi, dôchodcov, resp. občanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii
 • rozhodovanie o jednorázových a mimoriadnych dávkach pomoci občanom a rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi, z dôvodu vzniku mimoriadnej krízovej situácie alebo sociálnej udalosti odôvodňujúcej takúto pomoc za podmienok schválených VZN mesta
 • agenda na úseku opatrovníctva v prípadoch, kde je mesto určené ako opatrovník pre osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony a sociálne šetrenia pre súdy v opatrovníckych veciach – kontrola dodržiavania súdom ustanovených povinností opatrovníka k opatrovancovi na území mesta
 • agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rámci pôsobnosti mesta 
 • podľa zákona o rodine a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov

Terénna sociálna práca

Emília Mirgová, Silvia Oračková - asistentka terénneho sociálneho pracovníka
Telefón: 052 / 466 02 12
E-mail: komunita@kezmarok.sk

 • vykonávanie terénnej sociálnej práce vo vzťahu k osobám ohrozených sociálnym vylúčením alebo osobám sociálne vylúčeným (dlhodobo nezamestnaní, občania bez prístrešia, alkoholici, osoby po návrate z detských domovov a pod. – osoby žijúce v chudobe alebo na hranici chudoby), a to na ulici, v domácnosti, v rodinách klientov, v zariadení dočasného ubytovania a v komunite (konkrétna pomoc v konkrétnej životnej situácii občana, ktorý o pomoc požiadal sám alebo mu bola ponúknutá) s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity (budovanie základných hygienických návykov, pomoc pri zaobstaraní bývania, starostlivosti o domácnosť, splácaní dlhov, hľadaní zamestnania, liečbe z rôznych závislostí a pod. )
 • poskytovanie dočasného ubytovania občanom mesta, ktorí sa ocitli bez prístrešia po splnení podmienok stanovených VZN mesta
 • činnosti podporujúce rozvoj tvorivých schopností detí zo sociálne slabých rodín, s dôrazom na zníženie záškoláctva a nevhodného využívania voľného času, vykonávanie vhodných voľnočasových aktivít v Komunitnom centre

Aktivačná činnosť

Gabriela Kailingová, referent sociálneho oddelenia
Telefón: 052 / 466 02 14
E-mail: gabriela.kailingova@kezmarok.sk

 • vyhotovovanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre aktivačnú činnosť
 • uzatváranie písomných dohôd o vykonávaní menších obecných služieb s obcou a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • výber uchádzačov o zamestnanie na vykonávanie aktivačnej činnosti
 • vyhotovovanie dohôd na menšie obecné služby medzi uchádzačom o zamestnanie a mestom
 • kontrola a rozdelenie pridelených pracovných úloh uchádzačovi o zamestnanie v pridelených rajónoch mesta
 • kontrola uchádzačov o zamestnanie pridelených na aktivačnú činnosť a malé obecné služby v zariadeniach mesta
 • vyhotovovanie evidenčných mesačných výkazov uchádzačov o zamestnanie

Dokumenty na stiahnutie

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie