Občan > Oddelenia MsU > Oddelenie školstva, mládeže a športu

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Poverený riadením: prednosta MsÚ
Telefón: 052 / 466 02 03
Mobil:
E-mail:

Manažér športu

Ing. Pavol Fejerčák
Telefón:052 / 789 65 14 - klapka 117
E-mail: pavol.fejercak@kezmarok.sk

Školský úrad

Helena Ščurková
Telefón: 052 / 789 65 14 - klapka 117
E-mail: helena.scurkova@kezmarok.sk

 • príprava a tvorba všeobecne záväzných nariadení mesta na úseku školstva
 • tvorba ostatných vnútorných predpisov
 • výkon štátnej správy na úseku školstva podľa § 6 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 • príprava podkladov pre zriaďovanie a zrušovanie základných škôl, základných umeleckých škôl, materských škôl, centier voľného času, zariadení školského stravovania
 • vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na ZŠ a výkon štátnej správy v 1.st. vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka
 • zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, v ktorých je mesto zriaďovateľom
 • príprava podkladov ohľadom určovania školských obvodov
 • ustanovenie mestskej školskej rady a spolupráca s ňou
 • spolupráca s obcami, orgánmi školskej samosprávy, odborom školstva Prešovského samosprávneho kraja a inými štátnymi orgánmi,  fyzickými alebo právnickými osobami v oblasti školstva
 • vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy v kompetencii školského úradu v zmysle § 7 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 • rozhodovanie v druhom stupni ( odvolacie konanie) vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy alebo školského zariadenia v zmysle § 5 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 • kontrolovanie dodržiavania všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania okrem kontroly v kompetencii Štátnej školskej inšpekcie vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto,
 • vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto

Hospodárske činnosti

Mgr. Iveta Kušmireková
Telefón:052 / 789 65 14 - klapka 116
E-mail: iveta.kusmirekova@kezmarok.sk

 • príprava vnútroorganizačných smerníc v oblasti financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a neverejných škôl a školských zariadení
 • príprava návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení v rámci rozpočtu mesta
 • kontrola rozpočtovania a  financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a neverejných škôl a školských zariadení
 • prideľovanie finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam – transfery zo štátneho rozpočtu
 • zostavovanie plánu investícií pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Kultúra, šport, deti a mládež

 • zabezpečovanie administratívnej agendy na úseku kultúry
 • zabezpečovanie administratívnej agendy ohľadom dotácií mesta športovým a kultúrnym klubom
 • podpora organizovania športových podujatí miestneho významu
 • zabezpečenie financovania a kontrola hospodárenia a účelnosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých na športové podujatia 
 • spolupráca s občianskymi združeniami a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti kultúry a športu
 • spracovanie a plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu kultúrnych a športových akcií v meste

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie