Občan > Mestské zastupiteľstvo > Komisie pri MsZ

Zloženie stálych komisií mestského zastupiteľstva v Kežmarku

 • Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva

 1. Katarína Šišková, predsedníčka, poslankyňa
 2. PhDr. Igor Kredátus, poslanec
 3. Ing. Vojtech Bodnár
 4. Ing. Jozef Krok
 5. Mgr. Jaroslav Maitner
 6. Ing. Marián Bešenej
 7. Ing. Vladimír Škára
 • Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a podnikateľskej činnosti

 1. Mgr. Sylvia Holopová, predsedníčka, poslankyňa
 2. Ing. Milan Zubal, poslanec
 3. Mgr. Pavol Kulanga
 4. Mgr. Jana Majorová Garstková
 5. JUDr. Dušan Modranský
 6. Stanislav Čajka
 7. Ing. Ján Brejčák
 • Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb

 1. Ing. arch. Jozef Figlár, predseda, poslanec
 2. Ing. Milan Zubal, poslanec
 3. Jaroslav Novák
 4. Ing. Anton Baláž
 5. Ing. arch. Miloslav Neumann
 6. Ing. Juraj Kulík
 7. Ing. Vladimír Bory
 • Komisia školstva

 1. MUDr. Mgr. Jana Víznerová, predsedníčka, poslankyňa
 2. Ľudmila Rochová, poslankyňa
 3. Mgr. Miroslav Beňko
 4. Mgr. Aneta Jurgovianová
 5. Mgr. Juraj Fabis
 6. PhDr. Iveta Vlčková
 7.  
 • Komisia mládeže a športu

 1. Ľudmila Rochová, predsedníčka, poslankyňa
 2. Mgr. Boris Švirloch, poslanec
 3. PaedDr. Dušan Tokarčik
 4. Jozef Breda
 5. František Gemza
 6. Ing. František Grochola
 7. Vojtech Novanský
 • Komisia kultúry a spoločenského života

 1. PhDr. Eleonóra Baráthová, predsedníčka, poslankyňa
 2. Katarína Šišková, poslankyňa
 3. Juraj Švedlár, poslanec
 4. Mgr. Roman Porubän
 5. Mgr. Erika Cintulová
 6. Ing. Miroslav Perignáth
 • Komisia sociálna a bytová

 1. Adriana Saturyová, predsedníčka, poslankyňa
 2. Mgr. Sylvia Holopová, poslankyňa
 3. Ing. Eleonóra Levická, poslankyňa
 4. Ing. Slávka Miháliková
 5. Jozef Nahalka
 6. MVDr. Ladislav Hužik
 7. Ing. Vojtech Wagner
 • Komisia zdravotníctva

 1. MUDr. Jaroslav Novotný, predseda, poslanec
 2. MUDr. Mgr. Jana Víznerová, poslankyňa
 3. MUDr. Ján Hencel, poslanec
 4. MUDr. Andrej Rusňák
 5. Ján Režňák
 6. MUDr. Alexej Hrivik
 7. MUDr. Peter Slovík
 • Komisia ochrany verejného poriadku

 1. Milan Nevlazla, predseda, poslanec
 2. Vladimír Brutovský
 3. Milan Kušnirák
 4. Emil Hoffmann
 5. František Molčany
 6. Ján Holova
 7. Pavol Dovjak
 • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

 1. Mgr. Boris Švirloch, predseda, poslanec
 2. PhDr. Igor Kredátus, poslanec
 3. Adriana Saturyová, poslankyňa
 4. Ing. Eleonóra Levická, poslankyňa

Dokumenty na stiahnutie

Archív - Zloženie komisíí MsZ pre roky 2006 - 2010
Archív - Zloženie komisíí MsZ pre roky 2002 - 2006

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie