Občan > Mestské zastupiteľstvo > Komisie pri MsZ

Zloženie stálych komisií mestského zastupiteľstva v Kežmarku

 • Komisia financií, správy majetku a lesného hospodárstva

 1. Katarína Šišková, predsedníčka, poslankyňa
 2. Emil Hoffmann, poslanec
 3. Ing. Jozef Krok
 4. Ing. Jiří Ruml
 5. Ing. P. Benč
 6. Ing. Vladimír Škára
 7. Ing. Ján Žihal
 • Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a podnikateľskej činnosti

 1. Mgr. Sylvia Holopová, predsedníčka, poslankyňa
 2. Ing. Martin Gallik, poslanec
 3. Mgr. Ľubomír Kovalský
 4. Ján Petras
 5. JUDr. Dušan Modranský
 6. Stanislav Čajka
 7. Ing. Ján Brejčák
 8. Vojtech Brija
 • Komisia výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb

 1. Ing. arch. Jozef Figlár, predseda, poslanec
 2. Ing. Ľubomír Madeja, poslanec
 3. Ing. Ján Bešenej
 4. Ing. Anton Baláž
 5. Ing. arch. Miloslav Neumann
 6. Ing. Juraj Kulík
 7. Ing. Ľubomír Malina
 • Komisia školstva

 1. PhDr. Marta Sabolová, predsedníčka, poslankyňa
 2. Mgr. Ľubomír Mačko, poslanec
 3. Ing. Andrej Višňovský, poslanec
 4. Ľudmila Rochová, poslankyňa
 5. Mgr. Juraj Fabis
 6. PhDr. Iveta Vlčková
 7. Mgr. Vladimír Janček
 • Komisia mládeže a športu

 1. Ľudmila Rochová, predsedníčka, poslankyňa
 2. Mgr. Boris Švirloch, poslanec
 3. MUDr. Jaroslav Novotný, poslanec
 4. Jozef Breda
 5. Ing. Marián Litvin
 6. František Gemza
 7. Patrik Kolesár
 • Komisia kultúry a spoločenského života

 1. Juraj Švedlár - predseda, poslanec
 2. Katarína Šišková
 3. Mgr. Marianna Ošková
 4. MUDr. Mgr. Jana Víznerová
 5. Ing. Andrej Višňovský
 6. Mgr. Miroslav Beňko
 • Komisia sociálna a bytová

 1. Daniela Anovčinová, predsedníčka, poslankyňa
 2. Mgr. Vojtech Wagner, poslanec
 3. Ing. Jaroslav Slavkovský
 4. Ing. Slávka Miháliková
 5. Ing. Eleonóra Levická
 6. Vladimír Andráš
 7. Ing. Bystrík Václav
 • Komisia zdravotníctva

 1. MUDr. Jaroslav Novotný, predseda, poslanec
 2. MUDr. Beáta Šoltýsová, poslankyňa
 3. MUDr. Anna Uhrová
 4. MUDr. Andrej Rusňák
 5. Ján Režňák
 6. MUDr. Alica Sekanová
 7. MUDr. Ján Hencel
 • Komisia ochrany verejného poriadku

 1. Milan Nevlazla - predseda
 2. Ladislav Leibitzer
 3. Milan Kušnirák
 4. Dušan Mištík
 5. František Molčany
 6. Ján Vernarský
 7. Pavol Dovjak
 • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

 1. Ing. Andrej Višňovský, predseda, poslanec
 2. PhDr. Igor Kredátus, poslanec
 3. Ing. Ľubomír Madeja, poslanec
 4. Emil Hoffmann, poslanec

Dokumenty na stiahnutie

Archív - Zloženie komisíí MsZ pre roky 2010 - 2014
Archív - Zloženie komisíí MsZ pre roky 2002 - 2006

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie