Občan > Mestská polícia > O nás

O nás

Vážení spoluobčania,

sme radi, že aj Mestská polícia v Kežmarku Vás môže osloviť prostredníctvom internetu.
Našou úlohou bude informovať Vás o činnosti mestskej polície, o ich právomociach, povinnostiach, výsledkoch práce a podobne.

Jedným z právnych predpisov, ktoré umožňujú naplňovanie samosprávneho postavenia obcí a miest je zákon NR SR z 3. 12. 1991 č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
Tento zákon nadväzuje na zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kde § 19 odst.1 umožnil obciam a mestám zriadiť si na zabezpečenie obecných vecí, obecného poriadku, ochrany životného prostredia, svoj poriadkový útvar - obecnú políciu (mestskú políciu). Mestská polícia svojím zadelením v štruktúre mestských organizácií nespadá pod mestský úrad, hoci je s ním úzko spojená.

Mestskú políciu riadi jej náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
Podrobnejšiu úpravu organizácie mestskej polície, jej úlohy a postavenia, povinnosti náčelníka polície a jej príslušníkov, vzťahy polície k samosprávnym orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje Organizačný poriadok mestskej polície, ktorý schvaľuje MsZ na základe návrhu náčelníka mestskej polície.

Mestská polícia v Kežmarku vznikla v na základe nariadenia mestského zastupiteľstva č. 3 / 1991, čl. 1. a zároveň bol schválený aj organizačný poriadok mestskej polície.
Vznik mestskej polície sa potýkal s nemalými problémami, od personálneho obsadenia až po technické vybavenie.
V súčasnej dobe má mestská polícia 16 príslušníkov a do roku 2011 18 príslušníkov rady mestskej polície opustilo z rôznych dôvodov.

Činnosť mestskej polície okrem úloh obsiahnutých v zákone 564/1991 Zb. o obecnej polícii obsahuje aj tzv. kriminálno-prevenčnú a osvetovú činnosť. V rámci tejto činnosti sa príslušníci MsP zúčastňujú besied a prednášok na všetkých druhoch škôl a predškolských zariadení.

Mestská polícia v Kežmarku je v súčasnej dobe profesionálnym poriadkovým útvarom v meste čo sa týka personálneho aj technického vybavenia.

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie