Občan > Mestská polícia > Činnosť

Činnosť

Základné úlohy

Základné úlohy sú dané v zmysle § 3 zákona o obecnej polícii, kde sa hovorí, že:

(1) Obecná polícia

a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,

b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),

c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,

d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,

e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho

1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákazu otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,

2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky,6) ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,

g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce.

h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

(2) Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Monitorovací kamerový systém

sa využíva na  zvýšenia bezpečnosti , ochrany zdravia a majetku občanov a iných hospodárskych, spoločenských  subjektov pôsobiacich v meste s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Monitorovací  kamerový systém má nepochybne  aj vysoký  preventívny účinok.

V súčastnosti je napojených v meste Kežmarok 6 kamier , z toho 4 kamery sú rotačné

rotačná kamera 1   statická kamera 1
Kamera   Kamera
 

a  2  kamery sú statické. Kamery  sú situované hlavne na  miesta,kde sa sústreďuje väčší počet osôb a taktiež na problémové miesta. Monitorovací kamerový systém je umiestnený na sídliskách  Sever , na sídlisku Juh,na  Hlavnom  námestí  v centre mesta  a na ul.Jakuba Kraya na veži Ev. kostola.

Centrálny dispečing systému je inštalovaný v sídle MsP.
Kamery snímajú a nahrávajú 24 hodín denne, nahrávka sa ukladá na 7 dní, po tomto termíne sa automaticky vymazáva.
Obyvatelia mesta hodnotia tento systém väčšinou pozitívne a žiadali pokryť monitorovacím  kamerovým systémom aj iné lokality v meste.

Občania mesta Kežmarok  a jeho návštevníci  sú informovaní podľa zákona o skutočnosti, že príslušný priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

  Informačná tabuľka 

Kamerovým systém  zachytil a pomohol objasniť viacero priestupkov a taktiež trestných činnov.
Zavedením monitorovacieho  kamerového systému sa nám podarilo znížiť počet priestupkov , ako aj trestných činov v meste Kežmarok.


Obsluha kamerového systému je zabezpečená  24 hod. denne.


Obsluha systému 

Prevádzkovanie kamerového monitorovacieho systému sa riadi prísnymi kritériami režimového pracoviska. Výstupy z kamier slúžia len pre pracovnú potrebu MsP, prípadne orgánom činným v trestnom konaní.

Na údaje získané pomocou  monitorovacieho kamerového  systému sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako monitorovaný. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanoví osobitný zákon.

Niektoré poškodené osoby ale žiadajú od príslušníkov MsP sprístupnenie konkrétnych záznamov z kamerového monitorovacieho systému. Takýmto žiadostiam už z uvedených dôvodov nie je možné vyhovieť. Aj záznamy poskytované príslušným orgánom činným v trestnom konaní sú poskytované len služobným postupom.

Režimové pracovisko

msp@kezmarok.sk

Pult centrálnej ochrany

Mestská polícia  v Kežmarku  zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov a organizácií  v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 564/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov i prostredníctvom pultu centrálnej ochrany /PCO/.

Táto ochrana je aj bude v blízkej budúcnosti jedinou spoľahlivou formou ochrany Vašich objektov. Princíp je jednoduchý. Po nainštalovaní elektrickej zabezpečovacej signalizácie a pripojení na náš pult buď prostredníctvom telefónnej linky je v prípade jej aktivácie každý signál prenesený na náš pult a v prípade potreby je vyslaná príslušná hliadka .Po príjazde hliadky je vykonaná kontrola objektu. Po zistení skutkového stavu hliadka vykoná potrebnú činnosť na zabezpečenie ochrany majetku  a o záveroch a vykonanej činnosti informujeme určenú osobu.

Všetky údaje týkajúce sa prevádzky PCO, technické údaje a identifikačné údaje účastníkov ako i organizačného zabezpečenia ochrany prostredníctvom PCO sú predmetom služobného tajomstva.

PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY - VÁŠ POCIT BEZPEČIA

  • 24-hodinové monitorovanie objektov, chránených elektronickou zabezpečovacou signalizáciou
  • prenos informácií objekt - pult prostredníctvom telefónnej siete pevnej linky, alebo sietí GPRS/GSM
  • permanentné testovanie prenosovej trasy
  • zásah  príslušníkov mestskej polície

Koncom roka 2012 sme rozšírili ponuku našich služieb o pripojenie na pult centrálnej požiarnej ochrany prostredníctvom elektronickej požiarnej signalizácie.(EPS).

Preto neváhajte a kontaktujte  nás na:

Mestská polícia Kežmarok
Hlavné námestie č. 3, 060 01   Kežmarok
tel:  052 / 4522646 , 159
msp@kezmarok.sk
m
iksa@kezmarok.sk

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie