Návrh VZN mesta Kežmarok č. /2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Kežmarok - doplnok č. 21 k VZN č. 3/ 2002 zo dňa 26.11.2002, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce Kežmarok

Návrh

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. /2012 ,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Kežmarok - doplnok č. 21 k VZN č. 3/ 2002 zo dňa 26.11.2002, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce Kežmarok

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok v súvislosti so schválením návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu obce Kežmarok vydáva v súlade § 27 odst.3 stavebného zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov všeobecne záväzné nariadenie č. /2012 ,ktorým vyhlasuje záväznú časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Kežmarok

Mestské zastupiteľstvo podľa § 6 odst.1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 ods.3 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie mesta následovne :

ČI. I

Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok vyhlasuje záväznú časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Kežmarok , ktorá obsahuje záväzné regulatívy územného rozvoja z hľadiska funkčného a priestorového usporiadania územia v zmysle Záväznej časti zmien a doplnkov ÚPN obce Kežmarok, ktorou sa dopĺňa príloha k VZN č. 3/2002 zo dňa 26.11.2002, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce Kežmarok .

ČI. II

Dokumentácia schváleného územného plánu obce Kežmarok zmeny je uložená na:

- Mestskom úrade v Kežmarku

- Krajskom stavebnom úrade v Prešove

ČI. III.

Účinnosť VZN č. / 2012 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov Územného plánu obce Kežmarok – je po 30 dňoch od vyvesenia.

Ing.Igor Šajtlava Ing. Ladislav Faix

primátor mesta prednosta úradu


Autor: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Posledná aktualizácia: 1.10.2012
<<< Späť

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie