Zverejnenie návrhu Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok - Zmiešané funkcie, areál bývalých kasární

Mesto Kežmarok ako obstarávateľ Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny KežmarokZmiešané funkcie, areál bývalých kasární v súlade s § 23 ods.1 zákona č. 50/76 Zb. / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov oznamuje zverejnenie návrhu

Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok – Zmiešané funkcie, areál bývalých kasární

Zmena Územného plán zóny rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie pravej strany areálu bývalých kasární v záujme zosúladenia požiadaviek jednotlivých vlastníkov pozemkov s cieľmi a zámermi Mesta Kežmarok v území.

Návrh zmeny ÚPN CMZ vypracoval v júni 2012 Ing. arch. Jozef Figlár, autorizovaný architekt č.osv. * 0386AA *, Hviezdoslavova č.19, Kežmarok, tel. 052 452 38 90, e mail jfiglar@stonline.sk

Obstarávanie zabezpečuje Ing. Eva Kelbelová, odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD, č.osv. 238, tel. 0918 948 361, e mail eva.kelbelova@kezmarok.sk

Návrh je vyvesený na úradnej tabuli Mesta Kežmarok od 13.7.2012 po dobu 30 dní, kedy je ho možné pripomienkovať a úradnej tabuli web stránky mesta Kežmarok www.kezmarok.sk

Do podkladov je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Kežmarku , oddelení územného plánovania, životného prostredia a stavebného poriadku , II. poschodie č.dv. 21.

Verejné prerokovanie návrhu sa uskutoční dňa

8.8.2012 / streda / o 10.00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Kežmarku na I.poschodí, Hlavné námestie č. 1

Toto oznámenie sa doručuje formou verejnej vyhlášky.

V súlade s § 23 odst.1 stavebného zákona sú vlastníci dotknutých pozemkov ,fyzické a právnické osoby oprávnení podať námietky a pripomienky k predloženému návrhu do 30 dní odo dňa oznámenia prerokovania návrhu.

Ak v uvedených lehotách nebudú zo strany fyzických, právnických osôb a vlastníkov pozemkov Mestu Kežmarok oznámené pripomienky a námietky , bude mať obstarávateľ zmeny ÚPN CMZ za to,že k predloženému návrhu nemajú pripomienky.

Ing.Igor Šajtlava

primátor mesta

Prílohy:


Autor: Oddelenie projektov a verejného obstarávania
Posledná aktualizácia: 13.7.2012
<<< Späť

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie