Občan > Úvod

Civilná ochrana

Ing. Ladislav Melikant
Telefón: 052 / 466 01 10
E-mail: ladislav.melikant@kezmarok.sk

 • zabezpečenie úloh a činností na úsekoch:
 • referát civilnej ochrany obyvateľstva mesta
 • referát obrany
 • referát bezpečnostného technika
 • referát požiarnej ochrany
Choď na:  
Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia 7.2. Zásady správania sa v období povodní a záplav
1. dôležité telefónne čísla tiesňového volania 7.3. Zásady správania sa po povodniach a záplavách
1.1. Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci 8. Anonymné oznámenie
2. Všeobecné zásady činnosti pri ohrození 9. Prevzatie podozrivej zásielky
3. Varovanie obyvateľstva 10. Činnosť pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru
4. Čo robiť, keď zaznie siréna ? 11. Odporúčaná hmotnosť a zloženie úkrytovej a evakuačnej batožiny
5. Činnosť v oblasti ohrozenej únikom nebezpečných látok 12. Zásady správania sa v úkrytoch
5.1. V prípade úniku nebezpečnej chemickej látky 13. Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela
5.2. V prípade úniku nebezpečnej biologickej látky 14. Zásady prvej pomoci
5.3. V prípade úniku rádioaktívnej látky 15. Ohrozenie haváriami stacionárnych zdrojov
6. Zásady správania sa pri dopravnej nehode vozidla prepravujúceho nebezpečnú látku 16. Kam ísť v prípade vyhlásenia evakuácie ?
7. Činnosť v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami 17. Kde dostanete prostriedky individuálnej ochrany ?
7.1. Zásady správania sa pred ohrozením povodňami a záplavami 18. Ukrytie
^hore

ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA

Vážení obyvatelia, predkladáme Vám príručku, ktorá poskytuje základné informácie využiteľné pri ochrane života, zdravia alebo majetku v prípade ohrozenia haváriami, živelnými pohromami, katastrofami alebo v prípade ohrozenia teroristickými útokmi. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí ukazujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí.

Táto príručka Vám pomôže osvojiť si postupy a spôsoby činností na ochranu života a zdravia vašej rodiny, spolupracovníkov či spoluobyvateľov vo vašom najbližšom okolí v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Maximálna teplota

2. stupeň
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35°C):

 1. vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
 2. nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
 3. dodržiavať pitný režim.

3. stupeň
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40°C):

 1. vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
 2. dodržiavať pitný režim,
 3. nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
 4. pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením (pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).

Minimálna teplota

2. stupeň
Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < 20°C). Silný mráz:

 1. chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou,
 2. chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom,
 3. vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi.

3. stupeň
Minimálnej teploty vzduchu (M3, < 30°C). Veľmi silný mráz:

 1. urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia),
 2. vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie...),
 3. chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom.

Vietor

2. stupeň
Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20 m/s alebo nárazy > 25 m/s):

 1. nezdržiavať sa na voľných plochách,
 2. nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
 3. zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 4. odložiť z dvorov voľne položené predmety,
 5. nepúšťať von deti,
 6. zabezpečiť domáce zvieratá,
 7. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 8. s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po  otvorených veterných plochách,
 9. zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň, 
 10. pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s):

 1. keď nie je nutné,  nevychádzať z domu,
 2. nezdržiavať sa na voľných plochách,
 3. zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 4. nepúšťať von deti,
 5. s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
 6. zabezpečiť žeriavy.

Snehové jazyky a záveje

2. stupeň
Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:

 1. vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
 2. zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.) pre prípad núdze.

3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:

 1. obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,
 2. obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.

Sneženie

2. stupeň
Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12h:

 1. na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby,
 2. vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
 3. v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti elektrických vedení.

3. stupeň
Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12h:

 1. obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.

Poľadovica

2. stupeň
Intenzívna tvorba poľadovice:

 1. obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri,
 2. upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice:

 1. obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri,
 2. upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

Búrky

2. stupeň
Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1h) a nárazy vetra s rýchlosťou (BV2, >25m/s):

 1. nezdržiavať sa na voľných plochách,
 2. nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
 3. zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 4. odložiť z dvorov voľne položené predmety,
 5. zabezpečiť domáce zvieratá,
 6. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 7. s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
 8. vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich prípadné zatopenie),
 9. nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
 10. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za 1h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):

 1. keď nemusíte, nevychádzať z domu,
 2. nepúšťať von deti,
 3. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 4. nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
 5. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
 6. zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Dážď

2. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12h):

v prípade kritického nedostatku času:
Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto.

pokiaľ máte dostatok času:

 1. vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
 2. premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí,
 3. uzatvoriť  a utesniť všetky okná a otvory,
 4. pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
 5. pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
 6. zobrať si nepremokavú obuv a odev,
 7. odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
 8. informovať svojich susedov,
 9. pripraviť evakuáciu zvierat,
 10. pripraviť si evakuačnú batožinu,
 11. opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za12h):

 1. dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromadných informačných prostriedkoch,
 2. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
 3. odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
 4.  uzatvoriť  a utesniť všetky okná a otvory,
 5. vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.

Hmla

2. stupeň
Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 300m):
Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať okraj cesty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla rozplynie.

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 100m):
Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov.


^hore

1. DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

- v prípade požiaru, dopravnej nehody, pri príznakoch chemického alebo biologického terorizmu, ohrozenia následkom živelných pohrôm, pri doručení podozrivej zásielky, anonymnom oznámení o uložení bomby (nebezpečnej látky) a iných mimoriadnych udalostí volajte telefónne číslo tiesňového volania:

112 Integrovaný záchranný systém
alebo:
150 Hasičský a záchranný zbor
v prípade ohrozenia života a zdravia volajte:
155 Zdravotnú záchrannú službu
v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia volajte:
158 (159) Políciu (Mestskú políciu)


^hore

1.1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

 • svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
 • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
 • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.),
 • miesto udalosti,
 • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.


^hore

2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI PRI OHROZENÍ

 • Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku.
 • Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
 • Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
 • Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
 • Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
 • Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
 • Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
 • Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

Čo je ohrozenie?
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Čo je mimoriadna udalosť?
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje život, zdravie alebo majetok.

Čo je mimoriadna situácia?
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Chemické ohrozenie?
Môže byť uskutočnené rozptýlením toxických chemických látok do životného prostredia v kvapalnom, plynnom, práškovom stave alebo použitím aerosólov, najmä v priestoroch vysokej koncentrácie obyvateľstva (dopravné uzly, obytné štvrte, futbalové štadióny, amfiteátre, nákupné strediská), alebo v objektoch a zariadeniach na hromadné zásobovanie (vodojemy, vodné zdroje, obilné silá, veľkosklady potravín, krmív a pod.).

Vplyv toxických chemických látok na živé organizmy spôsobuje ich poškodenie alebo smrť. U ľudí dochádza najmä k vyradeniu či poškodeniu centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov alebo zažívacieho traktu. Pľuzgierotvorné látky spôsobujú bolestivé, ťažko sa hojace rany a odumieranie zasiahnutého tkaniva.

Biologické ohrozenie?
Spôsobujú pôvodcovia hromadných prenosných ochorení – baktérie, rickettsie, vírusy, pliesne a proteínové toxíny, šírené
- nainfikovanými prenášačmi, (hmyz, hlodavce, divoko -žijúce zvieratá),
- kontaminovanými práškami, kvapalinami alebo gélmi – pastami, šírenými v tubách, ampulkách, listoch a balíkoch, injekciách, kontaminovaných potravinách, nápojoch a krmivách. Spôsobujú nákazlivé prenosné ochorenia ľudí a zvierat.

Aké sú príznaky chemického a biologického terorizmu?
Teroristické použitie toxických chemických látok a biologických prostriedkov je zákerné a ráta s oneskorenou reakciou na vzniknutú skutočnosť. Preto je dôležité včas rozpoznať príznaky použitia týchto prostriedkov. Akým javom je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ?
- počuteľným a viditeľným tlmeným výbuchom munície, po ktorých následne vzniká oblak aerosólu, šíriaci sa v smere prízemného vetra,
- drobným olejovitým kvapkám, jemnému poprašku, viditeľným na teréne s vegetáciou a na rôznych materiáloch,
- zjavnému plošnému poškodeniu a zničeniu vegetácie (nápadná zmena farby, uschnutie),
- známemu aj neznámemu hmyzu (vši, blchy, muchy, kliešte), ktorý sa v teréne pohybuje a šíri v nezvyklom množstve a ročnej dobe, uhynutým hlodavcom, neznámym predmetom a neidentifikovateľným obalom,
- vode v otvorených vodných zdrojoch - riekach, potokoch a rybníkoch – ktorá je nezvykle číra, nakoľko pôsobením toxickej chemickej látky boli zničené bežné drobné organizmy (dafnie, vodomerky, larvy a pod.),
- náhlym hromadným prenosným ochoreniam, ktoré sa bez zjavnej príčiny šíria medzi obyvateľmi a zvieratami, prejavujú sa príznakmi otravy (intoxikácie), zapríčiňujú hromadné poškodenia zdravia, úmrtia obyvateľov a úhyn zvierat.


^hore

3. VAROVANIE OBYVATEĽSTVA

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál:
- nastáva mimoriadna situácia,
- podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje, počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením mestského rozhlasu.

Varovný signál: VŠEOBECNÉ OHROZENIE

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ, ALEBO PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI


2 - minútový kolísavý tón sirén

Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz "VZDUŠNÝ POPLACH"

Varovný signál: OHROZENIE VODOU

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY


6 - minútový stály tón sirén

Signál: KONIEC OHROZENIA

KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI


2 - minútový stály tón sirén bez opakovania


^hore

4. ČO ROBIŤ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA ?

(mimo doby pravidelného preskúšania)

Pri pobyte mimo budovu - vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej budovy.

 • Ak sa nachádzate v domácnosti - zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.
 • Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.
 • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
 • Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
 • Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
 • Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.
 • Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
 • Čakajte doma na ďalšie pokyny.

POZNÁMKA:
Overte si, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu ! Postarajte sa o deti bez dozoru ! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu !


^hore

5. ČINNOSŤ V OBLASTI OHROZENEJ ÚNIKOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Všeobecne pod nebezpečnými látkami rozumieme chemické, rádioaktívne alebo biologické látky.
Únik nebezpečných látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok).
Ohrozenie nebezpečnými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom.


^hore

5.1. V PRÍPADE ÚNIKU NEBEZPEČNEJ CHEMICKEJ LÁTKY

(alebo v prípade chemického terorizmu)

Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože, alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov. V prípade teroristického útoku môžu byť použité vo forme aerosólov alebo plynu, prípadne môžu byť použité na zamorenie vodných zdrojov.

Keď zaznie varovný signál sirény:
pri pobyte v budove

 • zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný),
 • vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,
 • pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
 • zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
 • riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
 • pripravte si evakuačnú batožinu,
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
 • poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru,
 • zachovávajte rozvahu a pokoj,
 • budovu opustite len na pokyn.

Keď zaznie varovný signál sirény:
pri pobyte mimo budovu

 • zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou,
 • vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.

^hore

5.2. V PRÍPADE ÚNIKU NEBEZPEČNEJ BIOLOGICKEJ LÁTKY

(alebo v prípade bioterorizmu)

Bakteriologické (biologické) nebezpečné látky môžu byť použité vo forme aerosólu (baktérie, vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení, vypustením infikovaného hmyzu (vši, blchy, muchy a podobne), infikovaním vodných zdrojov, potravín, alebo krmovín. Postihnutý použitie biologických prostriedkov spravidla nezistí ihneď po ich použití. Pri podozrení ich použitia sa výskyt zisťuje odberom vzoriek a následnou mikrobiologickou analýzou.

Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky resp. pri použití biologických prostriedkov postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky. Zvlášť treba:

 • dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemiologické, protiepizootické opatrenia,
 • sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou,
 • pravidelne kontrolovať telesnú teplotu,
 • hlásiť podozrenie z ochorenia, alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany,
 • obmedzovať pohyb mimo budovu a budovu opúšťať iba na nevyhnutný čas (napríklad nákup základných životných potrieb),
 • priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v domoch.

Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania osôb a zákaz voľného pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov.


^hore

5.3. V PRÍPADE ÚNIKU RÁDIOAKTÍVNEJ LÁTKY

(alebo pri havárii jadrovej elektrárne)

 • Čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch),
 • pokiaľ ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v čase, než ste sa stačili ukryť, potom:
  - pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do nepriedušného obalu a nepoužívajte ich,
  - dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite si oči, ústa, vyčistite si nos a uši,
  - ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň,
 • uzavrite a utesnite okná a dvere, vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia,
 • sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
 • pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
 • jódové prípravky užite po obdržaní varovného signálu o vzniku radiačnej havárie atómovej elektrárne. Dávkovanie a spôsob použitia je uvedený v návode na škatuľke alebo v informačnom letáčiku,
 • zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov, chladničky, mrazničky alebo komory. Nepoužívajte nechránené potraviny, ovocie a zeleninu,
 • pripravte si evakuačnú batožinu,
 • čakajte na ďalšie pokyny,
postarajte sa o hospodárske zvieratá:
- zatvorte ich a dajte im zásobu krmovín a vody na dva dni,
- zásoby krmiva a vody zabezpečte pred kontamináciou prekrytím plachtou alebo fóliou z plastu a pod.
^hore

6. ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRI DOPRAVNEJ NEHODE VOZIDLA PREPRAVUJÚCEHO NEBEZPEČNÚ LÁTKU

Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky:

 • odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
 • ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor, chráňte si dýchacie cesty vreckovkou,
 • bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku,
 • oznámte nehodu hasičskej a záchrannej službe, zdravotnej záchrannej službe alebo polícii,
 • nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované,
 • po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.

VŽDY PLATÍ !!!
- Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.
- Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.
- Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.


^hore

7. ČINNOSŤ V OBLASTI OHROZENIA POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI

O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie.


^hore

7.1. ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRED OHROZENÍM POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI

 • Vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 • hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,
 • pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
 • pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
 • ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
 • pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,
 • upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
 • pripravte si evakuačnú batožinu.

^hore

7.2. ZÁSADY SPRÁVANIA SA V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV

 • Opustite ohrozený priestor,
 • netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
 • v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,
 • v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 • nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

^hore

7.3. ZÁSADY SPRÁVANIA SA PO POVODNIACH A ZÁPLAVÁCH

Nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody.

 • Zabezpečte likvidáciu  uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou, riaďte sa pokynmi hygienika.
 • Informujte sa o miestach humanitárnej pomoci.
 • Kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.

^hore

8. ANONYMNÉ OZNÁMENIE

Anonymné oznámenie o uložení bomby alebo nebezpečnej látky sa často zameriava na vyvolanie strachu a paniky. Ako objekt sú zvolené priestory s väčším sústredením ľudí. Aj keď väčšinou ide o planý poplach, treba počítať s tým, že anonymná vyhrážka môže byť uskutočnená.

Čo robiť po anonymnom oznámení?

 • okamžite oznámte udalosť na linku tiesňového volania 112, alebo na telefónne čísla 158 a 150,
 • ak sa nachádzate v budove, ktorá je ohrozená, opustite budovu a vzdiaľte sa čo najďalej od tohto priestoru,
 • do budovy sa vráťte až na pokyn príslušných orgánov.

^hore

9. PREVZATIE PODOZRIVEJ ZÁSIELKY

Po prevzatí listu, resp. balíka zvážte skutočnosti, ktoré vás vedú k názoru, že ide o podozrivú zásielku. Takou môže byť napríklad neočakávaná zásielka od neznámeho odosielateľa s podozrivým rukopisom, zapáchajúca zásielka alebo zásielka s podozrivým obsahom. Po otvorení môže podozrenie vyvolať sypká hmota, neznámy predmet alebo výhražný text.

Čo robiť po prevzatí podozrivej zásielky?

 • podozrivú zásielku neotvárajte a netraste s ňou,
 • zásielku uložte do igelitového alebo iného vhodného obalu,
 • opustite miestnosť, umyte si ruky a udalosť nahláste na linku tiesňového volania 112, alebo na telefónne čísla 158 a 150.

^hore

10. ČINNOSŤ PRI NUTNOSTI URÝCHLENÉHO OPUSTENIA OHROZENÉHO PRIESTORU

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia, alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:

 • uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
 • pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.),
 • uzamknite byt,
 • presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
 • v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im,
 • sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození,
 • dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu,
 • použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
 • priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra,
 • vždy zachovávajte rozvahu!

^hore

11. ODPORÚČANÁ HMOTNOSŤ A ZLOŽENIE ÚKRYTOVEJ A EVAKUAČNEJ BATOŽINY

Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny: 10 - 15 kg
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny: do 25 kg pre deti, do 50 kg pre dospelých

Čo vám nemá chýbať v batožine?

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
 • osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 • základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
 • predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
 • náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
 • prikrývka, spací vak,
 • vrecková lampa, sviečka a zápalky,
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),
 • pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:

 • zbrane všetkého druhu, alkohol a iné návykové látky, zapáchajúce a ľahko zápalné látky,
 • objemné predmety, kočíky, periny a pod.,
 • domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
 • zapaľovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.

^hore

12. ZÁSADY SPRÁVANIA SA V ÚKRYTOCH

 • Správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu,
 • neplytvajte vodou a potravinami,
 • udržujte čistotu a poriadok
 • nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte hlasno,
 • chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte,
 • nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče.

^hore

13. IMPROVIZOVANÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST A POVRCHU TELA

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí, ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky na ochranu povrchu tela.

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú najmä pri:
- presune osôb do úkrytov,
- úniku z priestoru zamoreného nebezpečnou látkou,
- prekonávaní zamoreného priestoru,
- evakuácii obyvateľstva.

Ochrana hlavy

Odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je vhodné natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú, pracovnú, lyžiarsku a podobne). Najvhodnejším spôsobom ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom flanelovej tkaniny alebo froté uterákom mierne navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej. Oči chránime okuliarmi uzavretého typu. Vetracie prieduchy na okuliaroch prelepíme lepiacou páskou.Ochrana trupu


Všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru ochrany, pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany. Na ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice, kombinézy, šuštiakové športové súpravy. Použité ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Netesnené zapínanie a rôzne nežiaduce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou páskou. Ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr. plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu.


Ochrana rúk a nôh


Veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice. Pre ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy, kožené vysoké topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z igelitových vrecúšok alebo tašiek.

Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:


- celý povrch tela musí byť zakrytý,
- všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť,
- na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov, alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.


^hore

14. ZÁSADY PRVEJ POMOCI

PRVÁ POMOC - je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:
- zachrániť život,
- zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,
- urýchliť zotavenie.

Ako postupovať?
- Bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo,
- ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého,
- zabezpečte privolanie sanitky, lekára, alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.

Ako poskytnúť prvú pomoc?
- Zastavte život ohrozujúce krvácanie,
- pri bezvedomí - zaistite voľnosť dýchacích ciest,
- pri zástave dýchania - poskytnite umelé dýchanie,
- pri zástave srdca - poskytnite nepriamu masáž srdca,
- venujte pozornosť protišokovým opatreniam.

Pamätajte !
- Nepotrebujete osobitné vybavenie - improvizujte,
- nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba,
- nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!


^hore

15. OHROZENIE HAVÁRIAMI  STACIONÁRNYCH  ZDROJOV

Na území mesta Kežmarok môže dôjsť k ohrozeniu haváriou  prevažne zamestnancov prevádzkovateľov   stacionárnych zdrojov  ktorými sú v tabuľke uvedené subjekty, ale v mysle zákona č. 261/2002 aj Oktan Plus, s.r.o a čerpacia stanica Slovnaft :

PREHĽAD  ZDROJOV  OHROZENIA  V MESTE   KEŽMAROK
K 31.12.2010

Okres

Zdroj ohrozenia / Obec

Nebezpečná látka

Oblasť ohrozenia – polomer v metroch
(určená prevádzkováteľom)

Poznámka

Kežmarok

Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok,
Nad traťou 26,
Kežmarok

amoniak

25,43 m

oblasť ohrozenia nezasahuje zastavané územie

Zimný štadión Kežmarok
Trhovište 4,
Kežmarok

amoniak

21,91 m

oblasť ohrozenia nezasahuje zastavané územie,
t.č. v rekonštrukcii

Podtatranská hydina a.s.
Slavkovská cesta 54,
Kežmarok

amoniak

40 m

oblasť ohrozenia nezasahuje zastavané územie

Oktan a.s., Kežmarok
Slavskovská 9,
Kežmarok

pohonné hmoty

... m

zaradený do registra kategorizácie podnikov podľa zákona č. 261/2002 Z.z.

Poznámka : Zimný štadión v Kežmarku –  momentálne mimo prevádzku bez chladiaceho média - neohrozuje


^hore

16. KAM ÍSŤ V PRÍPADE VYHLÁSENIA EVAKUÁCIE ?

Na základe skúseností z poslednej povodne sa v plánoch na evakuáciu obyvateľstva  v meste predpokladajú nasledovné opatrenia a činnosti :

 • Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 • Pripravte si a vezmite so sebou evakuačnú batožinu podľa bodu 11.
 • Uzamknite byt.
 • Presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 • V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti, starí alebo nevládni ľudia - pomôžte im.
 • Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas, KTV  atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
 • Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.
 • Vykonajte presun do evakuačného strediska takto:

  Zabezpečenie  a vykonanie  evakuácie , vrátane  evakuačných opatrení.
Vychádzajúc z poslednej záplavovej vlny a rozsahu zaplavených priestorov jednotlivých ulíc by  bola evakuácia vykonávaná z týchto predpokladaných  zaplavených častí ulíc  v tomto poradí:

 • Etapa  - Ulice  Jakuba Kraya, Ľubická cesta – počet na evakuáciu 11+62 = 73 osôb
 • Etapa – Ulica Trhovište, Priekopa, Starý trh, - počet na evakuáciu 62 + 27+8 = 97 osôb
 • Etapa – Strelnica, Pod lesom, Nižná brána, Hradská cesta 28+4+3 = 35 osôb
 • Etapa – Evakuácia podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu plánu do priestorov Súkromného domova mládeže , Adresa Garbiarska 1, Kežmarok po trase – Ľubická cesta, Jakuba Kraya, Hviezdoslavova, Baštová, Garbiarska 1
 • Etapa – Trhovište, Pri okresnom súde uličkou cez Hlavné námestie cez Kostolné námestie a Starý trh cez ulicu Dr. Alexandra na Garbiarsku 1,
 • Etapa – Strelnica, Ulica pod lesom – Hotel Štart, Hradská cesta – ulica pod lesom Hotel Štart, Nižná brána – Ulica Pod lesom – hotel Štart Pod lesom 24

Mená  a počty evakuovaných osôb tvoria prílohu tohto dokumentu o evakuácii .

Pri vyhlásení evakuácie občanov, ktorí môžu byť, alebo budú postihnutý záplavami sa budú opatrenia vykonávať v súčinnosti:
Príslušníci MsP a zamestnanci mesta  - členovia evakuačnej komisie
Členovia PZ Obv. Odd. ,  Príslušníci útvaru HaZZ  v Kežmarku 
Regulácia  vozidiel, usmerňovanie evakuovaných ich smerovanie po vyznačených trasách v meste.
Regulovanie dopravy na trasách evakuácie. 

Poznámka : Výpis z „Povodňového plánu záchranných prác mesta“


^hore

17. KDE DOSTANETE PROSTRIEDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY ?

Mesto Kežmarok uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) obyvateľstvu mesta, pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia, alebo školy  a to len  v čase vojny a vojnového stavu. Týmito prostriedkami sú ochranné masky, malé ochranné filtre, ochranné rúška a detské ochranné vaky. Pre ich plynulý výdaj zriaďuje mesto  výdajné strediská nasledovne:

Objekt- výdajňa

Pre obyvateľov mestskej časti- ulíc

ZŠ Hradná

Baštova, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Hradné námestie Hviezdoslavova, Jakuba Kraya, Kamenná baňa, Kostolné námestie, Kušnierska brána, Nová, Priekopa, Starý trh, Toporcerova, Trhovište, Záhradná, Štúrova, Štúrova, Kláštorná, J. Záborského, J. Jesenského, S. Tomášika,

ZŠ Nižná brána

Biela voda, Garbiarska, Hradská cesta, Michalská, Možiarska, Nad traťou,  Nižná brána, Pod lesom, Pod traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, Severná, Strelnica, Tehelňa, Továrenská,

ZŠ Dr. Fischera

Cintorínska, Dr. Daniela Fischera, Gaštanová, Gen. Štefánika, Huncovská, Ivana Stodolu, Jána Chalúpku, Komenského, Krvavé pole, Ľubická cesta, Martina Lányiho, Mučeníkov, Nábrežná, P.J. Šafárika, Rázusova, Sihoť, Slavkovská, Suchá hora, Tatranská, Tvarožnianska, Vyšný mlyn, Zochova,

ZŠ Sv. Kríža

Bardejovská, Karola Kuzmányho, Južná, Lanškrounská, Levočská, Obrancov mieru, Petržalská, Weilburská, KošickáUPOZORNENIE !
Malé ochranné filtre /MOF/ sú určené na ochranu pred účinkom rádioaktívnych látok, bojových otravných látok a pred účinkom bojových biologických prostriedkov, preto sa s ich využitím počíta len v prípade vyhlásenia vojny, alebo vojnového stavu v zmysle zákona NR SR č.227/2002 Z.z. . Nechránia vás pred účinkom nebezpečných látok ako je amoniak, chlór a pod. Okrem ochrany tváre a dýchacích ciest je potrebné chrániť aj povrch tela improvizovanými prostriedkami podľa bodu 13, nakoľko mesto neskladuje ochranné pláštenky.
^hore

18. UKRYTIE

Mesto podľa potreby určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva. Mesto nedisponuje  odolnými úkrytmi, ani plynotesnými úkrytmi. Obyvatelia budú ukrývaní v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne (JÚBS) v zapustených alebo polozapustených objektoch (pivničných priestoroch), alebo prízemiach po vykonaní príslušných úprav. Ak nastane situácia potreby zabezpečenia ukrytia, každý vlastník rodinného alebo bytového domu dostane od člena úkrytovej komisie určovací list jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne /JÚBS/ a metodickú pomôcku s pokynmi na jeho dobudovanie. Pomôcka obsahuje aj pokyny, čo si máte vziať do úkrytu a taktiež zoznam, čo je zakázané brať do úkrytu.

Obr. Grafické znázornenie možných úprav okien JÚBS

Grafické znázornenie možných úprav okien JÚBS

Vyhľadávanie

Úradné hodiny

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.30

Hlavné námestie 1,
060 01 Kežmarok
Potrebujete informáciu?
Bezplatné Wi-FiWebkamera mesta Kežmarok
Videoklip Kežmarok 2015

Virtuálna prehliadka mesta

Virtuálna prehliadka mesta
Fotogaléria

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Legendárium súťaž

Legendárium súťaž
Verejné obstarávanie
Mestské kultúrne stredisko
Verejné obstarávanie MsKS

Kalendár kultúr. podujatí

Kam v regióne

Kam v regióne

Ponuka majetku mesta

Ponuka majetku mesta

Mestské dotácie

Kino Iskra

Kino Iskra
Filmový klub Iskra
Audiovizuálny fond

Projekt aktívne starnutie

Aktívne starnutie