Areál Rímsko - katolického kostola sv. Kríža, zvonica, mestská škola

Celý areál bol v minulosti obkolesený ochranným múrom, z ktorého sa dodnes zachovala iba
časť – vchod pri zvonici zdobí sekundárne umiestnený renesančný portál s erbom mesta.
Kostol sv. Kríža má svoje začiatky v slovanskej osade, o čom svedčí aj stáročia používaný názov Windischgrund /slovanské územie/. Najstaršie kamenné časti kostola sú z pol. 13. stor. Dnešná podoba stavby pochádza z veľkolepej gotickej prestavby v r. 1444-1498. Prestavbe pomáhalo mesto i hradný pán Zápoľský – obaja „mecéni“ zväčnili svoje erby v malom vchode do kostola. O prestavbách hovorí aj trojaká klenba – sieťová, hviezdicová a krížová, ba i sanktárium, ktoré je vyššie položené ako loď.
Prevažne gotický je aj interiér kostola – bočné oltáre, krstiteľnica, stallum. Z r. 1518 pochádza renesančná lavica pod veľkým chórom, kde sedela mestská rada s richtárom. Medzi najvzácnejšie časti patrí ukrižovaný Kristus z hlavného oltára, o ktorom sa predpokladá, že bol vyrezaný v dielni majstra Víta Stwosza. V časoch reformácie, keď celé mesto s prevažne nemeckým obyvateľstvom prestúpilo na protestantskú vieru, patril kostol v r. 1531-1673 a prechodne aj v r. 1678-1687 a 1705-1709 evanjelikom.
V blízkosti kostola je renesančná zvonica z r. 1591, považovaná za najkrajšiu spišskú kampanilu. Podobné zvonice sú v Strážkach, Spišskej Belej, Vrbove, Spišskej Sobote, Poprade atď. Má pôdorys štvorca. Zdobí ju cimburie s erbmi cisárskeho habsburského rodu, Uhorska a mesta Kežmarku. Najstarší zvon je datovaný rokom 1525 a pred postavením zvonice bol pravdepodobne vo veži kostola sv. Kríža.
Zvonica je spojená s budovou bývalej rím. kat. ľudovej školy, prestavanej v 18. stor. z kaplnky
sv. Trojice z r. 1468. Túto školu navštevoval Jozef Maximilián Petzval (1807-1891), fyzik, vedec, zakladateľ modernej fotografie.
Oproti malému vchodu do kostola sv. Kríža stojí kamenná budova niekdajšej mestskej školy z
r. 1536.

Fotografie:

Informácie

Všetky potrebné informácie o prehliadkach mesta, pamätihodnostiach, cenách, ubytovaní a pod. vám poskytne Kežmarská informačná agentúra (KIA).

e-mail: info@kezmarok.sk,
tel.: +421/(0)52/449 21 35

Ako často navštevujete mesto Kežmarok?

Dotazník

Audioguide

Audioguide

Videoklip

Videoklip Kežmarok 2015

Festival remesiel EĽRO

Európske ľudové remeslo

Kalendár kultúr. podujatí

Propagačné materiály